a11.15.
b19.3,4,6.
c7.10.
d4.9.
e4.9.
f12.10. Hlab. 62.11.
g16.7.
h6.10.
i17.1.
j6.10.
kDute. 32.43. 2 Kho. 9.7.
l19.3,4,6.
m14.11. 18.9,18.
n5.8,14. 4.4.
o5.14.
p19.3,4,6.
qLuka 2.13,20.
rHlab. 134.1; 135.1.
s11.18.
t11.18.
u19.18. Seb. 26.22.
vDan. 10.6. Hez. 1.24.
w1.15.
x6.1.
y19.3,4,6.
z11.15.
aa19.15. 2 Kor. 6.18.
ab11.13.
ac19.9. Mat. 22.2; 25.1.
adIsa. 54.5. 2 Kor. 11.2. Isam. 21.2,9; 22.17.
aeHlab. 45.14,15. Hez. 16.10.
af3.5,18.
ag19.14. 18.12.
ah15.6. 19.14.
aiJobe 29.14.
ajRoma 5.16,18. 1 Kor. 1.30.
ak14.13.
alLuka 14.15. Isam. 19.7.
am21.5; 22.6.
an22.8.
ao22.9. Seb. 10.26.
ap12.17.
aqMat. 4.10.
ar1.2.
as11.3.
atSeb. 10.11. Hez. 1.1. Isam. 11.19; 15.5.
au6.2. 19.19,21.
av6.2. 19.19,21.
aw3.14.
ax1.5.
ay3.14.
az3.7.
baIsa. 11.4.
bb1.14.
bc6.2; 14.14.
bd12.3.
be19.16.
bf2.17. Zaga 30.4. Mat. 11.27.
bgIsa. 63.2,3.
bhJoha. 1.1.
bi14.20.
bj19.8. 3.4.
bk19.8. 3.4.
bl19.21. Isa. 11.4. 2 Thes. 2.8. Isam. 1.16.
bm2.27.
bnIsa. 63.2,3.
bo14.19,20.
bp14.10.
bq19.6.
br19.12.
bs17.14.
bt19.21.
bu8.13.
bvJer. 12.9. Hez. 39.17. 1 Sam. 17.44.
bwZef. 1.7.
bxTit. 2.13.
byHez. 39.18,20. Isam. 17.16.
bz6.15.
caHez. 39.18,20. Isam. 17.16.
cbHez. 39.18,20. Isam. 17.16.
cc6.15.
cd19.5.
ce11.7.
cf16.16.
cg16.14.
ch19.11,14,21.
ci11.7.
cj16.13.
ck16.14.
cl12.1.
cm13.12,14.
cn13.14.
co13.16.
cp13.16.
cq20.10,14,15. Dan. 7.11. Isam. 21.8. 2 Thes. 1.8. Mat. 13.42. 2 Thes. 2.8.
cr14.10.
cs19.11,19.
ct19.15.
cu19.17.

Revelation of John 19

Ezulwini kukhona injabulo ngomtshado weWundlu

Emva kwalezizinto ngasengisizwa ilizwi elikhulu elexuku elikhulu ezulwini a , lisithi: Haleluya* b ! Usindiso c  lobukhosi d  lodumo e  lamandla kungokweNkosi uNkulunkulu wethu f ; ngoba izigwebo zakhe ziqotho zilungile g ; ngoba usilahlile h  isifebe esikhulu i , esonakalise umhlaba ngobufebe baso, usephindisele igazi lenceku zakhe esandleni saso j, k . Basebesithi ngokwesibili: Haleluya l ! Lentuthu yaso ithunqa kuze kube nini lanini m . Labadala abangamatshumi amabili lane lezidalwa ezine eziphilayo zawela phansi zakhonza uNkulunkulu n  ohlezi esihlalweni sobukhosi zisithi: Ameni o ! Haleluya p ! Ilizwi laseliphuma livela esihlalweni sobukhosi, lisithi: Mdumiseni uNkulunkulu wethu q , lina lonke zinceku zakhe r , labamesabayo s , labancinyane, labakhulu t, u . Ngasengisizwa kungathi yilizwi lexuku elikhulu v , njalo kungathi ngumdumo wamanzi amanengi w , njalo kungathi ngumsindo wemidumo elamandla x , kusithi: Haleluya! y  Ngoba iNkosi uNkulunkulu z  uSomandla uyabusa aa . Asithokoze sithabe kakhulu, besesisipha udumo kuye ab ; ngoba umtshado weWundlu usufikile ac , lomkalo sezilungisele ad . Kwasekuphiwa kuye ae  ukuthi embathe af  ilembu elicolekileyo kakhulu ag  elihlanzekileyo lelikhazimulayo ah ; ngoba ilembu elicolekileyo kakhulu ai  liyizenzo zokulunga zabangcwele aj .

