a1.20.
b1.11.
c1.16.
d1.13.
e2.9,13,19. 3.1,8,15.
fJoha. 16.12.
g1 Joha. 4.1.
h2 Kor. 11.13.
iSeb. 14.4.
jJoha. 16.12.
kGal. 6.2.
lHeb. 12.3 Gal. 6.9. Heb. 12.5.
mJer. 2.2.
nJoha. 21.22. Mat. 21.41,43.
o1.1.
p1.15. Seb. 6.5.
q2.11,17,29. 3.6,13,22; 13.9. Mat.11.15.
r2.11,17,29. 3.6,13,22; 13.9. Mat. 11.15.
sGen. 2.9. 22.2,14. Zaga 3.18.
tLuka 23.43. Hez. 28.13.
u1.20.
v1.11.
w1.11.
x1.18.
y2.9,13,19. 3.1,8,15.
zJak. 2.5.
aaJak. 2.5.
abRoma 2.17.
ac3.9.
ad3.9.
ae2.13,24; 3.9; 12.9; 20.2,7. 1 Kor. 5.5.
afJoha. 16.33.
agMat. 24.9.
ahGen. 24.55. Dan. 1.12,14.
aiMat. 10.22. Heb. 3.6.
aj2.13. 17.14. 12.11. 1 Kor. 4.2.
akJak. 1.12. 3.11. 1 Kor. 9.25.
al1.7.
am1.7.
anMat. 10.28.
ao20.6.
ap1.20.
aq1.11.
ar2.16. 1.16.
as2.2.
at2.9.
au1 Tim. 5.8.
av2.13. 17.14. 12.11. 1 Kor. 4.2.
awSeb. 22.20. 17.6.
ax2.9.
ay2.20.
az2 Pet. 2.15.
baSeb. 15.29,20.
bbNani 25.1; 31.16. 1 Kor. 10.8,20.
bc2.6.
bd2 Thes. 2.8. 1.16. Isa. 11.4.
be2.16. 1.16.
bf2.7.
bg2.7.
bhJoha. 6.48,50.
bi3.12. 5.9; 14.3.
bj19.12. 14.3.
bk1.20.
bl2.24. 1.11.
bm1.14.
bn1.15.
bo2.14.
bp2.2.
bq2.14.
br1 Kho. 16.31; 21.25. 2 Kho. 9.7.
bs2.14.
btEks. 34.15.
bu2.14.
bvRoma 2.4.2 Pet. 3.9. Isam. 9.20,21; 16.9,11.
bwMat. 9.2
bx1 Sam. 16.7; 1 Lan. 28.9. Mat. 9.4.
byHlab. 7.9.
bzHlab. 7.9.
ca1 Sam. 16.7; 1 Lan. 28.9. Mat. 9.4.
cbHlab. 62.12. Roma 14.12. Isam. 20.12,13; 22.12.
cc2.13.
cd2.9.
ceSeb. 15.28.
cf3.11.
cg3.3.
ch2.7.
ciHeb. 3.6.
cjHlab. 2.8. 49.14. Mat. 19.28. Luka 22.29,30. 1 Kor. 6.2. Isam. 3.21; 20.4.
ckHlab. 2.9.
clMat. 2.6 Isam. 12.5; 19.15.
cmHlab. 2.9.
cnMat. 28.18.
co2 Pet. 1.19. Isam. 22.16. Mat. 2.2.
cp2.7.

Revelation of John 2

Incwadi ezabhalelwa amabandla ayisikhombisa

Kuso isithunywa a  sebandla leEfesu bhala uthi: Lezizinto b  uyazitsho lowo ophethe inkanyezi eziyisikhombisa c  esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kweziqobane zezibane zegolide eziyisikhombisa d , uthi: Ngiyayazi imisebenzi yakho, lomsebenzi wakho onzima, lokubekezela kwakho e , lokuthi ungebamele ababi f , lokuthi ubahlolile g  labo abazithi h  bangabaphostoli kodwa bengeyisibo i , wasubathola bengabaqambimanga, wasuthwala, ulokubekezela j, k , wakhuthala ngenxa yebizo lami, kawudinwanga l . Kodwa ngilokumelene lawe ukuthi udelile uthando lwakho lwakuqala m . Ngakho khumbula lapho owe khona, ubusuphenduka wenze imisebenzi yakuqala; uba kungenjalo, ngizakuza kuwe ngokuphangisa n , ngizasusa isiqobane sesibane sakho endaweni yaso o , uba ungaphenduki; kanti ulalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolayitha p , engiyizondayo lami. Lowo olendlebe kezwe q  lokho akutshoyo uMoya emabandleni. Onqobayo r  ngizamnika ukuthi adle okwesihlahla sempilo s  esiphakathi kweParadise likaNkulunkulu t .

