a17.1.
bHez. 43.2.
cDan. 3.4.
dIsa. 21.8. Isam. 14.8.
eIsa. 13.21; 34.14. Jer. 50.39; 51.37. Zef. 2.14.
f16.13. Mark. 5.2.
gIsa. 14.23; 34.11.
h14.8.
i17.2. 18.9. 17.5.
j18.11,15. Isa. 47.15. Hez. 27.33.
k18.7,9. 1 Tim. 5.11.
lIsa. 48.20. 2 Kor. 6.17.
mJer. 51.9. Gen. 18.20,21. Jona 1.2. Jak. 5.4. 2 Lan. 28.9.
n16.19.
oHlab. 137.8. Jer. 50.15,29. Jer. 51.24,49. 2 Tim. 4.14. Isam. 13.10.
p14.10. 16.19; 17.4.
qHez. 28.2-8.
r18.7,9. 1 Tim. 5.11.
sHlab. 10.6.
tIsa. 47.7,8. Zef. 2.15.
uIsa. 47.7,8. Zef. 2.15.
vIsa. 47.9. Isam.18.10. Jer. 51.8.
w17.16.
xJer. 50.34. Isam. 11.17,18.
y17.2. 18.9. 17.5.
zHez. 26.16,17.
aa17.2. 18.9. 17.5.
ab18.7,9. 1 Tim. 5.11.
acHez. 26.16,17.
adJer. 50.46.
ae18.18. 19.3. 14.11.
af18.18,19,21. 14.8.
ag18.17,19.18.8. 17.12.
ahHez. 27.36.
ai18.3,15.
aj18.16. 21.21.
ak18.16. 21.21.
al18.16. 21.21.
am18.16. 19.8,14. Zaga 31.22. Luka 16.19.
an18.16. 21.21.
ao18.16. 21.21.
apGen. 18.6. Levi 2.1,2. Nani 6.15. 1 Sam. 1.24.
aq1 Tim. 1.10.
arHez. 27.13. 1 Lan. 5.21.
as18.3,15.
at18.3,19. Hez. 27.33.
au18.18,19,21. 14.8.
av17.4.
aw18.16. 19.8,14. Zaga 31.22. Luka 16.19.
ax18.16. 21.21.
ay18.16. 21.21.
az18.16. 21.21.
ba18.16. 21.21.
bb18.17,19. 18.8. 17.12.
bc18.19. 17.16.
bdSeb. 27.11. Hez. 27.29.
be18.18. 19.3. 14.11.
bfHez. 27.32. Isam. 13.4.
bgJosh. 7.6. 1 Sam. 4.12. Jobe 2.12. Hez. 27.30. Esta 4.1.
bhHez. 27.31.
bi18.18,19,21. 14.8.
bj18.3,19. Hez. 27.33.
bk18.17,19. 18.8. 17.12.
bl18.19. 17.16.
bm12.12. Jer. 51.48.
bnLuka 11.49,50.
bo6.10.
bpJer. 51.63.
bqJer. 51.64.
br18.18,19,21. 14.8.
bsJer. 25.10.
btIsa. 24.8.
buHez. 26.13.
bvMat. 9.23.
bwJer. 25.10.
bxTshu. 12.4.
byJer. 25.10.
bzJer. 25.10.
caJer. 7.34.
cbIsa. 23.8.
cc6.15.
cd2 Kho. 9.22. Nah. 3.4.
ce9.21.
cf16.6. Mat. 23.35. Luka 11.51.
cgJer. 51.49.

Revelation of John 18

Ukuwa kweBhabhiloni

Emva kwalezizinto-ke ngabona enye ingilosi isehla ivela ezulwini a , ilamandla amakhulu; lomhlaba wakhanyiswa yikukhazimula kwayo b . Yasimemeza ngamandla, ngelizwi elikhulu c  isithi: Iwile, iwile iBhabhiloni enkulu d , isiyindawo yokuhlala amadimoni e , lentolongo yawo wonke umoya ongcolileyo f , lezongo layo yonke inyoni engcolileyo lezondekayo g . Ngoba izizwe zonke zinathe okwewayini lolaka lobufebe bayo h , lamakhosi omhlaba aphingile layo i , labathengisi bomhlaba banothile j  ngamandla okuzitika ngenotho yayo k .

