aDan. 7.3. Isam. 11.7; 16.13. 12.12.
bDan. 7.3. Isam. 11.7; 16.13. 12.12.
c12.3.
d12.3.
eDan. 7.6.
fDan. 7.5.
gDan. 7.4.
h13.4,11. 12.3.
i16.10.
j13.4,5,7,12. Luka 4.6.
l13.12,14.
m17.8.
nJoha. 12.19.
o13.4,5,7,12. Luka 4.6.
p18.18.
qDan. 7.8,11,20,25. Dan. 11.36.
r13.4,5,7,12. Luka 4.6.
sJak. 4.13.
t11.2.
u12.12.
v13.5.
w13.4,5,7,12. Luka 4.6.
x5.9.
y13.12,14. 3.10.
z17.8.
aaDan. 12.1. Isam. 3.5. Heb. 12.23.
ab5.6,12.
ac17.8. Mat. 13.35. Efe. 1.4.
ad2.7.
aeIsa. 33.1.
afHab.1.9.
agGen. 9.6. Mat. 26.52. Isam. 18.6.
ah14.12.
aiIsam.13.14. 16.13.
aj12.12.
ak5.6.
al13.2.
am13.14.19.20.
an20.4.
ao13.3,14.
apMat. 24.24. Isam. 16.14; 19.20.
aq12.1.
ar1 Kho. 18.38. 2 Kho. 1.10,12. Luka 9.54. Isam. 20.9.
asMat. 24.24. Isam. 16.14; 19.20.
at19.20. 12.9.
au2 Thes. 2.9.
av12.1.
aw13.14. 19.20.
ax13.3,14.
ay14.9,11; 15.2; 16.2; 19.20; 20.4.
az16.6.
baSeb. 26.22.
bb6.15.
bc14.9,11; 15.2; 16.2; 19.20; 20.4.
bd13.17. 15.2; 16.2. Gal. 6.17.
be13.17. 15.2; 16.2. Gal. 6.17.
bf15.2.
bg17.9.
bh15.2.
bi21.17. 7.9.

Revelation of John 13

Izilo ezimbili

Ngasengisima etshebetshebeni lolwandle. Ngasengibona isilo sikhuphuka a  olwandle b , silamakhanda ayisikhombisa lempondo ezilitshumi c , laphezu kwempondo zaso imiqhele elitshumi d , laphezu kwamakhanda aso kulebizo lenhlamba. Lesilo engasibonayo sasinjengengwe e , lenyawo zaso zazinjengezebhere f , lomlomo waso unjengomlomo wesilwane g . Njalo umgobho wasinika amandla awo h , lesihlalo sawo sobukhosi i , legunya elikhulu j . Ngasengibona elinye lamakhanda aso kungathi lilimele
 lilimele: kumbe,  libulewe.
okokufa; lenxeba laso lokufa selapholiswa l ; umhlaba wonke wasumangala m  ngemva kwesilo n ;
basebewukhonza umgobho owasinika isilo amandla o , basebesikhonza isilo, besithi: Ngubani ofanana lesilo p ? Ngubani ongalwa laso? Kwasekunikelwa kuso umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu lezinhlamba q , kwasekunikelwa kuso amandla r  okusebenza s  inyanga ezingamatshumi amane lambili t . Sasesivula umlomo waso ukuhlambaza okumelane loNkulunkulu, lokuhlambaza ibizo lakhe, lethabhanekele lakhe, lalabo abahlezi ezulwini u . Kwasekunikelwa kuso ukuthi silawule impi labangcwele, lokubanqoba v ; kwasekunikelwa kuso amandla w  phezu kwawo wonke umhlobo lolimi lesizwe x . Labo bonke abakhileyo emhlabeni bazasikhonza y , labo amabizo abo angabhalwanga z  egwalweni lwempilo aa  lweWundlu elahlatshwayo ab  selokhu kwasekelwa umhlaba ac .

Uba umuntu elendlebe, kezwe ad . 10 Uba ae  umuntu ethumba, uya ekuthunjweni af ; uba umuntu ebulala ngenkemba, yena kumele abulawe ngenkemba ag . Lapha kulokubekezela lokholo lwabangcwele ah .

11 Ngasengibona esinye isilo ai  sisenyuka emhlabeni aj , sasilempondo ezimbili njengewundlu ak , sasesikhuluma njengomgobho. 12 Njalo sasebenzisa wonke amandla esilo sokuqala al  phambi kwaso am , futhi senza ukuthi umhlaba labakhileyo kuwo bakhonze isilo sokuqala an , esinxeba laso lokufa lapholiswa ao . 13 Sasesisenza ap  izibonakaliso ezinkulu aq , saze senza ukuthi lomlilo wehle uvela ezulwini uze emhlabeni, phambi kwabantu ar . 14 Sasesiduhisa abakhileyo emhlabeni as, at  ngalezozibonakaliso au, av  ezanikelwa kuso ukuzenza phambi kwesilo aw , sisithi kwabakhileyo emhlabeni, kabasenzele umfanekiso isilo ebesilenxeba lenkemba, sasesiphila ax . 15 Sanikwa futhi ukupha umfanekiso wesilo umoya, ukuze umfanekiso wesilo lawo ukhulume, besesisenza ukuthi bonke abangakhonziyo umfanekiso wesilo ay  babulawe az . 16 Sasesisenza bonke, abancinyane labakhulu ba , labanothileyo labayanga, labakhululekileyo lezigqili bb , ukuthi baphiwe uphawu esandleni sabo sokunene bc, bd , loba emabunzini abo, 17 ukuze kungabi khona olakho ukuthenga loba ukuthengisa, ngaphandle kwalowo olophawu, loba ibizo lesilo be  loba inombolo yebizo laso bf .

18 Nansi inhlakanipho bg . Olokuqedisisa kabale inombolo yesilo bh ; ngoba iyinombolo yomuntu bi , lenombolo yaso ingamakhulu ayisithupha lamatshumi ayisithupha lesithupha.

Copyright information for Ndebele