Psalms 93

Ubukhosi be Nkosi

I Nkosi iyabusa; yembethe ubukhosi; i Nkosi yembethe amandla; izibhincisile. Umhlaba lawo uqinisiwe, kawuyikunyikinywa. Isihlalo sakho sobukhosi samiswa kwasendulo; usukela ephakadeni.

Imifula iphakamisile,  Nkosi, imifula iphakamise ukuholoba kwayo, imifula iphakamisile amagagasi ayo agubhazelayo. I Nkosi ephakemeyo ilamandla kulokuduma kwamanzi amanengi, kulamagagasi olwandle agubhazayo alamandla.

Izifakazelo zakho ziqinisekile kakhulu; ubungcwele buyifanele indlu yakho,  Nkosi, kuze kube ebudeni bezinsuku.

Copyright information for Ndebele