Lakuso isithunywa sebandla u  leSemerna v  bhala uthi: Lezizinto utsho owokuqala lowokucina w , owayefile njalo uyaphila x , uthi: Ngiyayazi imisebenzi lokuhlupheka y  lobuyanga z  bakho (kanti unothile aa ) lenhlamba yalabo abathi bangamaJuda, kanti bengeyisiwo ab, ac , kodwa lisinagoge ad  likaSathane ae . 10 Ungesabi lutho lwalezozinto ozahlupheka ngazo; khangela uSathane uzaphosela abanye kini entolongweni, ukuze lilingwe; futhi lizakuba af  lenhlupheko ag  insuku ezilitshumi ah . Thembeka ai  kuze kube sekufeni aj , njalo ngizakunika umqhele wempilo ak . 11 Olendlebe kezwe al  lokho akutshoyo uMoya emabandleni. Onqobayo am  kasoze alinyazwa an  yikufa kwesibili ao .

12 Lakuso isithunywa sebandla ap  elisePergamo aq  bhala uthi: Lezizinto utsho lowo olenkemba ebukhali inhlangothi zombili ar : 13 Ngiyayazi imisebenzi yakho as , lalapho ohlala khona, lapho okukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane at ; njalo ugcinile ibizo lami, kawuphikanga ukholo lwami au , ngitsho ensukwini zikaAntipasi, umfakazi wami av  othembekileyo aw , owabulawelwa phakathi kwenu, lapho uSathane ahlala khona ax ; 14 kodwa ngilezinto ezinlutshwana ezimelene lawe ay , ukuthi ulabo lapho ababambelela emfundisweni kaBalami az , owafundisa uBalaki ukuphosa isikhubekiso phambi kwabantwana bakoIsrayeli, sokuthi badle okuhlatshelwe izithombe ba  lokuthi baphinge bb . 15 Ngokunjalo lawe ulabo ababambelela emfundisweni yamaNikolayitha bc , into engiyizondayo. 16 Phenduka; uba kungenjalo, ngizakuza kuwe ngokuphangisa, ngizakulwa ngimelene labo bd  ngenkemba yomlomo wami be . 17 Olendlebe kezwe bf  lokho akutshoyo uMoya emabandleni. Onqobayo bg  ngizamnika ukuthi adle okwemana efihliweyo bh , njalo ngizamnika ilitshe elimhlophe, laphezu kwelitshe ibizo elitsha elilotshiweyo bi , okungelamuntu olaziyo bj  ngaphandle kolemukelayo.

18 Lakuso isithunywa sebandla bk  eliseTiyathira bl  bhala uthi: Lezizinto itsho iNdodana kaNkulunkulu, elamehlo ayo anjengelangabi lomlilo bm , lenyawo zayo zifanana lethusi elikhazimulayo bn : 19 Ngiyayazi imisebenzi yakho, lothando, bo  lokukhonza, lokholo, lokubekezela kwakho, lemisebenzi yakho bp , ukuthi eyokucina minengi kuleyokuqala. 20 Kodwa ngilezinto ezinlutshwana ezimelene lawe bq , ukuthi uvumele owesifazana uJezebeli br , ozibiza ngokuthi ungumprofethikazi, ukufundisa aduhise inceku zami, ukuthi ziphinge bs, bt  lokuthi zidle okuhlatshelwe izithombe bu . 21 Futhi ngamnika ithuba lokuthi aphenduke ekufebeni kwakhe bv , njalo kaphendukanga. 22 Khangela mina ngizamphosela embhedeni bw , labaphingayo laye ekuhluphekeni okukhulu, uba bengaphenduki emisebenzini yabo. 23 Njalo ngizabulala abantwana bakhe ngokufa; lamabandla wonke azakwazi ukuthi nginguye ohlola bx  izinso by  lezinhliziyo bz, ca ; futhi ngizalinika, ngulowo lalowo, ngokwemisebenzi yenu cb . 24 Kodwa ngikhuluma lani labanye abaseTiyathira cc , bonke abangelayo le imfundiso, labangakwaziyo okujulileyo kukaSathane cd , njengokutsho kwabo: Kangiyikulethesa omunye umthwalo ce . 25 Kodwa lokho elilakho kubambisiseni cf , ngize ngifike cg . 26 Lonqobayo ch  logcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni ci , ngizamnika amandla cj  phezu kwezizwe; 27 njalo ck  uzazibusa ngentonga yensimbi cl ; zizaphahlazwa njengezimbiza zebumba cm ; njengalokhu lami ngikwemukele kuBaba cn . 28 Futhi ngizamnika indonsakusa co . 29 Olendlebe kezwe cp  lokho akutshoyo uMoya emabandleni.

Copyright information for Ndebele