a1.7.
bHez. 1.28. Isam. 4.3.
cMat. 17.2. Isam. 1.16. 12.1.
d1.15.
e10.8. Hez. 2.9.
f10.5,8. Mat. 28.18.
g5.5.
hJow. 3.16. Amos 1.2.
i6.1.
j10.8.
kDan. 12.4. Isam. 22.10.
l10.5,8. Mat. 28.18.
mDan. 12.7. Gen. 14.22.
nDan. 12.7. Gen. 14.22.
o4.9.
pNeh. 9.6. Isam. 4.11.
q12.12. Dan. 12.7. Isam. 16.17; 21.6.
r11.15.
s17.17.
t10.8.
u10.8. Hez. 2.9.
v10.5,8. Mat. 28.18.
wHez. 2.8; 3.1. Jer. 15.16.
xHez. 3.2.
yHez. 3.3.
zHez. 2.10.
aa5.9.

Revelation of John 10

Ingilosi elogwalo oluncinyane oluvulekileyo

Ngasengibona enye ingilosi elamandla isehla ivela ezulwini; yembethe iyezi a , lomchilowamakhosikazi usekhanda layo b , lobuso bayo babunjengelanga c , lenyawo zayo d  zinjengensika zomlilo; njalo yayilogwalo oluncinyane oluvulekileyo esandleni sayo e ; yasimisa unyawo lwayo lokunene phezu kolwandle, lolwekhohlo phezu komhlabathi f , yamemeza ngelizwi elikhulu njengesilwane g  sibhonga h ; kwathi isimemezile, imidumo eyisikhombisa yakhuluma amazwi ayo i , kwathi imidumo eyisikhombisa isikhulume amazwi ayo, ngasengizabhala; ngasengisizwa ilizwi livela ezulwini j , lisithi kimi: Namathisela ngophawu izinto imidumo eyisikhombisa ezikhulumileyo k , ungazibhali lezizinto.

Lengilosi engayibona imi phezu kolwandle laphezu komhlabathi l  yaphakamisela isandla sayo ezulwini m , yafunga n  ngaye ophilayo kuze kube nini lanini o , owadala izulu lezinto ezikulo, lomhlaba lezinto ezikuwo, lolwandle lezinto ezikulo p , ukuthi kakusayikuba lesikhathi q ; kodwa ensukwini zelizwi lengilosi yesikhombisa r , isizakhalisa uphondo, kuzabe sekuphelelisiwe imfihlo kaNkulunkulu s , njengoba atshumayela kwezakhe inceku abaprofethi. Lelizwi engalizwa livela ezulwini t , lakhuluma lami futhi, lathi: Hamba uyethatha ugwalo oluncinyane oluvulekileyo olusesandleni sengilosi u  emi phezu kolwandle laphezu komhlabathi v . Ngasengisiya engilosini, ngisithi kuyo: Nginika ugwalo oluncinyane. Yasisithi kimi: Luthathe uludle uluqede w ; futhi luzababisa isisu sakho, kodwa emlonyeni wakho luzaba mnandi njengoluju. 10 Ngasengiluthatha ugwalo oluncinyane esandleni sengilosi, ngaludla ngaluqeda x , lwaselusiba emlonyeni wami njengoluju, ubunandi y ; kwathi sengiludlile, isisu sami sabatshiswa z . 11 Yasisithi kimi: Kumele ukuthi uphinde uprofethe ebantwini lezizweni lezindimini lemakhosini amanengi aa .

Copyright information for Ndebele