a5.6.
bHeb. 12.22. Hlab. 2.6; 125.1.
c14.3. 7.4.
d22.4. 3.12; 7.3.
e1.15.
f6.1.
g5.8.
h5.9.
i5.8.
j2.17.
k14.3. 7.4.
l5.9.
m3.4.
n2 Kor. 11.2.
o3.4.
p7.17; 17.14.
q5.9.
rJak. 1.18.
sZef. 3.13. Hlab. 32.2; 34.13. Joha. 1.47.
t8.13.
uGal. 1.6,9. Efe. 3.9,11. Tit. 1.2.
v3.10.
w5.9.
x15.4.
y11.13.
z14.15. 9.15.
aa11.18.
abNeh. 9.6. Seb. 14.15. & Isam. 4.11.
acIsa. 21.9. Isa. 13.19; 14.22. Jer. 51.8. Isam. 18.2.
ad17.5. 1 Pet. 5.13.
ae16.19; 17.5,18; 18.2,10,18,19,21. 14.20. 11.8.
afJer. 51.7. 18.3. 17.2,4.
ag13.15,16.
ah13.15,16.
ai16.19. 15.1,7; 16.1. Jobe 21.20. Isam. 19.15.
aj18.6. Hlab. 75.8.
akIsa. 1.22.
al16.19. 15.1,7; 16.1. Jobe 21.20. Isam. 19.15.
am20.10.
an20.10.
ao19.20; 21.8. 2 Thes. 1.8.
ap20.10.
aq19.20; 21.8. 2 Thes. 1.8.
arMat. 25.31.
asIsa. 34.10. Isam.19.3. 18.9,18.
at4.8.
au13.15,16.
av13.15,16.
aw13.10.
ax12.17.
ayMark. 11.22.
az19.9; 21.5. 1.11,19. 10.4.
ba20.6. Tshu. 4.2.
bb1 Kor. 15.18. 1 Thes. 4.14,16.
bcJoha. 13.19.
be6.11.
bf14.16. 1.7.
bg1.13.
bh6.2; 19.12.
bi14.17.
bjMark. 4.29. Jow. 3.13. Mat. 13.39.
bk14.7.
bm14.14.
bn16.17. 14.15. 15.5.
bo6.9.
bp16.8.
bqJow. 3.13.
br19.15.
bs19.15.
btIsa. 63.3. Lilo 1.15.
buHeb. 13.12.
bv14.8. 11.8.
bw19.14.
bxJoha. 11.18.

Revelation of John 14

IWundlu kanye labahlengiweyo

Ngasengibona, khangela-ke, iWundlu a  limi entabeni iSiyoni b , njalo lilezinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane lane c , belebizo likaYise libhalwe emabunzini abo d . Ngasengisizwa ilizwi livela ezulwini, njengelizwi lamanzi amanengi e , lanjengelizwi lomdumo omkhulu f ; ngasengisizwa ilizwi labatshayichacho betshaya amachacho abo g , basebehlabela kungathi yingoma entsha phambi kwesihlalo sobukhosi h , laphambi kwezidalwa ezine eziphilayo labadala i ; njalo kakho owayengayifunda ingoma j , ngaphandle kwabayizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane lane k , abahlengiweyo emhlabeni l . Labo yibo abangangcoliswanga kanye labesifazana m ; ngoba bazintombi n . Yibo abalandela iWundlu loba lisiya ngaphi o, p ; laba bathengwa ebantwini q , izithelo zokuqala kuNkulunkulu leWundlwini r . Lemlonyeni wabo kakuficwanga nkohliso s ; ngoba kabalasici phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.

Ingilosi ezintathu ezimemezela isigwebo

Ngasengibona enye ingilosi iphapha phakathi laphakathi kwezulu t , ilevangeli laphakade u , ukulitshumayela kwabakhileyo emhlabeni v , lakuso sonke isizwe, lomhlobo, lolimi labantu w , isithi ngelizwi elikhulu: Mesabeni uNkulunkulu x , beselimupha udumo y , ngoba isikhathi z  sesigwebo sakhe sesifikile aa , njalo limkhonze owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi ab .

Yasilandela enye ingilosi isithi: Iwile, iwile iBhabhiloni ac, ad , umuzi omkhulu ae , ngoba unathise izizwe zonke okwewayini lolaka lokufeba kwawo af .

Lengilosi yesithathu yazilandela, isithi ngelizwi elikhulu: Uba kukhona okhonza isilo lomfanekiso waso ag , njalo wemukela uphawu ebunzini lakhe, kumbe esandleni sakhe ah , 10 laye uzanatha okwewayini lolaka lukaNkulunkulu ai , elithululelwe aj  enkezweni yolaka lwakhe, lingaxutshaniswanga ak, al , njalo uzahlutshwa am  kakhulu ngomlilo an, ao  langesibabule ap, aq  phambi kwengilosi ezingcwele, laphambi kweWundlu ar ; 11 lentuthu yokuhlutshwa kwabo ithunqa kuze kube nini lanini as ; njalo kabalakuphumula emini lebusuku at  laba abakhonza isilo lomfanekiso waso au , njalo uba ekhona owemukela uphawu lwebizo laso av . 12 Nanku ukubekezela kwabangcwele aw ; nampa abagcina imilayo kaNkulunkulu ax  lokholo lukaJesu ay .

13 Ngasengisizwa ilizwi elivela ezulwini lisithi kimi: Bhala uthi az : Babusisiwe abafileyo ba  befela eNkosini bb  kusukela khathesi bc,
 kusukela khathesi: kumbe,  kusukela khathesi uMoya uthi: Yebo.
. Yebo, kutsho uMoya, ukuze baphumule ekutshikatshikeni kwabo be ; lemisebenzi yabo ilandela kanye labo.

Ingilosi ezimbili zokuvuna

14 Ngasengibona, khangela-ke, iyezi elimhlophe, laphezu kweyezi bf  kuhlezi onjengeNdodana yomuntu bg , elomqhele wegolide ekhanda lakhe bh , njalo elesikela ebukhali esandleni sakhe. 15 Lenye ingilosi yaphuma ethempelini bi , imemeza ngelizwi elikhulu kuye ohlezi eyezini isithi: Ngenisa isikela yakho uvune bj , ngoba sekufikile kuwe isikhathi sokuvuna bk , ngoba sesivuthiwe
 sesivuthiwe: kumbe,  sesomile.
isivuno somhlaba.
16 Ohlezi phezu kweyezi waseyiphosa isikela yakhe emhlabeni bm , wasuvunwa umhlaba.

17 Enye ingilosi yasiphuma ethempelini elisezulwini bn , layo ilesikela ebukhali. 18 Lenye ingilosi yaphuma elathini bo , ilamandla phezu komlilo bp , yasimemeza ngesimemezo esikhulu kuyo elesikela ebukhali, isithi: Ngenisa isikela yakho ebukhali, ubusubuthelela iziswenya zevini lomhlaba, ngoba izithelo zalo sezivuthiwe bq . 19 Ingilosi yasiphosa isikela yayo emhlabeni, yasivuna ivini lomhlaba, yasiphosela esikhamelweni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu br . 20 Lesikhamelo sewayini sanyathelwa bs, bt  ngaphandle bu  komuzi bv , kwasekuphuma igazi esikhamelweni sewayini laze lafika ematomini amabhiza bw , laba ngamastadiyu bx * azinkulungwane lamakhulu ayisithupha.

Copyright information for Ndebele