Psalms 98

UNkulunkulu umahluleli womhlaba

Isihlabelelo

1 Hlabelelani i Nkosi ingoma entsha, ngoba yenzile izimangaliso; isandla sayo sokunene lengalo yayo engcwele kuyizuzele ukunqoba. 2I Nkosi yazisile usindiso lwayo, yembule ukulunga kwayo emehlweni ezizwe. 3Ikhumbule umusa wayo leqiniso layo kuyo indlu kaIsrayeli. Imikhawulo yonke yomhlaba ibonile usindiso lukaNkulunkulu wethu.

4Hlokomani ngentokozo e Nkosini, mhlaba wonke, lenze umsindo omkhulu, lithokoze, lihlabele indumiso. 5Hlabelelani e Nkosini ngechacho, ngechacho lelizwi lokuhlabelela. 6Ngezimpondo langomsindo wophondo lwenqama hlokomani ngentokozo phambi kweNkosi, uJehova. 7Kaluholobe ulwandle lokugcwala kwalo, umhlaba labahlala kuwo. 8Imifula kayiqakeze izandla, izintaba zihlabelele ndawonye ngentokozo 9phambi kwe Nkosi, ngoba iyeza ukwahlulela umhlaba; izawahlulela umhlaba ngokulunga, lezizwe ngokuqonda.

Copyright information for Ndebele