a9.1. 1.18.
b20.3. 9.1. 20.10.
c12.3.
d12.9.
e20.10.
f20.7. 2.9.
g2 Pet. 2.4. Juda 6.
h20.3. 9.1. 20.10.
iDan. 6.17.
j12.9.
k20.8,10.
lDan. 7.9. Mat. 19.28. Isam. 2.26; 3.21.
mLuka 12.20. 1 Kho. 22.19.
nDan. 7.22,27. 1 Kor. 6.2.
o6.9.
p11.8.
q1.2.
r1.2.
s13.12.
t13.15.
u13.16.
vDan. 7.18. 2 Tim. 2.12. Isam. 5.10. 20.6. Hlab. 45.16.
w20.2,3,5,6,7.
xRoma 7.9.
y20.2,3,5,6,7.
z1 Thes. 4.16. Luka 14.14.
aa14.13.
ab2.11. 20.14. 21.8.
ac1.6.
adDan. 7.18. 2 Tim. 2.12. Isam. 5.10. 20.6. Hlab. 45.16.
ae20.2,3,5,6,7.
af20.2,3,5,6,7.
ag20.7. 2.9.
ah20.2. 1 Pet. 3.19.
ai20.3,10. 12.9.
aj7.1.
akHez. 38.2, & 39.1. Gen. 10.2.
al16.14.
am1 Kor. 14.8.
anRoma 9.27. Heb. 11.12. Gen. 22.17.
aoIsa. 8.8. Hez. 38.9,16.
apHeb. 13.11.
aqHlab. 132.13.
ar13.13.
as20.3,10. 12.9.
at20.14,15. 19.20.
au14.10.
av20.14,15. 19.20.
aw20.14,15. 19.20.
ax14.10.
ay21.1. Hlab. 102.26.
azDan. 2.35.
baSeb. 26.22.
bbDan. 7.10.
bc20.15. Dan. 12.1.Isam. 3.5.
bd11.18.
be20.13. 2.23.
bf6.8.
bhFil. 2.10.
bi20.13. 2.23.
bj1 Kor. 15.26,54. Isam. 21.4.
bk20.14,15. 19.20.
bl20.6.
bm20.15. Dan. 12.1. Isam. 3.5.
bn20.14,15. 19.20.

Revelation of John 20

Ukubotshwa kukaSathane

Ngasengibona ingilosi isehla ivela ezulwini, ilesihluthulelo a  somgodi ongelamkhawulo b , leketane elikhulu esandleni sayo. Yasiwubamba umgobho c , inyoka endala d , enguDiyabhola e  loSathane f , yasiwubopha okweminyaka eyinkulungwane g , yasiwuphosela emgodini ongelamkhawulo h , yawuvalela, yasibeka uphawu phezu kwawo i , ukuze ungabe usaduhisa izizwe, ize iphele iminyaka eyinkulungwane j, k ; lemva kwalokhu kumele ukuthi ukhululwe okwesikhatshana.

Ukuvuka kokuqala

Ngasengibona izihlalo zobukhosi l , basebehlala kuzo m , lokwahlulela kwanikelwa kubo n ; ngabona lemiphefumulo o  yalabo ababequnywe amakhanda p  ngenxa yobufakazi bukaJesu q  langenxa yelizwi likaNkulunkulu r , lababengakhonzanga isilo s , loba umfanekiso waso t , njalo bengemukelanga uphawu lwaso ebunzini labo, lesandleni sabo u ; basebephila babusa kanye loKristu v  iminyaka eyinkulungwane w . Kodwa abaseleyo kwabafileyo kabaphindanga baphila x  ize iphele iminyaka eyinkulungwane y . Lokhu kuyikuvuka kokuqala z . Ubusisiwe njalo ungcwele olesabelo ekuvukeni kokuqala aa ; phezu kwalaba ukufa kwesibili kakulamandla ab , kodwa bazakuba ngabapristi bakaNkulunkulu, labakaKristu ac , njalo bazabusa kanye laye ad  iminyaka eyinkulungwane ae .

Ukukhululwa kukaSathane

Lalapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane af , uSathane uzakhululwa ag  entolongweni yakhe ah , njalo uzaphumela ukuduhisa izizwe ai  ezisemagumbini amane omhlaba aj , uGogi loMagogi ak , ukubabuthela al  empini am ; onani labo lingangetshebetshebe lolwandle an . Basebesenyukela ebubanzini bomhlaba ao , bazingelezela inkamba yabangcwele ap  lomuzi othandekayo aq ; kwasekusehla umlilo kuNkulunkulu ovela ezulwini ar , wasubaqothula; 10 loSathane owayebaduhisile as  waphoselwa echibini at  lomlilo lesibabule au , lapho okukhona isilo av  lomprofethi wamanga aw ; njalo bazahlutshwa emini lebusuku kuze kube nini lanini ax .

Ukwahlulela kokucina

11 Ngasengibona isihlalo sobukhosi esikhulu lesimhlophe lohlezi kuso, omhlaba lezulu kwabalekela ubuso bakhe ay , njalo kakutholelwanga ndawo az . 12 Ngasengibona abafileyo abancinyane labakhulu ba , bemi phambi kukaNkulunkulu, lengwalo zavulwa bb ; njalo olunye ugwalo lwavulwa, olungolwempilo bc ; abafileyo basebesahlulelwa ngezinto ezibhalwe ezingwalweni bd , ngokwemisebenzi yabo be . 13 Lolwandle lwabakhupha abafileyo ababekilo, njalo ukufa bf  lesihogo
 isihogo: kumbe,  ingcwaba.
kwakhupha abafileyo ababekikho bh ; basebesahlulelwa, ngulowo lalowo, ngokwemisebenzi yabo bi .
14 Ukufa lesihogo bj  kwasekuphoselwa echibini lomlilo bk ; lokhu kuyikufa kwesibili bl . 15 Uba-ke ekhona ongatholwanga elotshiwe egwalweni lwempilo bm , waphoselwa echibini lomlilo bn .

Copyright information for Ndebele