a1 Kor. 14.6,26. 2 Kor. 12.1,7. Gal. 1.12; 2. 2.
bJoha. 3.32; 8.26; 12.49. Mark. 13.32.
c22.6. 1.3. 4.1.
d22.16.
e22.6. 1.3. 4.1.
f22.16.
g1.4,9. Seb. 1.13.
h1.9. 6.9; 12.17; 20.4. 12.11; 17.6. 1 Kor. 1.6.
i11.7; 12.17; 19.10. 2 Tim. 1.8.
j1.9. 6.9; 12.17; 20.4. 12.11; 17.6. 1 Kor. 1.6.
k1 Joha. 1.1.
l22.7.
m22.7.
n22.10. 3.11. Roma 13.11.
o22.6. 1.3. 4.1.
p4,9. Seb. 1.13.
q1.11. Seb. 2.9.
r2 Joha. 3.
s2 Joha. 3.
tEks. 3.14. Joha. 8.58.
u1.8. 11.17. 4.8; 16.5. Heb.13.8.
vJoha. 1.1.
w1.8. 11.17. 4.8; 16.5. Heb. 13.8.
x1.8. 11.17. 4.8; 16.5. Heb. 13. 8.
y3.1; 4.5; 5.6. 8. 2.
zIsa. 55.4. Joha. 8.14. 1 Tim. 6.13. Isam. 3.14; 19.11.
aaHlab. 89.37.
abKol. 1.18.
ac17.14.
adJoha. 13.34; 15.9. Roma 8.37. Gal. 2.20. 2 Thes. 2.16. Isam. 3.9.
ae7.14. Seb. 20.28.
af5.10. 20.4,6. 1 Pet. 2.9.
agRoma 15.6.
ahRoma 11.36.
aiHlab. 62.11. Isam. 5.13. 1 Tim. 6.16.
ajMat. 16.27; 2 Thes. 1.10.
akDan. 7.13. Seb. 1.9. Isam. 10.1; 11.12; 14.14,16.
alMat. 24.30.
amMat. 24.30.
anZek. 12.10. Joha. 19.37.
aoMat. 24.30.
ap1.11. 21.6; 22.13.
aq1.11,17. Jobe 19.25.
ar1.11.21.6; 22.13.
as1.4.
at2 Kor. 6.18.
au1.1.
avFil. 4.14. 1 Pet. 5.1 Fil. 1.7.
aw2 Tim. 2.12.Roma 8.17.
axMat. 20.23.
ay1.2.
az1.2.
ba1.11. 21.6; 22.13.
bb1 Kor. 11.20. Seb. 20.7. 1 Kor. 16.2 Mark. 16.9.
bc4.1.
bd1.11. 21.6; 22.13.
be1.17. 2.8; 22.13. Isa. 41.4,8.
bf1.19.
bg1.4.
bhSeb. 18.19. Isam. 2.1.
bi2.8.
bj2.12.
bkSeb.16.14. Isam. 2.18,24.
bl3.1,4.
bm3.7.
bn3.14. Kol. 2.1.
boEks. 25.37; 37.23. 2 Lan. 4.20. Zek.4.2. Isam. 1.13,20. 2.1,5; 11.4.
bp2.1.
bqEks. 25.37; 37.23. 2 Lan. 4.20. Zek. 4.2. Isam. 1.13,20; 2.1,5; 11. 4.
brDan. 7.13.14,14. Hez. 1.26. Dan. 8.15; 10.16.
bsDan. 10.5.
btEks. 28.4.
buDan. 10.5.
bv15.6.
bwDan. 7.9.
bx2.18; 19.12. Dan. 10.6.
by2.18. 10.1. Hez. 1.7. Dan. 10.6.
bz14.2; 19.6. Hez. 1.24; 43.2.
ca1.20. 2.1; 3.1.
cb19.15,21. Efe. 6.17. Isam. 2.12,16. Isa. 49.2.
cc18.16.
cd21.3. Hlab. 149. 6.
ce10.1.
cfHlu. 5.31.
cgHez. 1.28. Luka 1.12.
chDan. 8.18; 9.21; 10.10.
ciMat. 14.27.
cj1.11.
ck2.8. Roma 6.9.
cl4.9.
cmJoha. 5.21 1 Thes. 4.14. Dute. 32.39; 3.7. 16.13.
cn9.1; 20.1.
co1 Kor. 15.55. Jobe 28.22.
cp11.14.13.
cq1.12-16.
cr2.1-3.22.
cs4.1.
ct1.16.
cu1.12.
cv9.1.
cwMal.2.7. 2.1,8,12,18; 3.1,7,14.
cx1.4,11.
cy1.12.
czMat. 5.15. Fil. 2.15.
da2.1,8,12,18; 3.1,7,14. Mal. 2.7.

