Psalms 91

UNkulunkulu ungumvikeli wethu

Ohlezi ekusithekeni koPhezukonke uzahlala emthunzini kaSomandla.

Ngizakuthi e Nkosini: Uyisiphephelo sami lenqaba yami, uNkulunkulu wami, engithemba kuye. Sibili yena uzakukhulula emjibileni womthiyi, kuye umatshayabhuqe wesifo obhubhisayo. Uzakusibekela ngensiba zakhe, uzathembela langaphansi kwempiko zakhe; iqiniso lakhe liyisihlangu lehawu. Kawuyikwesaba isesabiso sebusuku, umtshoko ophaphayo emini, umatshayabhuqe wesifo ohambayo emnyameni, incithakalo ebhubhisayo emini enkulu. Bazakuwa abayinkulungwane eceleni kwakho, labayizinkulungwane ezilitshumi ngakwesokunene sakho; kuwe kakuyikusondela.

Uzakhangela nje ngamehlo akho, ubone impindiselo kwababi. Ngoba wena,  Nkosi, uyisiphephelo sami; umenzile oPhezukonke waba yindawo yakho yokuhlala. 10 Kakulabubi obuzakwehlela, lenhlupheko kayiyikusondela ethenteni lakho. 11 Ngoba uzalaya ingilosi zakhe ngawe, ukuthi zikulondoloze endleleni zakho zonke. 12 Zizakuphatha ezandleni, hlezi utshayeke ngonyawo lwakho elitsheni. 13 Uzanyathela isilwane lebululu, uzagxoba ibhongo lesilwane, lomgobho.

14 Ngoba uyangithanda kakhulu, ngakho ngizamkhulula; ngizambeka phezulu, ngoba uyalazi ibizo lami. 15 Uzangibiza, njalo ngimphendule; ngibe laye ekuhluphekeni, ngimkhulule, ngimnike udumo. 16 Ngizamsuthisa ngobude bezinsuku, ngimtshengise usindiso lwami.

Copyright information for Ndebele