aHez. 47.1. Isam.21.17. Hlab. 36.8. Zek.14.8.
b4.6.
c21.21.
dHez. 47.12.
e22.14. 2.7.
fHez. 47.12.
g21.24.
hZek. 14.11. Gen. 3.17.
iHez. 48.35.
jMat. 5.8. 1 Kor. 13.12. 1 Joha. 3.2.
k14.1.
l21.25.
mHlab. 36.9. Hlab. 84.11. Isam. 21.11,23.
nDan. 7.18,27. Roma 5.17. 2 Tim. 2.12. Isam. 3.21. 1 Pet. 2.9.
o21.5. 19.9.
pLuka 1.70.
q1.1.
r1.1.
s22.12,20.22.10. 3.11.
t1.3.
u21.2.
v19.10.
w19.10.
x10.4.
y1.3; 22.7.
zHez. 3.27. Dan. 12.10. 2 Tim. 3.13.
aa22.12,20. 22.10. 3.11.
abJak. 5.9.
acIsa. 40.10; 62.11.
ad2.23.
ae1.8.
af1.8.
ag1.11.
ahMat. 19.17. 1 Joha. 2.3; 3.24.
aiMat. 19.17. 1 Joha. 2.3; 3.24.
aj22.2.
akHlab. 118.20. Isam. 21.27.
alLuka 16.20.
amGal. 5.21.
anFil. 3.2.
ao21.8.
ap21.8.
aq21.8.
ar21.8.
as21.8.
at1.1.
au5.5.
av2.28.
awMat. 2.2.
ax21.2.
ay21.6.
az21.6.
ba22.1.
bbDute. 4.2.
bcEks. 32.33.
bd3.5.
be21.2.
bf22.7.
bg2 Tim. 4.8.
bhRoma 16.20,24.

Revelation of John 22

Wasengitshengisa umfula ocengekileyo wamanzi empilo a , ukhazimula njengekristali* b , uphuma esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, leseWundlu. Laphakathi kwesitalada sawo c , njalo ngapha langapha komfula d  kwakulesihlahla sempilo e , sithela izithelo ezilitshumi lambili, ileyo laleyo inyanga sithela isithelo saso; lamahlamvu esihlahla f  ngawokwelatshwa kwezizwe g . Kakusayikuba khona lakanye isiqalekiso h ; kodwa isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu leseWundlu sizakuba kuwo i ; lenceku zakhe zizamkhonza, zizabona ubuso bakhe j ; lebizo lakhe lizakuba semabunzini azo k . Lobusuku kabuyikuba khona lapho l , njalo kazisweli isibane lokukhanya kwelanga, ngoba iNkosi uNkulunkulu iyazikhanyisela m ; njalo zizabusa kuze kube nini lanini n .

Iqiniso lombono

Wasesithi kimi: Lamazwi athembekile aqotho o ; njalo iNkosi, uNkulunkulu wabaprofethi abangcwele p , ithumele ingilosi yayo q  ukutshengisa inceku zayo izinto okumele zenzeke ngokuphangisa r . Khangela, ngiyeza masinyane s . Ubusisiwe owagcinayo amazwi esiprofetho salolugwalo t .

Futhi mina Johane nginguye owazibonayo lezizinto lowazizwayo u . Kuthe sengizizwile ngazibona, ngawela phansi ukukhonza phambi kwenyawo zengilosi eyangitshengisa lezizinto v . Yasisithi kimi: Qaphela ungakwenzi w ; ngoba ngiyinceku kanye lawe, labazalwane bakho abaprofethi, lalabo abagcina amazwi alolugwalo; khonza uNkulunkulu.

10 Yasisithi kimi: Unganamathiseli ngophawu amazwi esiprofetho salolugwalo x ; ngoba isikhathi siseduze y . 11 Owenza okungalunganga kahlale esenza okungalunganga z ; longcolileyo ahlale engcolile; lolungileyo ahlale elungisisiwe; longcwele ahlale engcwelisiwe.

12 Khangela-ke, ngiyeza masinyane aa, ab , lomvuzo wami ukimi ac , ukuvuza ngulowo lalowo njengoba umsebenzi wakhe uzakuba njalo ad . 13 Mina nginguAlfa loOmega ae , isiqalo lesicino af , owokuqala lowokucina ag .

14 Babusisiwe labo abenza imilayo yakhe ah , ukuze babe lelungelo ai  esihlahleni sempilo aj , babe sebengena ak  emzini ngamasango al ; 15 kodwa ngaphandle kukhona am  izinja an  labathakathi ao  leziphingi ap  lababulali aq  labakhonza izithombe ar  laye wonke othanda njalo esenza amanga as .

16 Mina Jesu ngithume ingilosi yami ukufakaza at  lezizinto kini emabandleni. Mina ngiyimpande lenzalo kaDavida au , indonsakusa ekhazimulayo av, aw .

17 UMoya-ke lomakoti ax  bathi: Woza! Lozwayo kathi: Woza! Lowomileyo keze ay ; lothandayo kathathe amanzi empilo ngesihle az, ba .

18 Ngoba ngiyafakaza kuye wonke ozwa amazwi esiprofetho salolugwalo: Uba umuntu esengeza kulezizinto, uNkulunkulu uzakwengezelela kuye izinhlupheko ezilotshwe kulolugwalo bb ; 19 njalo uba umuntu esusa okwamazwi ogwalo lwalesisiprofetho, uNkulunkulu uzasusa isabelo sakhe bc  egwalweni lwempilo bd , lemzini ongcwele be , lezintweni ezilotshiweyo kulolugwalo.

20 Ofakaza lezizinto uthi: Yebo, ngiyeza masinyane bf . Ameni. Yebo, woza, Nkosi Jesu! bg 

21 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke bh . Ameni.

Copyright information for Ndebele