Revelation of John 1

UJohane unikwa isambulelo sikaJesu Kristu

Isambulelo a  sikaJesu Kristu, amnika sona uNkulunkulu b , ukuze abonise inceku zakhe izinto ezimele ukwenzeka ngokuphangisa c , esethume d  ngengilosi yakhe e  wazibonakalisa kunceku f  yakhe uJohane g , owafakaza ilizwi likaNkulunkulu h , lobufakazi bukaJesu Kristu i, j , lakho konke akubonayo k . Ubusisiwe ofunda, lalabo abezwa amazwi alesisiprofetho l , besebegcina izinto ezilotshiweyo kuso m ; ngoba n  isikhathi siseduze o .

Ukubingelela kukaJohane

UJohane p  kumabandla ayisikhombisa aseAsiya q : Umusa kawube kini r  lokuthula okuvela kuye s  okhona t, u  lowayekhona v, w  lozakuza x ; lakubomoya abayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi y ; lakuJesu Kristu, umfakazi z  othembekileyo aa , olizibulo kwabafileyo ab  lombusi wamakhosi omhlaba ac . Kuye owasithandayo, ad  wasigezisa ezonweni zethu egazini lakhe ae ; owasenza saba ngamakhosi labapristi af  kuNkulunkulu uYise ag ; kakube kuye ubukhosi ah  lamandla kuze kube nini lanini. Ameni ai . Khangela uyeza aj  kanye lamayezi ak, al , futhi lonke ilihlo lizambona am , labo abamgwazayo an ; lezizwe zonke zomhlaba zizalila ngenxa yakhe. Yebo. Ameni ao .

Mina nginguAlfa loOmega ap , ukuqala lokucina, kutsho iNkosi aq, ar , ekhona leyayikhona lezakuza as , uSomandla at .

UKristu uzibonakalisa kuJohane

Mina uJohane, longumzalwane wenu au , lohlanganyela kanye lani ekuhluphekeni av  lembusweni lekubekezeleni kukaJesu Kristu aw , ngangisesihlengeni esithiwa yiPatmosi ax , ngenxa yelizwi likaNkulunkulu langenxa ay  yobufakazi bukaJesu Kristu az . 10 NgangikuMoya ba  ngosuku lweNkosi bb ; futhi ngezwa ngemva kwami ilizwi elikhulu kungathi ngelophondo bc , 11 lisithi: Mina nginguAlfa loOmega bd , ukuqala lokucina; lokuthi: Okubonayo be  kubhale encwadini, ukuthumele bf  emabandleni ayisikhombisa aseAsiya bg , eEfesu bh , leSemerna bi , lePergamo bj , leTiyathira bk , leSardisi bl , leFiladelfiya bm , leLawodikeya bn .

12 Ngasengitshibilika ukuze ngibone ilizwi elikhuluma lami. Sengitshibilikile ngabona iziqobane zezibane zegolide eziyisikhombisa bo , 13 laphakathi bp  kweziqobane zezibane eziyisikhombisa bq  onjengeNdodana yomuntu br , embethe bs  isembatho esifika ezinyaweni bt  futhi ezibophe ezithandele ngeqhele legolide emabeleni bu, bv ; 14 njalo ikhanda lakhe lenwele zakhe kwakumhlophe njengoboya bezimvu, njengeliqhwa bw *; lamehlo akhe enjengelangabi lomlilo bx , 15 lenyawo zakhe zazinjengethusi elikhazimulayo njengelivutha esithandweni somlilo by ; lelizwi lakhe lalinjengenhlokomo yamanzi amanengi bz ; 16 futhi elenkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene ca , lemlonyeni wakhe kwaphuma cb  inkemba ebukhali cc  inhlangothi zombili cd ; lobuso bakhe ce  bunjengelanga elikhanya emandleni alo cf .

17 Njalo ngathi ngimbona, ngawela enyaweni zakhe njengofileyo cg ; wasebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami esithi kimi ch : Ungesabi ci ; mina ngingowokuqala lowokucina cj , 18 lophilayo; njalo ngangifile futhi khangela ck , ngiyaphila kuze kube nini lanini. Ameni cl . Njalo cm  ngilezihluthulelo cn  zesihogo lezokufa co . 19 Bhala cp  izinto ozibonileyo cq , lezinto ezikhona cr , lezinto ezizakuba khona emva kwalezi cs : 20 Imfihlo yenkanyezi eziyisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene ct , leziqobane zezibane zegolide eziyisikhombisa cu . Inkanyezi eziyisikhombisa cv  ziyizithunywa cw  zamabandla ayisikhombisa cx ; leziqobane zezibane eziyisikhombisa ozibonileyo cy  zingamabandla cz  ayisikhombisa da .

Copyright information for Ndebele