Psalms 92

Ukubonga i Nkosi ngokulunga kwayo

Isihlabelelo, ingoma, okwelanga lesabatha

Kuhle ukubonga i Nkosi, lokuhlabela indumiso ebizweni lakho, wena oPhezukonke; ukutshumayela uthandolomusa lwakho ekuseni, lothembeko lwakho ebusuku bonke, ngechacho elilentambo ezilitshumi, langogubhu lwezintambo, ngechacho elikhala kamnandi. Ngoba ungithokozisile,  Nkosi, ngomsebenzi wakho; ngizamemeza ngenjabulo ngemisebenzi yezandla zakho. Mikhulu kangakanani imisebenzi yakho,  Nkosi! Izikile kakhulu imicabango yakho. Isiphukuphuku kasazi, lesithutha kasikuqedisisi lokhu. Lapho ababi behluma njengotshani, labo bonke abenzi bobubi bekhahlela, kuyikuze babhujiswe kuze kube phakade.

Kodwa wena,  Nkosi, uphakeme kuze kube nininini. Ngoba khangela, izitha zakho,  Nkosi, ngoba khangela, izitha zakho zizabhubha; bonke abenzi bobubi bazachitheka. 10 Kodwa uzaphakamisa uphondo lwami njengolwenyathi; ngizagcotshwa ngamafutha amatsha. 11 Lelihlo lami lizabukela izitha zami, indlebe zami zizakuzwa mayelana lababi abangivukelayo. 12 Olungileyo uzahluma njengesihlahla selala, akhule njengomsedari eLebhanoni. 13 Abahlanyelwe endlini ye Nkosi, bazahluma emagumeni kaNkulunkulu wethu. 14 Bazabe belokhu bethela izithelo ebudaleni babo, bakhuluphale babeluhlaza, 15 ukutshumayela ukuthi i Nkosi iqondile; ilidwala lami, njalo kakukho ukungalungi kiyo.

Copyright information for Ndebele