Ngasengisizwa elinye ilizwi livela ezulwini, lisithi: Phumani kuyo l , bantu bami, ukuze lingahlanganyeli kanye lezono zayo, lokuze lingemukeli okwezinhlupheko zayo; ngoba izono zayo zixhumene zize zifike ezulwini m , loNkulunkulu ukhumbule ukungalungi kwayo n . Phindiselani kuyo njengokuphindisela kwayo kini o , liphinde kabili kuyo njengokwemisebenzi yayo; enkezweni eyixubanisileyo, xubanisani kiyo kabili p . Njengokuzidumisa okungaka q , ezitika enothweni r , ngokungabo ubuhlungu lokulila kupheni yona; ngoba ithi enhliziyweni yayo s : Ngihlezi ngiyindlovukazi t , njalo kangisuye umfelokazi u , futhi kangisoze ngabona ukulila. Ngakho zizafika ngosuku lunye izinhlupheko zayo v , ukufa lokulila lendlala, futhi izatshiswa ngomlilo w , ngoba ilamandla iNkosi uNkulunkulu eyigwebayo x .

Lamakhosi omhlaba y, z  aphinga layo aa  ezitika enothweni ab  azayikhalela alile ngenxa yayo ac, ad , lapho ebona intuthu yokutsha kwayo ae , 10 esima khatshana ngokwesaba kobuhlungu bayo, esithi: Maye, maye, umuzi omkhulu, iBhabhiloni, umuzi olamandla af , ngoba ngehola elilodwa isigwebo sakho sifikile! ag 

11 Labathengisi bomhlaba bazayikhalela bayililele ah , ngoba kakulamuntu othenga impahla yabo futhi ai ; 12 impahla yegolide aj , leyesiliva, leyelitshe eliligugu ak , leyepharele* al , leyelembu elicolekileyo kakhulu am , leyibubende an , leyesilika*, leyokubomvu ao ; laso sonke isihlahla esilephunga, laso sonke isitsha sempondo zendlovu, laso sonke isitsha sesihlahla esiligugu elikhulukazi, leyethusi, leyensimbi, leyelitshe elimhlophe; 13 lekinamoni*, lokulephunga elimnandi, lenhlaka, lempepha, lewayini, lamafutha, lempuphu ecolekileyo ap , lengqoloyi, lezifuyo, lezimvu; leyamabhiza, leyezinqola, leyemizimba aq , lemiphefumulo yabantu ar . 14 Lezithelo zesifiso somphefumulo wakho zisukile kuwe, lazo zonke izinto ezinonileyo lezikhazimulayo zisukile kuwe, kawusoze ubuye uzithole.

15 Abathengisi balezizinto as , abanothe ngayo at , bazakuma khatshana ngokwesabeka kobuhlungu bayo, bekhala belila, 16 njalo besithi: Maye, maye, lo umuzi omkhulu au , owawembathiswe av  ngelembu elicolekileyo kakhulu aw  lokuyibubende ax  lokubomvu ay , uceciswe ngegolide az  lelitshe eliligugu lamapharele! ba  17 Ngoba ngehola elilodwa bb  inotho engaka ichithiwe bc . Layo yonke induna yomkhumbi bd , lalo lonke ixuku emikhunjini, labomkhumbi, labo bonke abasebenza olwandle bema khatshana, 18 basebekhala bebona intuthu yokutsha kwayo be , besithi: Yiwuphi ofanana lawo umuzi omkhulu? bf  19 Basebethela uthuli emakhanda abo bg , bememeza bekhala belila bh , besithi: Maye, maye, umuzi omkhulu bi , khona lapho bonke ababelemikhumbi olwandle banothe ngawo ngenotho yawo bj , ngoba ngehola bk  elilodwa uchithiwe! bl  20 Thokoza ngawo, zulu bm , lani baphostoli abangcwele labaprofethi bn ; ngoba uNkulunkulu ugwebe isigwebo senu kuwo bo .

21 Lengilosi eyamandla yaphakamisa ilitshe elinjengelitshe lokuchola elikhulu bp , yasiliphosela olwandle, isithi: Ngokunjalo ngodlakela bq  iBhabhiloni umuzi omkhulu izaphoswa br , njalo ingabe isaficwa lakanye. 22 Lomsindo wabatshayichacho bs, bt  lowabahlabeleli bu  lowabatshayimhlanga bv  lowabatshayimpondo, kawusoze uphinde uzwakale phakathi kwakho, layo yonke ingcwethi loba eyawuphi umunwe kayisayikuficwa phakathi kwakho lakanye, lomsindo welitshe lokuchola kawusoze uphinde uzwakale phakathi kwakho bw, bx , 23 lokukhanya kwesibane kakusoze kusakhanya phakathi kwakho by , lelizwi lomyeni lomakoti kalisayikuzwakala phakathi kwakho lakanye bz, ca ; ngoba abathengisi bakho cb  bebeyizikhulu zomhlaba cc ; ngoba ngokuthakatha kwakho cd, ce  izizwe zonke zikhohlisiwe, 24 futhi kuyo kwaficwa igazi labaprofethi lelabangcwele cf , lelabo bonke ababebulewe emhlabeni cg .

Copyright information for Ndebele