Psalms 92

Ukubonga i Nkosi ngokulunga kwayo

Isihlabelelo, ingoma, okwelanga lesabatha

1 Kuhle ukubonga i Nkosi, lokuhlabela indumiso ebizweni lakho, wena oPhezukonke; 2ukutshumayela uthandolomusa lwakho ekuseni, lothembeko lwakho ebusuku bonke, 3ngechacho elilentambo ezilitshumi, langogubhu lwezintambo, ngechacho elikhala kamnandi. 4Ngoba ungithokozisile,  Nkosi, ngomsebenzi wakho; ngizamemeza ngenjabulo ngemisebenzi yezandla zakho. 5Mikhulu kangakanani imisebenzi yakho,  Nkosi! Izikile kakhulu imicabango yakho. 6Isiphukuphuku kasazi, lesithutha kasikuqedisisi lokhu. 7Lapho ababi behluma njengotshani, labo bonke abenzi bobubi bekhahlela, kuyikuze babhujiswe kuze kube phakade.

8Kodwa wena,  Nkosi, uphakeme kuze kube nininini. 9Ngoba khangela, izitha zakho,  Nkosi, ngoba khangela, izitha zakho zizabhubha; bonke abenzi bobubi bazachitheka. 10Kodwa uzaphakamisa uphondo lwami njengolwenyathi; ngizagcotshwa ngamafutha amatsha. 11Lelihlo lami lizabukela izitha zami, indlebe zami zizakuzwa mayelana lababi abangivukelayo. 12Olungileyo uzahluma njengesihlahla selala, akhule njengomsedari eLebhanoni. 13Abahlanyelwe endlini ye Nkosi, bazahluma emagumeni kaNkulunkulu wethu. 14Bazabe belokhu bethela izithelo ebudaleni babo, bakhuluphale babeluhlaza, 15ukutshumayela ukuthi i Nkosi iqondile; ilidwala lami, njalo kakukho ukungalungi kiyo.

Copyright information for Ndebele