Psalms 95

Ukudumisa i Nkosi

1 Wozani, siyihlabelele i Nkosi, senze umsindo wentokozo kulo idwala losindiso lwethu. 2Kasize phambi kobuso bayo ngokubonga, senze umsindo wentokozo kuyo ngezihlabelelo.

3Ngoba i Nkosi inguNkulunkulu omkhulu, leNkosi enkulu phezu kwabonkulunkulu bonke. 4Okusesandleni sayo indawo zomhlaba ezizikileyo, lezingqonga zezintaba zingezayo. 5Olungolwayo ulwandle, yona-ke yalwenza, lezandla zayo zabumba umhlabathi owomileyo.

6Wozani, sikhonze sikhothame, siguqe phambi kwe Nkosi, umenzi wethu. 7Ngoba yona inguNkulunkulu wethu, thina-ke singabantu bedlelo layo, lezimvu zesandla sayo.

Lamuhla uba lilizwa ilizwi layo,
8lingayenzi ibe lukhuni inhliziyo yenu njengekuphikisaneni
 ukuphikisana: Heb.  iMeriba.
, njengesukwini lokulinga
 ukulinga: Heb.  iMasa.
enkangala,
9lapho oyihlo bangilinga bengihlola, yebo babona umsebenzi wami. 10Iminyaka engamatshumi amane nganengwa yilesisizukulwana ngaze ngathi: Bangabantu abaduhayo enhliziyweni, bona kabazazi indlela zami. 11Engafunga kubo ekuthukutheleni kwami, ngathi: Kabayikungena ekuphumuleni kwami.

Copyright information for Ndebele