Psalms 93

Ubukhosi be Nkosi

1 I Nkosi iyabusa; yembethe ubukhosi; i Nkosi yembethe amandla; izibhincisile. Umhlaba lawo uqinisiwe, kawuyikunyikinywa. 2Isihlalo sakho sobukhosi samiswa kwasendulo; usukela ephakadeni.

3Imifula iphakamisile,  Nkosi, imifula iphakamise ukuholoba kwayo, imifula iphakamisile amagagasi ayo agubhazelayo. 4I Nkosi ephakemeyo ilamandla kulokuduma kwamanzi amanengi, kulamagagasi olwandle agubhazayo alamandla.

5Izifakazelo zakho ziqinisekile kakhulu; ubungcwele buyifanele indlu yakho,  Nkosi, kuze kube ebudeni bezinsuku.

Copyright information for Ndebele