Psalms 99

I Nkosi iyabusa

1 I Nkosi iyabusa; abantu kabathuthumele; ihlezi phakathi kwamakherubi*; umhlaba kawuzamazame. 2I Nkosi yinkulu eZiyoni; njalo iphakeme phezu kwezizwe zonke. 3Kazidumise ibizo lakho elikhulu lelesabekayo; lingcwele lona.

4Lamandla eNkosi athanda isahlulelo; wena umisa ukuqonda; wena wenza isahlulelo lokulunga kuJakobe. 5Phakamisani i Nkosi uNkulunkulu wethu, likhonze esenabelweni sezinyawo zayo. Ingcwele yona.

6UMozisi loAroni phakathi kwabapristi bayo, loSamuweli phakathi kwababiza ibizo layo, babiza i Nkosi, yona yasibaphendula. 7Yakhuluma labo iphakathi kwensika yeyezi; bagcina izifakazelo zayo lesimiso eyabanika sona. 8 Nkosi Nkulunkulu wethu, wena wabaphendula; waba nguNkulunkulu obathethelelayo, lanxa uphindisela ezenzweni zabo.

9Phakamisani i Nkosi uNkulunkulu wethu, likhonze entabeni yayo engcwele; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wethu ingcwele.

Copyright information for Ndebele