Psalms 94

UNkulunkulu wempindiselo

 Nkosi, Nkulukulu wempindiselo, Nkulunkulu wempindiselo, khanyisa! Phakama, Mahluleli womhlaba, uphindisele umvuzo kwabazigqajayo.

 Nkosi, koze kube nini ababi, koze kube nini ababi begiya? Bepopota, bekhuluma okunzima, bonke abenzi bobubi bezikhukhumeza?  Nkosi, bayabaphohloza abantu bakho, bayalihlupha ilifa lakho. Babulala umfelokazi lowezizweni, lentandane bazibulale. Kanti bathi: I Nkosi kayiboni, loNkulunkulu kaJakobe kananzi.

Qedisisani, lina bobunyamazana phakathi kwabantu; lani ziphukuphuku, lizahlakanipha nini? Yena owagxumeka indlebe kezwa yini? Owabumba ilihlo kaboni yini? 10 Yena olaya izizwe kajezisi yini; yena ofundisa umuntu ulwazi? 11 I Nkosi iyayazi imicabango yomuntu ukuthi iyize. 12  Nkosi, ubusisiwe lowomuntu omlayayo, omfundisayo okomlayo wakho, 13 ukumphumuza ezinsukwini zobubi, kuze kugejelwe omubi umgodi. 14 Ngoba i Nkosi kayiyikubalahla abantu bayo, kayiyikulitshiya ilifa layo. 15 Kodwa isahlulelo sizabuyela ekulungeni, labo bonke abaqotho enhliziyweni bazakulandela.

16 Ngubani ozangisukumela amelane lababi? Ngubani ozangimela kubenzi bobubi? 17 Uba i Nkosi ibingesilo usizo lwami, umphefumulo wami ubuzaphosa uhlale ekuthuleni zwi. 18 Lapho ngathi: Unyawo lwami luyatshelela, umusa wakho,  Nkosi, wangisekela. 19 Ebunengini bemicabango yami engaphakathi kwami induduzo zakho zithokozisa umphefumulo wami. 20 Isihlalo sobukhosi sobubi singahlanganyela lawe, sibumba inkohlakalo ngomthetho yini?

21 Bayahlangana ukumelana lomphefumulo wolungileyo, balahla igazi elingelacala. 22 Kodwa i Nkosi iyinqaba yami, loNkulunkulu wami ulidwala lokuphephela kwami. 23 Izaphindisela phezu kwabo ububi babo, ibaqede enkohlakalweni yabo; i Nkosi uNkulunkulu wethu izabaquma.

Copyright information for Ndebele