Psalms 9

Ukubonga isahlulelo sikaNkulunkulu

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeMuthi-labheni. Isihlabelelo sikaDavida

Ngizakudumisa,  Nkosi, ngenhliziyo yami yonke, ngilandise zonke izimangaliso zakho. Ngizathaba ngithokoze kuwe, ngihlabele indumiso ebizweni lakho, wena oPhezukonke.

Lapho izitha zami zibuyela emuva, zizakuwa, zibhubhe phambi kwakho. Ngoba ulimele ilungelo lami lodaba lwami, wahlala esihlalweni sobukhosi, wahlulela ngokulungileyo. Uzikhuzile izizwe, wabhubhisa omubi; walesula ibizo labo kuze kube nini lanini. Sitha, iphelile yonke incithakalo; uyidilizile imizi; ukukhunjulwa kwayo kubhubhe kanye layo.

Kodwa i Nkosi izahlala kuze kube phakade, isihlalo sayo sobukhosi isilungisele isahlulelo. Yona-ke izawahlulela umhlaba ngokulunga, ibagwebe abantu ngokuqonda. Njalo i Nkosi izakuba yisiphephelo socindezelweyo, isiphephelo ngezikhathi zokuhlupheka. 10 Labalaziyo ibizo lakho bazathemba kuwe, ngoba wena  Nkosi, kawubatshiyanga abakudingayo.

11 Hlabelani indumiso e Nkosini ehlezi eZiyoni, limemezele phakathi kwabantu izenzo zayo. 12 Ngoba idinga igazi, iyabakhumbula, kayikhohlwa ukukhala kwabahlutshwayo. 13 Woba lomusa kimi,  Nkosi, ubone uhlupho lwami oluvela kwabangizondayo, wena ongiphakamisayo emasangweni okufa, 14 ukuze ngilandise yonke indumiso yakho emasangweni endodakazi yeZiyoni, ngithokoze kusindiso lwakho. 15 Izizwe zitshone emgodini ezawenzayo, embuleni ezalithiyayo unyawo lwazo lubanjiwe. 16 I Nkosi iyaziwa, yenza isahlulelo; omubi uthiywe emsebenzini wezandla zakhe. Higayoni. Selah. 17 Abakhohlakeleyo bazabuyela esihogweni, zonke izizwe ezimkhohlwayo uNkulunkulu. 18 Ngoba oswelayo kayikukhohlakala kokuphela; ithemba labayanga kaliyikunyamalala phakade.

19 Vuka,  Nkosi, umuntu kanganqobi; izizwe kazigwetshwe phambi kwakho. 20 Zitshayise ngovalo,  Nkosi, izizwe kazikwazi ukuthi zingabantu nje. Selah.

Copyright information for Ndebele