Psalms 95

Ukudumisa i Nkosi

Wozani, siyihlabelele i Nkosi, senze umsindo wentokozo kulo idwala losindiso lwethu. Kasize phambi kobuso bayo ngokubonga, senze umsindo wentokozo kuyo ngezihlabelelo.

Ngoba i Nkosi inguNkulunkulu omkhulu, leNkosi enkulu phezu kwabonkulunkulu bonke. Okusesandleni sayo indawo zomhlaba ezizikileyo, lezingqonga zezintaba zingezayo. Olungolwayo ulwandle, yona-ke yalwenza, lezandla zayo zabumba umhlabathi owomileyo.

Wozani, sikhonze sikhothame, siguqe phambi kwe Nkosi, umenzi wethu. Ngoba yona inguNkulunkulu wethu, thina-ke singabantu bedlelo layo, lezimvu zesandla sayo.

Lamuhla uba lilizwa ilizwi layo,
lingayenzi ibe lukhuni inhliziyo yenu njengekuphikisaneni
 ukuphikisana: Heb.  iMeriba.
, njengesukwini lokulinga
 ukulinga: Heb.  iMasa.
enkangala,
lapho oyihlo bangilinga bengihlola, yebo babona umsebenzi wami. 10 Iminyaka engamatshumi amane nganengwa yilesisizukulwana ngaze ngathi: Bangabantu abaduhayo enhliziyweni, bona kabazazi indlela zami. 11 Engafunga kubo ekuthukutheleni kwami, ngathi: Kabayikungena ekuphumuleni kwami.

Copyright information for Ndebele