Yasisithi kimi: Bhala uthi ak : Babusisiwe labo ababizelwe ekudleni kwantambama komtshado weWundlu al . Yasisithi kimi: La ngamazwi aqotho kaNkulunkulu am . 10 Ngasengiwela phansi enyaweni zayo ukuyikhonza an ; yasisithi kimi: Qaphela ungakwenzi ao ; ngiyinceku kanye lawe labazalwane bakho abalobufakazi bukaJesu ap ; khonza uNkulunkulu aq ; ngoba ubufakazi bukaJesu ar  bungumoya wesiprofetho as .

UKristu ulwa lesilo asinqobe

11 Ngasengibona izulu livuliwe at , khangela-ke ibhiza elimhlophe au , loligadileyo av  ubizwa ngokuthi oThembekileyo aw, ax  loQotho ay, az , njalo ngokulunga wahlulela alwe ba . 12 Lamehlo akhe afanana lelangabi lomlilo bb , lekhanda lakhe bc  kulemiqhele eminengi bd ; njalo ulebizo elilotshiweyo be , okungelamuntu olaziyo ngaphandle kwakhe bf , 13 wasesembatha isembatho esicwiliswe egazini bg ; lebizo lakhe libizwa ngokuthi, nguLizwi likaNkulunkulu bh . 14 Lamabutho ayesezulwini amlandela egade amabhiza amhlophe bi , embethe ilembu elicolekileyo kakhulu bj  elimhlophe lelihlanzekileyo bk . 15 Emlonyeni wakhe kwasekuphuma inkemba ebukhali bl , ukuze atshaye izizwe ngayo; njalo yena uzazibusa ngentonga yensimbi bm ; yena-ke uzanyathela isikhamelo sevini sewayini bn, bo  lentukuthelo yolaka bp  lukaNkulunkulu uSomandla bq . 16 Njalo esembathweni lethangazini lakhe ulebizo elibhalwe br  ukuthi: INKOSI YAMAKHOSI LOMBUSI WABABUSI bs .

17 Ngasengibona ingilosi eyodwa imi elangeni; yasimemeza ngelizwi elikhulu, isithi enyonini zonke bt  eziphaphayo phakathi laphakathi kwezulu bu : Wozani libuthaniswe bv  ekudleni kwantambama bw  kukaNkulunkulu omkhulu bx , 18 ukuze lidle inyama yamakhosi by , lenyama yenduna ezinkulu bz , lenyama yabalamandla ca , lenyama yamabhiza leyabagadi bawo cb , lenyama yabo bonke, abakhululekileyo kanye labayizigqili cc , labancinyane labakhulu cd .

19 Ngasengibona isilo ce , lamakhosi omhlaba lamabutho awo ebuthanele cf  ukulwa impi laye cg  ogade ibhiza ch , kanye lebutho lakhe. 20 Isilo sasesibanjwa ci , njalo kanye laso umprofethi wamanga cj  owenza ck  izibonakaliso cl  phambi kwaso cm , aduhisa cn  ngazo labo ababelophawu lwesilo co , lalabo abakhonza umfanekiso waso cp ; labo bobabili baphoselwa bephila echibini cq  lomlilo elivutha isibabule cr ; 21 labaseleyo babulawa ngenkemba yogade ibhiza cs , ephuma emlonyeni wakhe ct ; lenyoni zonke zasutha inyama yabo cu .

Copyright information for Ndebele