Psalms 91

UNkulunkulu ungumvikeli wethu

1 Ohlezi ekusithekeni koPhezukonke uzahlala emthunzini kaSomandla.

2Ngizakuthi e Nkosini: Uyisiphephelo sami lenqaba yami, uNkulunkulu wami, engithemba kuye. 3Sibili yena uzakukhulula emjibileni womthiyi, kuye umatshayabhuqe wesifo obhubhisayo. 4Uzakusibekela ngensiba zakhe, uzathembela langaphansi kwempiko zakhe; iqiniso lakhe liyisihlangu lehawu. 5Kawuyikwesaba isesabiso sebusuku, umtshoko ophaphayo emini, 6umatshayabhuqe wesifo ohambayo emnyameni, incithakalo ebhubhisayo emini enkulu. 7Bazakuwa abayinkulungwane eceleni kwakho, labayizinkulungwane ezilitshumi ngakwesokunene sakho; kuwe kakuyikusondela.

8Uzakhangela nje ngamehlo akho, ubone impindiselo kwababi. 9Ngoba wena,  Nkosi, uyisiphephelo sami; umenzile oPhezukonke waba yindawo yakho yokuhlala. 10Kakulabubi obuzakwehlela, lenhlupheko kayiyikusondela ethenteni lakho. 11Ngoba uzalaya ingilosi zakhe ngawe, ukuthi zikulondoloze endleleni zakho zonke. 12Zizakuphatha ezandleni, hlezi utshayeke ngonyawo lwakho elitsheni. 13Uzanyathela isilwane lebululu, uzagxoba ibhongo lesilwane, lomgobho.

14Ngoba uyangithanda kakhulu, ngakho ngizamkhulula; ngizambeka phezulu, ngoba uyalazi ibizo lami. 15Uzangibiza, njalo ngimphendule; ngibe laye ekuhluphekeni, ngimkhulule, ngimnike udumo. 16Ngizamsuthisa ngobude bezinsuku, ngimtshengise usindiso lwami.

Copyright information for Ndebele