a15.1.
bHlab. 79.6.
c14.10.
d8.7.
eDute. 28.35.
fDute. 28.35.
g16.11. Eks. 9.9-11. Dute. 28.27.
h13.16.
i13.15.
j8.8.
k8.8.
l8.9.
m8.10.
nEks. 7.17,20.
oJoha. 17.25. Isam. 15.3.
p1.4.
q18.24. So Mat. 23.34,35. Isam. 17.6. 13.15.
r11.18.
sIsa. 49.26.
t6.9.
u9.13.
v15.3.
w16.14. 2 Kor. 6.18.
x19.2.
yJoha. 17.25. Isam. 15.3.
z8.12.
aa6.4; 9.5. & 11.3. Isam. 14.18.
ab9.17,18. 7.16.
acMat. 13.6. Mark. 4.6.
ad16.11,21.
ae2.21.
af11.13. Dan. 5.23.
ag13.2.
ahEks. 10.21. Isam. 9.2.
ai16.11,21.
aj11.13.
ak16.2.
al2.21.
am9.14.
anIsa. 44.27.
aoIsa. 41.2. Isam. 7.2.
ap18.2. 1 Joha. 4.1.
aqEks. 8.6.
ar12.3.
as13.1.
at19.20; 20.10. 13.11,14.
auMat. 24.24.
av1 Tim. 4.1. Isam. 20.3.
awMat. 24.24.
ax13.14; 19.20. 12.1.
ayMat. 24.14.
az20.8. 17.14; 19.19.
ba6.17.
bb16.7.
bc3.3. Mat. 24.43.
bdMat. 24.42,46.
beMat. 24.42,46.
bf2 Kor. 5.3. 3.18.
bg2 Kor. 5.3. 3.18.
bhLuka 12.20.
bi1 Kor. 12.23.
bj19.19.
bk9.11.
blHlu. 5.19. Zek. 12.11.
bmEfe. 2.2.
bn11.15.
bo14.17.
bp4.2.
bq21.6. 10.6.
br4.5.
bs6.12.
btDan. 12.1. Mat. 24.21.
bu14.8.14. 8.
bv11.13.
bw2.26; 11.18; 19.15; 20.8.
bx14.8.
by18.5. Hlab. 74.18. Isam. 17.1.
bz14.10.
ca6.14.
cb6.14.
ccJobe 38.23. Isam. 11.19.
cd16.9,11.
ceEks. 9.23-25.

Revelation of John 16

Ngasengisizwa ilizwi elikhulu livela ethempelini, lisithi kulezo ingilosi eziyisikhombisa a : Hambani, lithululele emhlabeni imiganu b  yolaka lukaNkulunkulu c . Eyokuqala yasihamba, yathululela umganu wayo emhlabeni d ; kwasekuvela isilonda esibi esibuhlungu e, f, g  ebantwini abalophawu lwesilo h , labakhonza umfanekiso waso i .

Ingilosi yesibili yasithululela umganu wayo olwandle j ; lwaselusiba ligazi njengelofileyo k , lawo wonke umphefumulo ophilayo wafa olwandle l .

Ingilosi yesithathu yasithululela umganu wayo emifuleni lemithonjeni yamanzi m ; yasisiba ligazi n . Ngasengisizwa ingilosi yamanzi isithi: Ulungile, Nkosi o , okhona lowayekhona lozakuba khona, ngoba wagweba lezizinto p ; ngoba bachitha igazi q  labangcwele lelabaprofethi r , ubanike labo igazi ukulinatha s ; ngoba bafanele. Ngasengisizwa enye t  elathini u  isithi: Yebo, Nkosi Nkulunkulu v  Somandla w , ziqotho x  zilungile izigwebo zakho y .

Ingilosi yesine yasithululela umganu wayo elangeni z ; kwasekunikelwa kulo aa  ukuchochombisa abantu ngomlilo ab . Abantu basebetshiswa yikutshisa okukhulu ac , basebehlambaza ibizo likaNkulunkulu ad  olamandla phezu kwalezo izinhlupheko, njalo kabaphendukanga ae  ukumnika udumo af .

10 Ingilosi yesihlanu yasithululela umganu wayo phezu kwesihlalo sobukhosi sesilo ag ; lombuso waso wafiphazwa ah ; basebexhanxatha inlimi zabo ngenxa yobuhlungu, 11 basebemhlambaza ai  uNkulunkulu wezulu aj  ngenxa yobuhlungu babo langenxa yezilonda zabo ak , njalo kabaphendukanga emisebenzini yabo al .

12 Ingilosi yesithupha yasithululela umganu wayo emfuleni omkhulu iYufrathi am ; lamanzi awo atsha an , ukuze ilungiswe indlela yamakhosi avela lapho eliphuma khona ilanga ao . 13 Ngasengibona kuphuma emlonyeni womgobho lemlonyeni wesilo lemlonyeni womprofethi wamanga, imimoya engcolileyo ap  emithathu efanana lamaxoxo aq, ar, as, at, au ; 14 ngoba iyimimoya yamadimoni av  eyenza izibonakaliso aw, ax , ephumela emakhosini omhlabathi lawomhlaba wonke ay , ukuwaqoqela ndawonye empini az  kwalolosuku olukhulu lukaNkulunkulu ba  uSomandla bb . 15 Khangela, ngiyeza njengesela bc . Ubusisiwe bd  olindayo be , alondoloze izembatho zakhe, ukuze angahambize bf , njalo babone bg, bh  ihlazo lakhe bi . 16 Basebewaqoqela ndawonye bj  endaweni ethiwa ngesiHebheru bk  iArmagedoni bl .

17 Ingilosi yesikhombisa yasithululela umganu wayo emoyeni bm ; kwasekuphuma ilizwi elikhulu bn  livela ethempelini lezulu bo , esihlalweni sobukhosi bp  lisithi: Sekwenzakele bq ! 18 Kwasekusiba khona amazwi lemidumo lemibane br , kwasekusiba lokuzamazama komhlaba okukhulu bs , okunje okungazanga kube khona selokhu kwaba khona abantu emhlabeni bt , ukuzamazama komhlaba okulamandla kangaka, okukhulu kangaka. 19 Umuzi omkhulu bu  wasusiba yiziqamu ezintathu bv , lemizi yabezizwe yawa bw ; leBhabhiloni elikhulu bx  lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu by , ukulinika inkezo yewayini lentukuthelo yolaka lwakhe bz . 20 Sonke isihlenge sasesibaleka ca , lentaba azaze zatholakala cb . 21 Lesiqhotho esikhulu cc  esilesisindo esinjengesethalenta*, sawela phezu kwabantu sivela ezulwini; labantu bamhlambaza uNkulunkulu cd  ngenxa yenhlupheko yesiqhotho ce ; ngoba inhlupheko yaso yayinkulu kakhulukazi.

Copyright information for Ndebele