Psalms 9

Ukubonga isahlulelo sikaNkulunkulu

Kumqondisi wokuhlabelela. NgeMuthi-labheni. Isihlabelelo sikaDavida

1 Ngizakudumisa,  Nkosi, ngenhliziyo yami yonke, ngilandise zonke izimangaliso zakho. 2Ngizathaba ngithokoze kuwe, ngihlabele indumiso ebizweni lakho, wena oPhezukonke.

3Lapho izitha zami zibuyela emuva, zizakuwa, zibhubhe phambi kwakho. 4Ngoba ulimele ilungelo lami lodaba lwami, wahlala esihlalweni sobukhosi, wahlulela ngokulungileyo. 5Uzikhuzile izizwe, wabhubhisa omubi; walesula ibizo labo kuze kube nini lanini. 6Sitha, iphelile yonke incithakalo; uyidilizile imizi; ukukhunjulwa kwayo kubhubhe kanye layo.

7Kodwa i Nkosi izahlala kuze kube phakade, isihlalo sayo sobukhosi isilungisele isahlulelo. 8Yona-ke izawahlulela umhlaba ngokulunga, ibagwebe abantu ngokuqonda. 9Njalo i Nkosi izakuba yisiphephelo socindezelweyo, isiphephelo ngezikhathi zokuhlupheka. 10Labalaziyo ibizo lakho bazathemba kuwe, ngoba wena  Nkosi, kawubatshiyanga abakudingayo.

11Hlabelani indumiso e Nkosini ehlezi eZiyoni, limemezele phakathi kwabantu izenzo zayo. 12Ngoba idinga igazi, iyabakhumbula, kayikhohlwa ukukhala kwabahlutshwayo. 13Woba lomusa kimi,  Nkosi, ubone uhlupho lwami oluvela kwabangizondayo, wena ongiphakamisayo emasangweni okufa, 14ukuze ngilandise yonke indumiso yakho emasangweni endodakazi yeZiyoni, ngithokoze kusindiso lwakho. 15Izizwe zitshone emgodini ezawenzayo, embuleni ezalithiyayo unyawo lwazo lubanjiwe. 16I Nkosi iyaziwa, yenza isahlulelo; omubi uthiywe emsebenzini wezandla zakhe. Higayoni. Selah. 17Abakhohlakeleyo bazabuyela esihogweni, zonke izizwe ezimkhohlwayo uNkulunkulu. 18Ngoba oswelayo kayikukhohlakala kokuphela; ithemba labayanga kaliyikunyamalala phakade.

19Vuka,  Nkosi, umuntu kanganqobi; izizwe kazigwetshwe phambi kwakho. 20Zitshayise ngovalo,  Nkosi, izizwe kazikwazi ukuthi zingabantu nje. Selah.

Copyright information for Ndebele