a1.10.
b11.12.
c1.1. Joha. 16.13. Isam.1.19.
d1.10.
e16.17. 1 Kho. 22.19.
fHlab. 11.4.
gHlab. 11.4.
hEks. 28.20; 39.13. Hez. 28.13. Isam. 21.11,18,19.
iEks. 28.17; 39.10. Hez. 28.13. Isam. 21.20.
jHez. 1.28. Isam. 10.1.
kEks. 28.17,18; 39.10,11. Hez. 27.16; 28.13. Isam. 21.19.
l4.6. 5.11.
m11.16.
n11.16.
o4.10. 5.6,8,14; 7.11; 19.4. 5.5; 14.3.
p3.4.
q4.10.
r8.5; 11.19; 16.18. Eks. 19.16.
sHez. 1.13.Isam. 8.10. Joha. 18.3.
t1.4.
u15.2. 21.18,21.
v22.1. 21.11.
wHez. 1.5.
x4.6. 5.11.
yHez. 1.5.
z4.8.
aa5.1.
abHez. 1.10; 10.14.
acIsa. 6.2.
ad4.8.
aeLuka 18.7. Seb. 9.24.Isam. 7.15; 12.10; 14.11.1 Thes.2.9.
afIsa. 6.3. Joha. 17.11.
ag2 Kor. 6.18.
ah1.4.
ai1 Tim. 1.17. 2 Pet. 1.17.Isam.4.11. 5.12,13; 7.12; 19.1.
aj1 Tim. 1.17. 2 Pet. 1.17.Isam.4.11. 5.12,13; 7.12; 19.1.
ak1 Tim. 6.16.
al7.12.
amDan. 4.34; 12.7. Isam.4.10. 5.14; 10.6; 15.7. 1.18.
an4.4.
aoDan. 4.34; 12.7. Isam.4.10. 5.14. 10.6; 15.7. 1.18.
ap4.4.
aq5.9,12.
ar1 Tim. 1.17. 2 Pet. 1.17. Isam.4.11. 5.12,13; 7.12; 19.1.
as1 Tim. 1.17. 2 Pet. 1.17. Isam.4.11. 5.12,13; 7.12; 19.1.
at1 Tim. 6.16.
au10.6; 14.7. Seb. 14.15.

Revelation of John 4

UJohane ubona embonweni ubukhosi bukaNkulunkulu ezulwini

Emva kwalezizinto ngabona, futhi khangela, umnyango uvulekile ezulwini, lelizwi lokuqala engalizwayo linjengelophondo likhuluma lami a , lisithi: Yenyukela lapha b , njalo ngizakutshengisa izinto ezimele zenzeke emva kwalezizinto c .

Njalo ngahle ngaba kuMoya d ; khangela-ke, isihlalo sobukhosi samiswa e, f  ezulwini g , laphezu kwesihlalo sobukhosi ohleziyo; njalo ohleziyo wayebonakala efanana lelitshe ijaspi h * lesardiyusi i , lomchilowamakhosikazi j  wawuzingelezele isihlalo sobukhosi ubonakala njenge-emeraldi k *. Lezihlalo zobukhosi ezingamatshumi amabili lane zazihanqe isihlalo sobukhosi l, m ; laphezu kwezihlalo zobukhosi ngabona abadala abangamatshumi amabili lane behlezi n, o , bembethe izembatho ezimhlophe p , njalo belemiqhele yegolide q  emakhanda abo. Lesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibane lemidumo lamazwi r ; lezibane zomlilo eziyisikhombisa zazibhebha phambi kwesihlalo sobukhosi s , ezingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu t ; laphambi kwesihlalo sobukhosi kwakukhona ulwandle lwengilazi u , lufanana lekristali v *. Laphakathi kwesihlalo sobukhosi w  lekuzingelezeleni kwesihlalo sobukhosi x  kwakukhona izidalwa ezine eziphilayo y  zigcwele amehlo ngemuva z  laphambili aa . Lesidalwa esiphilayo sokuqala sasifanana lesilwane ab , lesidalwa esiphilayo sesibili sasifanana lethole, lesidalwa esiphilayo sesithathu sasilobuso bomuntu, lesidalwa esiphilayo sesine sasifanana lokhozi oluphaphayo; lezidalwa ezine eziphilayo zilempiko eziyisithupha ac  ileso laleso ngokukhethekileyo emaceleni wonke, langaphakathi zigcwele amehlo ad , njalo kazilakuphumula emini lebusuku ae , zisithi: Ingcwele, ingcwele, ingcwele, iNkosi uNkulunkulu af  uSomandla ag , owayekhona lokhona lozakuza ah . Kuthi lapho izidalwa eziphilayo zimnika ubukhosi ai  lodumo aj, ak  lokubongwa lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi al , ophilayo kuze kube nini lanini am , 10 abadala abangamatshumi amabili lane an  baziwisela phansi phambi kohlezi esihlalweni sobukhosi, basebemkhonza ophilayo kuze kube nini lanini ao , bephosela imiqhele yabo phambi kwesihlalo sobukhosi ap , besithi: 11 Ufanele, Nkosi aq , ukwemukela ubukhosi ar , lodumo as, at  lamandla; ngoba wena wadala izinto zonke au , langentando yakho zikhona, zadalwa.

Copyright information for Ndebele