Psalms 97

Ukubusa lamandla e Nkosi

I Nkosi iyabusa; kawuthokoze umhlaba, kazijabule izihlenge ezinengi. Amayezi lomnyama kuyiphahlile; ukulunga lesahlulelo kuyisisekelo sesihlalo sayo sobukhosi. Umlilo uhamba phambi kwayo, utshisa izitha zayo inhlangothi zonke. Imibane yayo ikhanyisa umhlaba; umhlaba wabona, wathuthumela. Izintaba zancibilika njengengcino phambi kwe Nkosi, phambi kweNkosi yomhlaba wonke. Amazulu atshumayela ukulunga kwayo, labantu bonke babona inkazimulo yayo. Bayayangeka bonke abakhonza izithombe, abazikhukhumeza ngezithixo; ikhonzeni, lonke bonkulunkulu.

IZiyoni yezwa, yathokoza, lamadodakazi akoJuda athaba ngenxa yezahlulelo zakho,  Nkosi. Ngoba wena,  Nkosi, uphakeme phezu komhlaba wonke, uphakanyiswe kakhulu phezu kwabonkulunkulu bonke.

10 Lina elithanda i Nkosi, zondani okubi; iyagcina imiphefumulo yabangcwele bayo, ibakhulule esandleni sababi. 11 Ukukhanya kuhlanyelelwe olungileyo, lentokozo abaqotho ngenhliziyo. 12 Thokozani e Nkosini, lina balungileyo, libonge ekukhumbuleni ubungcwele bayo.

Copyright information for Ndebele