Psalms 96

UNkulunkulu uyi Nkosi

1 Hlabelani e Nkosini ingoma entsha; hlabelelani e Nkosini, mhlaba wonke. 2Hlabelani e Nkosini, libusise ibizo layo, litshumayele usindiso lwayo insuku ngensuku. 3Landisani udumo lwayo phakathi kwezizwe, izimangaliso zayo phakathi kwabantu bonke. 4Ngoba yinkulu i Nkosi, ifanele ukudunyiswa kakhulu, yona iyesabeka phezu kwabonkulunkulu bonke. 5Ngoba bonke onkulunkulu bezizwe bayizithombe; kodwa i Nkosi yenza amazulu. 6Ubukhosi lenkazimulo kuphambi kwayo, amandla lobuhle kusendlini yayo engcwele. 7Inikeni i Nkosi, zizukulwana zezizwe, inikeni i Nkosi udumo lamandla.

8Inikeni i Nkosi udumo lwebizo layo; lethani umnikelo, lingene emagumeni ayo. 9Ikhonzeni i Nkosi ebuhleni bobungcwele; lithuthumele phambi kwayo, mhlaba wonke. 10Tshonini phakathi kwezizwe: I Nkosi iyabusa. Lomhlaba umisiwe, kawuyikunyikinyeka; izabahlulela abantu ngokuqonda.

11Kawathokoze amazulu, lomhlaba ujabule; kaluhlokome ulwandle lokugcwala kwalo. 12Iganga kalithabe lakho konke okukulo. Khona izihlahla zonke zegusu zizahlabela ngentokozo 13phambi kwe Nkosi, ngoba iyeza, ngoba iyeza ukwahlulela umhlaba; izakwahlulela umhlaba ngokulunga, labantu ngeqiniso layo.

Copyright information for Ndebele