Psalms 98

UNkulunkulu umahluleli womhlaba

Isihlabelelo

Hlabelelani i Nkosi ingoma entsha, ngoba yenzile izimangaliso; isandla sayo sokunene lengalo yayo engcwele kuyizuzele ukunqoba. I Nkosi yazisile usindiso lwayo, yembule ukulunga kwayo emehlweni ezizwe. Ikhumbule umusa wayo leqiniso layo kuyo indlu kaIsrayeli. Imikhawulo yonke yomhlaba ibonile usindiso lukaNkulunkulu wethu.

Hlokomani ngentokozo e Nkosini, mhlaba wonke, lenze umsindo omkhulu, lithokoze, lihlabele indumiso. Hlabelelani e Nkosini ngechacho, ngechacho lelizwi lokuhlabelela. Ngezimpondo langomsindo wophondo lwenqama hlokomani ngentokozo phambi kweNkosi, uJehova. Kaluholobe ulwandle lokugcwala kwalo, umhlaba labahlala kuwo. Imifula kayiqakeze izandla, izintaba zihlabelele ndawonye ngentokozo phambi kwe Nkosi, ngoba iyeza ukwahlulela umhlaba; izawahlulela umhlaba ngokulunga, lezizwe ngokuqonda.

Copyright information for Ndebele