Psalms 90

UNkulunkulu ongapheliyo lokuphela komuntu

Umkhuleko kaMozisi, umuntu kaNkulunkulu

1 Nkosi, wena ubuyindawo yethu yokuhlala kusizukulwana lesizukulwana. 2Zingakazalwa intaba, kumbe uveze umhlaba lelizwe, ngitsho kusukela ephakadeni kuze kube sephakadeni wena unguNkulunkulu.

3Uyambuyisela umuntu encithakalweni, uthi: Buyelani, bantwana babantu. 4Ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengelanga lezolo selidlulile, lanjengomlindo ebusuku. 5Uyabakhukhula, banjengobuthongo, ekuseni banjengotshani obukhulayo. 6Ekuseni buyakhahlela, bukhule, ntambama buyasikwa, bubune.

7Ngoba siyaqedwa yikuthukuthela kwakho, langolaka lwakho sibhujiswe. 8Ubekile iziphambeko zethu phambi kwakho, izono zethu ezifihlakeleyo ekukhanyeni kobuso bakho. 9Ngoba insuku zethu zonke ziyedlula elakeni lwakho; sichitha iminyaka yethu njengenganekwane. 10Insuku zeminyaka yethu, kuleminyaka engamatshumi ayisikhombisa kuzo; njalo uba ngenxa yamandla zingamatshumi ayisificaminwembili, kanti amandla ayo angumzamo losizi, ngoba aphangisa aqunywe, sibe sesiphapha sinyamalale. 11Ngubani owaziyo amandla okuthukuthela kwakho? Lanjengokwesabeka kwakho lunjalo ulaka lwakho. 12Ngokunjalo sifundise ukubala insuku zethu, ukuze sizuze inhliziyo yenhlakanipho.

13Phenduka,  Nkosi! Koze kube nini? Uzisole mayelana lenceku zakho. 14Sisuthise ekuseni ngomusa wakho, ukuze sithabe sijabule insuku zethu zonke. 15Sithokozise njengokwensuku owasihlupha ngazo, iminyaka esabona okubi kuyo. 16Umsebenzi wakho kawubonakale ezincekwini zakho, lenkazimulo yakho ebantwaneni bazo. 17Ubuhle beNkosi, uNkulunkulu wethu, kabube phezu kwethu; uqinise umsebenzi wezandla zethu kithi, yebo, umsebenzi wezandla zethu uwuqinise.

Copyright information for Ndebele