aIsa. 65.17; 66.22. 2 Pet. 3.13.
b2 Pet. 3.10. Isam.21.4. 20.11.
cHlab. 65.7.
d22.8. Seb. 1.13.
e22.19. Isa. 52.1. Isam.21.19. 11.2.
f3.12.
g3.12.
h21.10. Heb. 11.10.
iIsa. 61.10. Isam.21.19. Mat. 23.29.
jLevi 26.11,12.
k7.15.
lLevi 26.11,12.
mHez. 48.35. Isam. 22.3.
n7.17.
o20.14.
pIsa. 35.10; 51.11; 65.19.
q2 Pet. 3.10. Isam.21.4. 20.11.
r4.2,9; 5.1; 20.11.
s2 Kor. 5.17.
t14.13.
u22.6.
v16.17.
w1.8.
x1.8.
y22.17. Joha. 4.10; 7.37.
zMat. 10.8. Isa. 55.1.
aa2.7.
abMat. 25.34.
ac1 Kor. 3.21.
adJer. 31.33.
ae2 Kor. 6.18.
afIsa. 61.10. Isam.21.19. Mat. 23.29.
agHos. 9.10. Isam. 17.4,5. 21.27.
ah22.15. 9.20,21.
ai1 Joha. 3.15.
aj22.15. 9.20,21.
akHeb. 13.4.
al22.15. 9.20,21.
amGal. 5.20.
an22.15. 9.20,21.
ao22.15. 9.20,21.
ap1 Tim. 1.10. Isam.21.27. Hlab. 5.6.
aqLuka 12.46.
ar19.20.
as20.6.
at17.1.
au15.1.
av17.1.
aw21.2.
ax17.3. Hez. 43.5.
ay17.3. Hez. 43.5.
az21.2.
ba21.23. Hez. 43.2,4. Isam. 22.5.
bb21.18,19. 4.3.
bc4.6.
bdHez. 48.31-34.
be21.13,15,21,25. Luka 16.20.
bfHez. 48.31-34.
bgLuka 13.29.
bh21.13,15,21,25. Luka 16.20.
biHeb. 11.10.
bj2 Tim. 2.19. 1 Kor. 3.10.
bkEfe. 2.20.
bl11.1.
bm21.13,15,21,25. Luka 16.20.
bn11.1.
boJoha. 11.18.
bpEfe. 3.18.
bqEfe. 3.18.
brEfe. 3.18.
bsMark. 14.56,59. Isam.21.17.
bt21.12,14.
bu13.18. Dute. 3.11.
bvLuka 20.36.
bw21.11.
bx21.21.4.6.
byIsa. 54.11,12.
bz21.2. Mat. 23.19.
ca21.11.
cbIsa. 54.11,12.
ccEks. 24.10; 28.18; 39.11. Jobe 28.6,16. Lilo 4.7. Hez. 1.26; 10.1; 28.13.
cd4.3.
ceEks. 39.13. Hez. 28.13.
cf4.3.
cgEks. 28.20; 39.13. Hez. 28.13.
chJobe 28.19.
ci9.17.
cjEks. 28.19; 39.12.
ck17.4; 18.12,16. Jobe 28.18. Mat. 7.6; 13.45,46. 1 Tim. 2.9.
cl22.2.
cm21.21. 4.6.
cnJoha. 4.23. 1 Kor. 15.28.
co2 Kor. 6.18.
cp21.25. Isa. 60.19,20. Isa. 24.23.
cq21.25. Isa. 60.19,20. Isa. 24.23.
cr21.11.
csIsa. 60.3; 66.12.
ct22.2. Luka 13.23.
cu21.26. Isa. 60.5,11,16.
cvIsa. 60.11.
cw21.23. 22.5. Isa. 60.20. Zek. 14.7.
cx21.26. Isa. 60.5,11,16.
cy22.14,15. Isa. 35.8; 52.1. Jow. 3.17. Isa. 60.21. 2 Pet. 3.13.
cz21.23. 22.5. Isa. 60.20. Zek. 14.7.
da21.8.
db3.5.

Revelation of John 21

Izulu elitsha lomhlaba omutsha

Ngasengibona izulu elitsha lomhlaba omutsha a ; ngoba izulu lokuqala lomhlaba wokuqala kwasekudlulile b , lolwandle lungasekho c . Mina Johane ngasengibona d  umuzi ongcwele e , iJerusalema entsha f , usehla uvela kuNkulunkulu ezulwini g , ulungisiwe njengomakoti h  ececiselwe umkakhe i . Ngasengisizwa ilizwi elikhulu livela ezulwini, lisithi: Khangela, ithabhanekele likaNkulunkulu lisebantwini j , njalo uzahlala labo k , futhi bona bazakuba ngabantu bakhe l , loNkulunkulu uqobo uzakuba labo m , enguNkulunkulu wabo; njalo uNkulunkulu uzakwesula zonke izinyembezi emehlweni abo n , lokufa kakusayikuba khona o ; kumbe ukulila, kumbe ukukhala, loba ubuhlungu abusayikuba khona p ; ngoba izinto zakuqala sezidlulile q .

