a4.2. 5.13.
bHez. 2.9,10.
c4.6.
dIsa. 29.11. Dan. 12.4.
e5.13. Fil. 2.10.
f4.4.
gGen. 49.9,10. Isam. 10.3.
hHeb. 7.14.
iIsa. 11.10. Roma 15.12. Isam. 22.16.
j3.21.
k5.1. 6.1.
l5.8.
m5.8.
nJer. 11.19. Isam.5.8,12,13. 6.1,16; 14.1; Joha. 1.29.
o5.12. 13.8. 5.9.
p5.12. 13.8. 5.9.
qZek. 3.9; 4.10.
r1.4.
s4.2. 5.13.
t5.14. 19.4. 5.6,11. 14.3. 4.8.
u5.14. 19.4. 5.6,11. 14.3. 4.8.
vJer. 11.19. 5.8,12,13. 6.1,16. 14.1. Joha. 1.29.
w14.2; 15.2.
x15.7. Neh. 7.70.
y8.3,4. Hlab. 141.2.
zHlab. 33.3.
aaEfe. 5.19. Kol. 3.16. Isam.14.3. 15.3.
ab4.11. 5.12.
ac5.12. 13.8. 5.9.
ad14.3,4. 1 Kor. 6.20.
aeSeb. 20.28.
af7.9; 11.9; 14.6. 10.11; 13.7; 17.15. Dan.3.4.
ag20.4. 1.6.
ah4.4,6.
ai5.8.
ajDan. 7.10. Hlab. 68.17. Heb. 12.22.
ak4.11. 5.9.
al5.6.
am7.12.
an1 Lan. 29.11.
ao7.12.
ap7.12.
aq1 Lan. 29.11.
ar7.12.
as4.9; 1 Tim. 6.16.
at7.12.
au4.9; 1 Tim. 6.16.
avRoma 11.36.
aw7.12.
ax5.13. Roma 9.5.
ay5.3.
az6.16; 7.10. 4.2. 5.1,7.
ba7.12.
bb5.13. Roma 9.5.
bc4.9; 1 Tim. 6.16.
bd4.9; 1 Tim. 6.16.
be1.6.
bf19.4.
bg19.4.
bh1 Lan. 16.36. 1 Kor. 14.16. 2 Kor. 1.20. Isam. 7.12. Neh. 5.13.
bi5.8.
bj4.9.

Revelation of John 5

UJohane ubona embonweni iWundlu likaNkulunkulu

Ngasengibona esandleni sokunene sowayehlezi esihlalweni sobukhosi a  ugwalo olubhalwe ngaphakathi b  langemuva c , lunanyekiwe ngempawu eziyisikhombisa d . Ngasengibona ingilosi elamandla imemeza ngelizwi elikhulu isithi: Ngubani ofanele ukuvula ugwalo, lokuqhaqha impawu zalo? Njalo kwakungelamuntu ezulwini e , kumbe emhlabeni, kumbe ngaphansi komhlaba, owayelamandla okuvula ugwalo, kumbe ukulukhangela. Mina ngasengikhala kakhulu, ngoba kungatholwanga loyedwa ofanele ukuluvula lokulufunda ugwalo, kumbe ukulukhangela. Omunye wabadala f  wasesithi kimi: Ungakhali; khangela, sinqobile iSilwane g  esivela esizweni sakoJuda h , iMpande kaDavida i , ukuthi sivule ugwalo j  lokuthi siqhaqhe impawu zalo eziyisikhombisa k .

Ngasengibona, futhi khangela, phakathi kwesihlalo sobukhosi lezidalwa ezine eziphilayo l  langaphakathi kwabadala m , iWundlu n, o  limi kungathi lihlatshiwe p , lilempondo eziyisikhombisa lamehlo ayisikhombisa q , okungomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke r . Laselisiza, laluthatha ugwalo esandleni sokunene sohlezi esihlalweni sobukhosi s .

Kuthe seliluthethe ugwalo, izidalwa ezine eziphilayo t  labadala abangamatshumi amabili lane u  bawela phansi phambi kweWundlu v , ngulowo lalowo elamachacho w  lemiganu yegolide x  igcwele impepha eyimikhuleko yabangcwele y . Basebehlabelela ingoma entsha z, aa , besithi: Ukufanele ukuluthatha ugwalo ab , lokuvula impawu zalo, ngoba wahlatshwa ac , wasusihlengela uNkulunkulu ad  ngegazi lakho ae  sivela emhlotsheni lelimini lemuntwini lesizweni sonke af , 10 wasusenza saba ngamakhosi labapristi kuNkulunkulu wethu ag ; njalo sizabusa emhlabeni.

11 Ngasengibona, ngezwa ilizwi lengilosi ezinengi zihanqe isihlalo sobukhosi ah  lezidalwa eziphilayo labadala ai ; lenani lazo laliyizigidi zezigidi, lenkulungwane zezinkulungwane aj , 12 zisithi ngelizwi elikhulu: Lifanele ak  iWundlu elahlatshwayo al  ukwemukela amandla lenotho am, an  lenhlakanipho ao  lengalo ap, aq  lodumo ar, as  lobukhosi at, au, av  lokudunyiswa aw, ax . 13 Laso sonke isidalwa ay  esisezulwini, lemhlabeni, langaphansi komhlaba, lezinto eziselwandle, lakho konke okukikho, ngakuzwa kusithi: Kuye ohlezi esihlalweni sobukhosi az  lakulo iWundlu kakube ukudunyiswa ba, bb  lodumo bc  lobukhosi bd  lamandla be  kuze kube nini lanini. 14 Lezidalwa ezine eziphilayo bf  zathi: Ameni bg, bh . Labadala abangamatshumi amabili lane baziwisela phansi bi , basebekhonza ophilayo kuze kube phakade laphakade bj .

Copyright information for Ndebele