Psalms 94

UNkulunkulu wempindiselo

1  Nkosi, Nkulukulu wempindiselo, Nkulunkulu wempindiselo, khanyisa! 2Phakama, Mahluleli womhlaba, uphindisele umvuzo kwabazigqajayo.

3 Nkosi, koze kube nini ababi, koze kube nini ababi begiya? 4Bepopota, bekhuluma okunzima, bonke abenzi bobubi bezikhukhumeza? 5 Nkosi, bayabaphohloza abantu bakho, bayalihlupha ilifa lakho. 6Babulala umfelokazi lowezizweni, lentandane bazibulale. 7Kanti bathi: I Nkosi kayiboni, loNkulunkulu kaJakobe kananzi.

8Qedisisani, lina bobunyamazana phakathi kwabantu; lani ziphukuphuku, lizahlakanipha nini? 9Yena owagxumeka indlebe kezwa yini? Owabumba ilihlo kaboni yini? 10Yena olaya izizwe kajezisi yini; yena ofundisa umuntu ulwazi? 11I Nkosi iyayazi imicabango yomuntu ukuthi iyize. 12 Nkosi, ubusisiwe lowomuntu omlayayo, omfundisayo okomlayo wakho, 13ukumphumuza ezinsukwini zobubi, kuze kugejelwe omubi umgodi. 14Ngoba i Nkosi kayiyikubalahla abantu bayo, kayiyikulitshiya ilifa layo. 15Kodwa isahlulelo sizabuyela ekulungeni, labo bonke abaqotho enhliziyweni bazakulandela.

16Ngubani ozangisukumela amelane lababi? Ngubani ozangimela kubenzi bobubi? 17Uba i Nkosi ibingesilo usizo lwami, umphefumulo wami ubuzaphosa uhlale ekuthuleni zwi. 18Lapho ngathi: Unyawo lwami luyatshelela, umusa wakho,  Nkosi, wangisekela. 19Ebunengini bemicabango yami engaphakathi kwami induduzo zakho zithokozisa umphefumulo wami. 20Isihlalo sobukhosi sobubi singahlanganyela lawe, sibumba inkohlakalo ngomthetho yini?

21Bayahlangana ukumelana lomphefumulo wolungileyo, balahla igazi elingelacala. 22Kodwa i Nkosi iyinqaba yami, loNkulunkulu wami ulidwala lokuphephela kwami. 23Izaphindisela phezu kwabo ububi babo, ibaqede enkohlakalweni yabo; i Nkosi uNkulunkulu wethu izabaquma.

Copyright information for Ndebele