a3.7,14.1.20.
b3.4. 1.11.
c1.4.
d1.16.
e2.2.
f1 Tim. 5.6.
g1 Tim. 5.6.
hEfe. 2.1.
iMat. 24.42.
jSeb. 14.26.
k3.11. 1 Tim. 6.20. 2 Tim. 1.13.
l3.19.
mMat. 24.42.
n2.25.
o16.15. Mat. 24.43.
p16.15. Mat. 24.43.
q11.13 Seb. 1.15.
r3.4. 1.11.
sJuda1.23. Isam. 14.4.
tMat. 28.3. Isam. 3.5,18. 4.4; 6.11; 7.9,13,14; 19.14. Tshu. 9.8.
uMat. 22.8.
v3.12,21. 2.7.
w19.8.
xMat. 28.3. Isam. 3.5,18. 4.4; 6.11; 7.9,13,14; 19.14. Tshu. 9.8.
yEks. 32.32.
z13.8; 17.8; 20.12,15; 21.27; 22.19. Fil. 4.3.
aaMat. 10.32.
abLuka 12.8.
ac3.13,22. 2.7.
ad6.10.
ae1.11.
af6.10.
agSeb. 3.14.
ah3.14. 19.11. 1 Joha. 5.20.
ai6.10.
ajIsa. 22.22. Luka 1.32.
akMat. 16.19.
al1.18. Jobe 12.14.
am2.2.
anSeb. 14.27.
ao1 Tim. 5.8.
ap2.9.
aq2.9.
arIsa. 49.23; 60.14.
as1.5. 3.19.
at2 Pet. 2.9.
auMat. 24.14.
av6.10; 8.13; 11.10; 13.8,14; 14.6; 17.8. Isa. 24.17. Isam. 12.12; 13.12; 17.2.
aw22.7,12,20. 1.3; 22.10. Joha. 21.22.
axKol. 2.19.
ay2.25. 3.3.
az2.10.
ba3.5.
bb1 Kho. 7.21. 2 Lan. 3.17. Jer. 1.18. Gal. 2.9.
bc14.1; 22.4.
bd21.2. Gal. 4.26.
be21.2,10.
bf2.17.
bg3.6,22. 2.7.
bh3.1.
bi1.11.
bjIsa. 65.16.
bk19.11. 1.5.
blJoha. 8.14. Isam. 19.11; 22.6;3.7.
bmKol.1.15.
bn2.2.
bo1 Kor. 4.8.
bp1 Kor. 4.8. Hos. 12.8.
bqIsa. 55.1. Mat. 13.44,46; 25.9. Zaga 8.19.
br1 Pet. 1.7.
bs3.4.
bt2 Kor. 5.3. Isam.16.15.
buZaga 3.11,12.
bv3.9.
bw1 Kor. 12.31.
bx3.3.
byLuka 12.36,37.
bzLuka 12.36,37.
caJoha. 14.23.
cb3.5.
ccMat. 19.28. 2 Tim. 2.12. Isam. 2.26,27; 20.4; 22.5.
cd5.5; 6.2; 17.14.
ce3.13.

