a12.1,3.
b15.6,7. 16.1; 21.9.
c14.10.
d14.10.
eMat. 3.11.
f13.1.
g13.1.
h13.14,15.
i13.16.
j13.18.
k4.6.
lMat. 3.11.
mEks. 15.1. Dute. 31.30.
nHeb. 3.5.
o5.9.
pJobe 37.5. Hlab. 66.3. Hlab. 92.5.
q16.7. 2 Kor. 6.18.
rDute. 32.4. Hlab. 145.17.
s16.5,7. Hlab. 111.7. Hos. 14.9.
t16.5,7. Hlab. 111.7. Hos. 14.9.
uJer. 10.7.
v14.7. Eks. 15.14,16.
wDute. 32.4. Hlab. 145.17.
xHeb. 7.26. Hlab. 99.3,9.
yHlab. 86.9.
zRoma 1.32.
aa14.17.
abNani 1.50.
ac11.19.
ad15.6,7. 16.1; 21.9.
aeEks. 28.6. Hez. 44.17. Isam. 1.13.
af19.8,14.
ag1.13. Eks. 28.8.
ah4.6.
ai5.8.
aj4.9.
akEks. 40.34. Isa. 6.4.
al2 Thes. 1.9.
am2 Thes. 1.9.
anEks. 40.35. 1 Kho. 8.11.

Revelation of John 15

Imiganu eyisikhombisa lezinhlupheko eziyisikhombisa

Ngasengibona esinye isibonakaliso ezulwini esikhulu lesimangalisayo a , ingilosi eziyisikhombisa zilezinhlupheko eziyisikhombisa zokucina b , ngoba lwapheleliswa kulezo ulaka lukaNkulunkulu c .

Ngasengibona okungathi lulwandle lwengilazi d  luxubene lomlilo e , lalabo abanqobe isilo f  lomfanekiso waso g  lophawu lwaso h, i , lenombolo yebizo laso j , bemi phezu kolwandle lwengilazi k , belamachacho kaNkulunkulu l , basebehlabela ingoma kaMozisi m  inceku kaNkulunkulu n  lengoma yeWundlu o , besithi: Mikhulu njalo iyamangalisa imisebenzi yakho p , Nkosi Nkulunkulu Somandla q , zilungile r, s  ziqotho indlela zakho t , Nkosi yabangcwele. Ngubani ongayikukwesaba u, v , Nkosi, abesedumisa ibizo lakho? ngoba nguwe wedwa ongcwele w, x ; ngoba izizwe zonke zizakuza zidumise phambi kwakho y ; ngoba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe z .

Emva kwalezizinto ngasengibona, khangela-ke, sekuvulwe ithempeli aa  lethabhanekele ab  lobufakazi ezulwini ac ; kwasekuphuma ethempelini lezi ingilosi eziyisikhombisa zilezinhlupheko eziyisikhombisa ad , zembethe ae  ilembu elihlanzekileyo elikhazimulayo af , njalo zibotshwe izifuba ngamaqhele egolide ag ; lesinye sezidalwa ezine eziphilayo ah  sanika ingilosi eziyisikhombisa imiganu yegolide eyisikhombisa, igcwele ulaka lukaNkulunkulu, ophila ai  kuze kube nini lanini aj . Lethempeli lagcwaliswa intuthu ak  evela ebukhosini bukaNkulunkulu al , lemandleni akhe am ; njalo kwakungekho owayengangena ethempelini an , kuze kuphele izinhlupheko eziyisikhombisa zengilosi eziyisikhombisa.

Copyright information for Ndebele