a21.9.
b15.1.
c21.9.
d16.19.
e19.2. Nah. 3.4. Isa. 1.21.
fJer. 51.13. Isam. 17.15.
g18.3,9.
h17.6. 3.10.
i14.8.
j17.8. Joha. 2.10.
k21.10. 1.10.
l12.6,14.
m17.4. Heb. 9.19.
n13.1. 12.3.
o13.1. 12.3.
p17.7,9.
q13.1. 12.3.
r17.7,12.
s18.16.
tHlu. 8.26.
u17.4. Heb. 9.19.
wDan. 11.38.
xDan. 11.38.
y21.21.
zJer. 51.7. Isam. 18.6.
aa14.8.
ab17.7. 2 Thes. 2.7.
ac14.8.
ad18.3,9; 19.2; 21.8,27.
ae18.24. Isa. 34.7.
af17.8. Joha. 2.10.
ag16.6.
ah2.13.
ai1.2.
aj17.7. 2 Thes. 2.7.
ak17.7,9.
al17.7,12.
am17.11. 13.3,12.
an11.7.
ao9.1.
ap17.11.
aq17.2.
ar13.3.
as13.8.
at13.8.
au13.18.
av13.1. 17.3. 12.3.
aw17.11. 13.3,12.
ax17.11.
ay13.1. 17.3. 12.3.
azDan. 7.7,20. Zek. 1.18,19,21. Isam.17.16.
baGal. 2.5. Isam. 18.10,17,19.
bb17.17.
bc16.14.
bd3.21.
be19.16. 1 Tim. 6.15.
bfDute. 10.17. Seb. 10.36.
bg19.16. 1 Tim. 6.15.
bhZaga 8.15. Dan. 2.47. Mat. 25.34. Isam. 1.5.
bi14.4.
bjMat. 20.16; 22.14.
bkRoma 1.6.
blMat. 20.16; 22.14.
bmLuka 18.7.
bn2.10.
bo17.1. Isa. 8.7.
bp5.9.
bq17.12.
brJer. 50.41,42.
bs18.17,19.
btHez. 16.37,39.
bu19.18.
bv18.8. Levi 21.9.
bw2 Kor. 8.16.
bx17.17.
by2 Thes. 2.11.
bz10.7.
ca14.8.

Revelation of John 17

Isifebe esikhulu lesilo

Kwasekusiza enye a  yengilosi eziyisikhombisa ezazilemiganu eyisikhombisa b , yasikhuluma lami, isithi kimi: Woza lapha c , ngizakutshengisa isigwebo d  sesifebe esikhulu e , esihlezi phezu kwamanzi amanengi f , afeba laso amakhosi omhlaba g , labakhileyo emhlabeni h  badakwe liwayini lobufebe baso i, j . Yasingithwalela enkangala ngikuMoya k, l ; ngasengibona owesifazana ehlezi phezu kwesilo esibomvu m , sigcwele amabizo enhlamba n , silamakhanda ayisikhombisa o, p  lempondo ezilitshumi q, r . Njalo owesifazana wayembethe s  okuyibubende t  lokubomvu u , futhi ececiswe
 ececiswe: Gr.,  ependwe.
ngegolide w  langamatshe aligugu x  langamapharele* y , elenkezo yegolide esandleni sakhe z , igcwele amanyala lokungcola kobufebe bakhe aa ,
njalo ebunzini lakhe kwakulotshiwe ibizo lokuthi: IMFIHLO ab , IBHABHILONI ELIKHULU ac , UNINA WEZIFEBE LOWAMANYALA OMHLABA ad . Ngasengibona owesifazana ae  edakwe af  ligazi labangcwele ag , legazi labafakazi ah  bakaJesu ai . Sengimbonile ngamangala ngokumangala okukhulu.

Ingilosi yasisithi kimi: Umangalelani? Mina ngizakutshela imfihlo yowesifazana aj , leyesilo esimthweleyo, esilamakhanda ayisikhombisa ak  lempondo ezilitshumi al . Isilo, osibonileyo, sasikhona am , njalo kasisekho, futhi sizakwenyuka an  sivela emgodini ongelamkhawulo ao , sibe sesisiya ekubhujisweni ap ; labakhileyo emhlabeni aq  bazamangala ar , abamabizo abo ayengabhalwanga egwalweni lwempilo as , kusukela ekusekelweni komhlaba at , bebona isilo esasikhona, njalo singasekho, lanxa sikhona. Nanku ukuqedisisa okulenhlakanipho au . Amakhanda ayisikhombisa azintaba eziyisikhombisa owesifazana ahlezi khona phezu kwazo av ; 10 futhi angamakhosi ayisikhombisa, amahlanu asewile, lenye ikhona, lenye kayikafiki, njalo nxa isifikile imele ukuhlala isikhatshana. 11 Lesilo aw  esasikhona, njalo singasekho, yona-ke ingeyesificaminwembili, njalo ivela kwayisikhombisa, ibisisiya ekubhujisweni ax . 12 Lempondo ezilitshumi ay, az , ozibonileyo, zingamakhosi alitshumi, angakemukeli umbuso, kodwa emukele amandla njengamakhosi ngehola linye ba  kanye lesilo. 13 Wona angqondonye bb , njalo abela isilo awawo amandla lokubusa. 14 La azakulwa leWundlu bc , njalo iWundlu lizawanqoba bd , ngoba liyiNkosi yamakhosi be, bf  loMbusi wababusi bg, bh , labakanye lalo bi  ngababiziweyo bj, bk  labakhethiweyo bl, bm  labathembekileyo bn .

15 Yasisithi kimi: Amanzi owabonileyo bo , lapho esihlezi khona isifebe, angabantu lamaxuku lezizwe lendimi bp . 16 Lempondo ezilitshumi, ozibonileyo esilweni bq , zona zizasizonda isifebe br , besezisichitha bs  zisinqunule bt , zidle inyama yaso bu , zisitshise ngomlilo bv . 17 Ngoba uNkulunkulu ufakile enhliziyweni zazo bw  ukuthi zenze ingqondo yakhe, lokwenza ngqondonye bx , lokunika isilo umbuso wazo by , kuze kupheleliswe amazwi kaNkulunkulu bz . 18 Lowesifazana ombonileyo ungumuzi omkhulu ca  olombuso phezu kwamakhosi omhlaba.

Copyright information for Ndebele