Wasesithi ohlezi esihlalweni sobukhosi r : Khangela, ngenza zonke izinto zibentsha s . Wasesithi kimi: Bhala t ; ngoba lamazwi aqinisile athembekile u . Wasesithi kimi: Sekwenzakele v . Mina nginguAlfa loOmega w , ukuqala lokucina x . Mina ngizamnika owomileyo okuvela emthonjeni wamanzi empilo y  ngesihle z . Onqobayo aa  uzakudla ilifa ab  lazo zonke izinto ac ; njalo ngizakuba nguNkulunkulu wakhe ad , laye abe yindodana yami ae . Kodwa amagwala labangakholwayo af  labanengekayo ag  lababulali ah, ai  leziphingi aj, ak  labathakathi al, am  labakhonza izithombe an  labo bonke abaqambimanga ao, ap , bazakuba lesabelo sabo aq  echibini elivutha umlilo lesibabule ar , okuyikufa kwesibili as .

IJerusalema yezulwini

Kwasekusiza kimi enye at  yengilosi eziyisikhombisa ezazilemiganu eyisikhombisa egcwele izinhlupheko zokucina eziyisikhombisa au , yasikhuluma lami, isithi: Woza lapha av , ngizakutshengisa umakoti, umkaWundlu aw . 10 Yasingithwala ax  ngikuMoya yaya entabeni enkulu lende ay , yasingitshengisa umuzi omkhulu, iJerusalema engcwele az , usehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, 11 ulenkazimulo kaNkulunkulu ba ; ukukhanya kwawo kwakunjengelitshe eliligugu elikhulukazi njengelitshe ijaspi* bb , likhanyisa njengekristali* bc ; 12 njalo ulomduli omkhulu lophakemeyo, ulamasango alitshumi lambili bd, be , lemasangweni ingilosi ezilitshumi lambili, lamabizo ebhalwe kiwo, angawezizwe ezilitshumi lambili zabantwana bakoIsrayeli. 13 Empumalanga bf, bg  kwakulamasango amathathu bh ; enyakatho, amasango amathathu; eningizimu, amasango amathathu; lentshonalanga, amasango amathathu. 14 Lomduli womuzi wawulezisekelo ezilitshumi lambili bi, bj , lakuzo amabizo abaphostoli abalitshumi lambili beWundlu bk .

15 Lowayekhuluma lami wayelomhlanga wegolide, ukuze alinganise umuzi bl , lamasango awo, lomduli wawo bm . 16 Umuzi wawumiswe walingana inhlangothi zozine, lobude bawo babungangobubanzi. Waselinganisa umuzi ngomhlanga bn  waba ngamastadiyu* azinkulungwane ezilitshumi lambili bo ; ubude bp  lobubanzi bq  lokuphakama kwawo br  kuyalingana bs . 17 Waselinganisa umduli wawo, ingalo ezilikhulu lamatshumi amane lane bt , isilinganiso somuntu bu , esingesengilosi bv . 18 Njalo kwakulesakhiwo somduli wawo phakathi, ijaspi bw ; lomuzi uligolide elicwengekileyo, njengengilazi ehlanzekileyo bx . 19 Lezisekelo by  zomduli womuzi zaziceciswe bz  ngalo lonke ilitshe eliligugu. Isisekelo sokuqala, ijaspi ca ; esesibili, isafire* cb, cc ; esesithathu, ikalkedoni*; esesine, i-emeraldi* cd ; 20 esesihlanu, isaridonikisi* ce ; esesithupha, isardiyusi* cf ; esesikhombisa, ikrisolite* cg ; esesificaminwembili, ibherule*; esesificamunwemunye, itopazi* ch ; esetshumi, ikrisoprase*; esetshumi lanye, ihiyakinte* ci ; esetshumi lambili, i-ametiste* cj . 21 Lamasango alitshumi lambili angamapharele* ck  alitshumi lambili; yilelo ngalinye ngalinye lamasango lilipharele linye; njalo isitalada cl  somuzi sasiligolide elicwengekileyo, njengengilazi ekhanyelayo cm .

22 Njalo kangibonanga ithempeli phakathi kwawo cn ; ngoba iNkosi uNkulunkulu uSomandla co  ulithempeli lawo, leWundlu. 23 Lomuzi kawusweli langa, kumbe inyanga, ukuthi kukhanyise kuwo cp ; ngoba inkazimulo kaNkulunkulu cq, cr  iyawukhanyisa, lesibane sawo liWundlu; 24 lezizwe cs  zabasindisiweyo zizahamba ekukhanyeni kwawo ct ; lamakhosi omhlaba aletha ubukhosi lodumo lwawo kuwo cu ; 25 lamasango awo kawasoze avalwe emini cv , ngoba kakuyikuba khona ubusuku lapho cw ; 26 njalo bazaletha kuwo ubukhosi lodumo lwezizwe cx ; 27 njalo kakusoze kwangena lolulodwa ulutho olungcolileyo kuwo cy , njalo lokwenza okunengekayo cz  lamanga da ; ngaphandle kwabalotshiweyo egwalweni lwempilo lweWundlu db .

Copyright information for Ndebele