aHez. 40.3. Jer. 31.39. Zek. 2.1. Isam. 21.15,16.
bHez. 41.22. Isam. 8.3.
cHez. 40.17.20.
dMat. 26.3.
eLuka 21.24. Dan. 8.13. Hlab. 79.1.
f21.2; 22.19. Neh. 11.1.
gLuka 21.24 Dan. 8.13. Hlab. 79.1.
h13.5. 11.3. 12.6. 12.14.
i19.10. 11.10.
j19.10. 11.10.
k13.5. 11.3. 12.6. 12.14.
l12.6. 11.2. 13.5.
m1 Kho. 20.31.
nZek. 4.3,11,14. Hlab. 52.8.
oZek. 4.2. Isam. 1.12,13.
pZek. 4.14. Mat. 25.4.
q2 Kho. 1.10,12. Jer. 5.14.
rNani 16.35.
sJak. 5.17.
tEks. 7.19. Isam. 8.8.
uEks. 7.10.
v1.2.
w13.1; 17.8; 19.19. 13.11.
x9.1.
yDan. 7.21. Isam. 12.17; 13.5,7; 19.19.
zDan. 7.21. Isam. 12.17; 13.5,7; 19.19.
aaMark. 6.29.
ab14.8.
acIsa. 1.10.
adHez. 23.3,8,19,27.
aeHeb. 13.12.
af5.9.
agMark. 6.29.
ahHlab. 79.2,3.
aiMark. 6.29.
aj3.10.
akEsta 9.19.
al11.3.
am1 Kho. 18.17.
an3.10.
ao11.9.
apHez. 37.5,9,10,14. Gen. 2.7. Isam. 13.15.
aqHez. 37.10.
ar4.1.
as12.5. 2 Kho. 2.11.
at1 Thes. 4.17. Isam. 1.7.
au6.12.
av16.19.
aw14.7; 16.9; 19.7. Seb. 12.23. Isam. 15.4. Josh. 7.19.
ax2 Lan. 36.23. Ezra 1.2; 5.11,12; 6.9; 7.12,23. Neh. 1.4,5; 2.4. Hlab. 136.26. Dan. 2.18,19,44. Jona 1.9. Isam. 16.11.
ay8.13.
az10.7.
ba16.17; 19.1. Isa. 27.13. Isam.11.17. 19.6.
bb12.10.
bcHlab.2.2. Isam. 12.10.
bdIsa. 24.23. Dan. 7.14,18,27. Isam.11.17. 19.6. Hlab. 10.16. Luka 1.33.
be4.4.
bf4.4.
bg2 Kor. 6.18.
bh1.4.
bi11.15. 18.8.
bjHlab. 110.5.
bkIsam. 20.12. Dan. 7.10. Isam. 14.7; 20.4. 6.10.
bl16.6.
bm19.5.
bn19.5.
boSeb. 26.22.
bq15.5. 19.11.
brHeb. 9.4.
bsGal. 3.15.
bt4.5.
bu8.5.
bv16.21. 8.7. Isa. 28.2.

Revelation of John 11

Abafakazi ababili bakaNkulunkulu

Kwasekunikelwa kimi umhlanga ofanana lodondolo a , njalo ingilosi yema isithi: Sukuma, ulinganise ithempeli likaNkulunkulu, lelathi b , labakhonzayo kulo. Kodwa iguma c, d  elingaphandle kwethempeli ulitshiye ngaphandle, futhi ungalilinganisi; ngoba linikelwe ezizweni e ; njalo zizanyathelela phansi umuzi ongcwele f, g  inyanga ezingamatshumi amane lambili h . Njalo ngizanika amandla kubafakazi bami ababili i , njalo bazaprofetha j  insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha k, l , begqoke amasaka m . Laba bayizihlahla ezimbili zemihlwathi n , leziqobane zezibane ezimbili o  ezimi phambi kukaNkulunkulu womhlaba p . Uba kukhona othanda ukubalimaza, umlilo uphuma emlonyeni wabo q , uqothule izitha zabo; njalo uba umuntu efisa ukubalimaza, ngokunjalo kumele abulawe r . Laba balamandla okuvala izulu s , ukuze izulu lingani ngensuku zokuprofetha kwabo, futhi balamandla phezu kwamanzi, okuthi bawaphendule abe ligazi t , lokutshaya umhlaba ngayo yonke inhlupheko u , ngaso sonke isikhathi abathanda ngaso. Kuzakuthi sebebuqedile ubufakazi babo v , isilo w  esiphuma emgodini ongelamkhawulo x  sizakulwa impi labo y , besesibanqoba, sibabulale z . Lezidumbu aa  zabo zizakuba semgwaqweni womuzi omkhulu ab , othiwa ngokomoya iSodoma ac  leGibhithe ad , lapho leNkosi yethu eyabethelelwa khona ae . Labavela ebantwini lemihlotsheni lendimini lezizweni af  bazakhangela izidumbu ag  zabo okwensuku ezintathu lengxenye yosuku, bengavumeli ah  ukuthi izidumbu zabo zibekwe emangcwabeni ai . 10 Labakhileyo emhlabeni aj  bazathokoza ngabo bathabe, bathumezelane izipho ak , ngoba lababaprofethi ababili al  babahlupha am  abakhileyo emhlabeni an . 11 Kwathi emva kwalezonsuku ezintathu lengxenye yosuku ao , uMoya wempilo wavela kuNkulunkulu wangena kibo ap , basebesima ngenyawo zabo aq , lokwesaba okukhulu kwehlela kwabababonayo. 12 Basebesizwa ilizwi elikhulu livela ezulwini, lisithi kibo: Yenyukelani lapha ar . Basebesenyukela ezulwini as  beseyezini at . Lezitha zabo zibabona. 13 Langalelohola kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba au , lengxenye yetshumi yomuzi yawa av , kwasekusifa amabizo abantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa ekuzamazameni komhlaba; labaseleyo batshaywa luvalo, banika udumo aw  kuNkulunkulu wezulu ax .

14 Umaye wesibili usedlule; khangela-ke, umaye wesithathu uyeza ngokuphangisa ay .

15 Ingilosi yesikhombisa yasilukhalisa uphondo az , kwasekusiba lamazwi amakhulu ezulwini ba , esithi: Imibuso yomhlaba isingeyeNkosi yethu bb , lekaKristu wayo bc , njalo izabusa kuze kube nini lanini bd . 16 Labadala abangamatshumi amabili lane be , abahlezi ezihlalweni zabo bf  zobukhosi phambi kukaNkulunkulu, bathi mbo ngobuso babo phansi, basebekhonza uNkulunkulu, 17 besithi: Siyakubonga, Nkosi Nkulunkulu Somandla bg , okhona lowayekhona lozakuza bh , ngoba uthethe amandla akho amakhulu, ubusile bi . 18 Lezizwe sezithukuthele, lolaka lwakho selufikile bj , lesikhathi sabafileyo bk  ukuthi bahlulelwe, lesokunika umvuzo ezincekwini zakho abaprofethi labangcwele bl  labesaba ibizo lakho bm , abancinyane labakhulu bn, bo , lesokubhubhisa ababhubhisa
 ukubhubhisa: kumbe,  ukonakalisa.
umhlaba.

19 Kwasekuvulwa ithempeli likaNkulunkulu ezulwini bq , kwasekubonakala umtshokotsho br  wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe bs ; kwasekusiba lemibane lamazwi lemidumo bt  lokuzamazama komhlaba bu  lesiqhotho esikhulu bv .

Copyright information for Ndebele