aHlab. 104.2.
b10.1.
cMat. 10.2.
dIsa. 66.7,10. Mika 4.10.
eGal. 4.19.
f6.4.
g12.4,7,9,13,16,17. 13.2,4,11; 16.13; 20.2. Hlab. 91.13. Isa. 27. 1.
h13.1; 17.3.
i13.1; 17.3.
jDan. 7.7.
k13.1; 19.12.
lMika 7.17.
m8.7,12.
nDan. 8.10.
o12.4,7,9,13,16,17. 13.2,4,11; 16.13; 20.2. Hlab. 91.13. Isa. 27.1.
p12.2.
qEks. 1.16. Mat. 2.16.
r2.27.
s2 Kor. 12.2. Isam. 11.12.
t12.2.
u12.14. 11.3.
vDan. 10.13.
w12.4,7,9,13,16,17. 13.2,4,11. 16.13. 20.2. Hlab. 91.13. Isa. 27.1.
x12.9. Mat. 25.14.
yLuka 10.18. Isam.12.12. 2 Pet. 2.4.
z12.4,7,9,13,16,17. 13.2,4,11. 16.13. 20.2. Hlab. 91.13. Isa. 27.1.
aaJoha. 12.31.
ab20.2.
acGen. 3.1,4. 2 Kor. 11.3.
ad2.9.
ae20.10. 13.14; 19.20. 20.3,8.
afMat. 24.14.
ag12.13. 9.1.
ah7.10.
ai19.1.
aj11.15.
ak11.15.
alJobe 1.9; 2.4,5. Zek. 3.1.1. Pet. 5.8. Roma 8.33,34.
am4.8.
anJoha. 16.33. Roma 16.20.
ao12.17. 1.2.
apLuka 14.26. Isam. 2.10.
aqHlab. 96.11. Isa. 44.23. 49.13. Isam. 18.20.
ar13.6. 7.15.
as8.13. 3.10. 13.1,11.
at12.8.
au10.6. Mat. 8.29.
av12.9.
aw12.5.
axEks. 19.4.
ay12.6.
az17.3.
ba12.6.
bbDan. 7.25; 12.7. Isam.11.2. 12.6.
bcIsa. 59.19.
bdGen. 3.15. Isam. 11.7.
be14.12. 1 Joha. 2.3.
bf1 Joha. 5.10. Isam. 19.10.
bg12.17. 1.2.

Revelation of John 12

Owesifazana lomgobho

Kwasekubonakala isibonakaliso esikhulu ezulwini, owesifazana embethe a  ilanga b , lenyanga ingaphansi kwenyawo zakhe, njalo kukhona ekhanda lakhe umqhele wenkanyezi ezilitshumi lambili c ; njalo ekhulelwe, wakhala d  ngobuhlungu bomhelo e , futhi wayesebuhlungwini bokubeletha. Kwasekubonakala esinye isibonakaliso ezulwini, khangela-ke umgobho omkhulu obomvu f, g , olamakhanda ayisikhombisa h  lempondo ezilitshumi i, j , lemiqhele eyisikhombisa emakhanda awo k . Lomsila wawo wadonsa l  ingxenye yesithathu yenkanyezi zezulu m , waziphosela emhlabeni n ; njalo umgobho wema phambi o  kowesifazana obesezabeletha p , ukuze kuthi, esebelethile, umimilize umntwana wakhe q . Wasebeletha indodana, isilisa, ezabusa izizwe zonke ngentonga yensimbi r ; lomntanakhe wahluthulelwa kuNkulunkulu lesihlalweni sakhe sobukhosi s . Lowesifazana wabalekela enkangala t , lapho ayelendawo eyayilungiswe nguNkulunkulu, ukuze bamondle khona insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi ayisithupha u .

Kwasekusiba lempi ezulwini; uMikayeli v  lengilosi zakhe balwa bemelene lomgobho w ; lomgobho walwa ulengilosi zawo x , njalo babengelakunqoba, lendawo yawo kayabe isatholakala ezulwini y . Umgobho omkhulu z  wasuphoswa aa , inyoka endala ab , ebizwa ngokuthi nguDiyabhola njalo uSathane ac , okhohlisa ad, ae  umhlaba wonke af ; waphoselwa emhlabeni ag , lengilosi zakhe zaphoswa kanye laye. 10 Ngasengisizwa ilizwi elikhulu lisithi ezulwini: Khathesi sekufike usindiso ah  lamandla ai  lombuso kaNkulunkulu wethu aj , lamandla kaKristu wakhe ak ; ngoba uphoselwe phansi ummangaleli wabazalwane bethu, obamangalelayo al  emini lebusuku am  phambi kukaNkulunkulu. 11 Njalo bona bamnqobile ngegazi leWundlu an  langelizwi lobufakazi babo ao , njalo kabathandanga impilo yabo kwaze kwaba sekufeni ap . 12 Ngalokho thokozani, mazulu aq  lani elihlala kuwo ar . Maye kulabo abakhileyo emhlabeni lolwandle as , ngoba uSathane wehlele kini elolaka olukhulu at , esazi ukuthi ulesikhathi esifitshane au .

13 Kwathi umgobho usubonile ukuthi uphoselwe emhlabeni av , wazingela owesifazana owayezele owesilisa aw . 14 Kwasekunikwa owesifazana impiko ezimbili zokhozi olukhulu ax , ukuze aphaphele ay  enkangala az  endaweni yakhe, lapho ondliwa ba  khona okwesikhathi, lezikhathi lengxenye yesikhathi bb , asuke ebusweni benyoka. 15 Lenyoka yakhafula amanzi emlonyeni wayo ngemva kowesifazana kungathi ngumfula bc , ukuze immukise ngalumfula. 16 Lomhlaba wamsiza owesifazana, umhlaba wasukhamisa umlomo wawo, waginya umfula umgobho owawuwukhafule emlonyeni wawo. 17 Umgobho wasumthukuthelela owesifazana, wasusuka wayakulwa impi labaseleyo benzalo yakhe bd , labo abagcina imilayo kaNkulunkulu be  abalobufakazi bukaJesu Kristu bf, bg .

Copyright information for Ndebele