Revelation of John 3

Lakuso isithunywa a  sebandla eliseSardisi b  bhala uthi: Lezizinto utsho lowo olabomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu c , lenkanyezi eziyisikhombisa d : Ngiyayazi imisebenzi yakho e , ukuthi ulebizo lokuthi uyaphila f , kanti ufile g, h . Linda, uqinise i  izinto eziseleyo esezizakufa; ngoba kangitholanga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkulunkulu j . Khumbula-ke k  ukuthi ukwemukele wakuzwa njani, ubusukugcina, uphenduke l . Uba-ke ungalindi m , ngizakuza phezu kwakho n  njengesela o , njalo kawusoze walazi ihola engizakuza ngalo p  phezu kwakho. Ulamabizo q  amalutshwana ngitsho eSardisi r , angangcolisanga izembatho zawo s ; njalo bazahamba lami bekwezimhlophe t , ngoba bafanele u . Onqobayo v , lowo uzagqokiswa w  izembatho ezimhlophe x ; futhi kangisoze ngilesule ibizo lakhe y  egwalweni lwempilo z , njalo ngizalivuma ibizo lakhe phambi kukaBaba aa , laphambi kwengilosi zakhe ab . Olendlebe kezwe lokho uMoya akutshoyo emabandleni ac . Lakuso isithunywa sebandla ad  eliseFiladelfiya ae  bhala uthi: Lezizinto utsho af  oNgcwele ag , oQotho ah, ai , olesihluthulelo sikaDavida aj , ovula njalo kungavali muntu ak , avale futhi kungavuli muntu al : Ngiyayazi imisebenzi yakho am ; khangela, ngimise phambi kwakho umnyango ovuliweyo an , njalo kakulamuntu ongawuvala, ngoba ulamandla amancinyane, njalo uligcinile ilizwi lami, futhi kawuliphikanga ibizo lami ao . Khangela ngizakunika abavela esinagogeni likaSathane ap , abathi bangamaJuda aq , bengeyisiwo, kodwa beqamba amanga; khangela ngizabenza ukuthi beze baguqe phambi kwenyawo zakho ar , njalo bazi ukuthi mina ngikuthandile as . 10 Ngoba ugcinile ilizwi lokubekezela kwami, lami ngizakulondoloza kuhola lokulingwa at  okuzafika emhlabeni wonke au , ukulinga abakhileyo phezu komhlabathi av . 11 Khangela aw , ngiyeza ngokuphangisa; bambisisa olakho ax, ay , ukuze kungabi khona okwemuka umqhele wakho az . 12 Onqobayo ba , ngizamenza insika ethempelini likaNkulunkulu wami bb ; njalo kasoze aphinde aphume phandle, futhi ngizabhala ibizo likaNkulunkulu wami bc  phezu kwakhe, lebizo lomuzi kaNkulunkulu wami, iJerusalema entsha bd , eyehla ivela ezulwini kuNkulunkulu wami be , lebizo lami elitsha bf . 13 Olendlebe bg  kezwe lokho uMoya akutshoyo emabandleni.

14 Lakuso isithunywa sebandla bh  lamaLawodikeya bi  bhala uthi: Lezizinto utsho uAmeni bj , umfakazi othembekileyo bk  loqotho bl , owokuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu bm : 15 Ngiyayazi imisebenzi yakho bn , ukuthi njalo kawuqandi futhi kawutshisi bo . Kungathi ngabe uyaqanda kumbe utshise! 16 Ngokunjalo, ngoba ubuthukuthuku, njalo ungaqandi futhi ungatshisi, ngizakukhafula emlonyeni wami. 17 Ngoba uthi: Nginothile bp , senginothile njalo kangisweli lutho, kanti kawazi ukuthi wena ungohluphekayo lohawulayo longumyanga loyisiphofu lonqunu; 18 ngiyakweluleka ukuthi uthenge kimi bq  igolide elicengwe ngomlilo br , ukuze unothe; lezembatho ezimhlophe bs , ukuze wembathe bt , lehlazo lobuze bakho lingembulwa; njalo ugcobe amehlo akho ngamagcobo amehlo, ukuze ubone. 19 Mina bonke bu  engibathandayo bv , ngiyabasola ngibatshaye. Ngakho tshiseka bw  uphenduke bx . 20 Khangela, ngimi emnyango ngiqoqoda by ; uba umuntu esizwa ilizwi lami bz , abesevula umnyango, ngizangena kuye ca , ngidle laye, laye lami. 21 Onqobayo cb , ngizamnika ukuthi ahlale lami esihlalweni sami sobukhosi cc , njengalokhu lami nganqoba cd , ngasengihlala loBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. 22 Olendlebe kezwe lokho uMoya akutshoyo emabandleni ce .

Copyright information for Ndebele