a5.5-7.
b14.2; 19.6. 10.3,4.
c4.6,7.
dZek. 6.3.
e19.11.
f19.11.
gHlab. 45.4,5. Hab. 3.8,9. Zek. 9.13,14.
h14.14; 19.12. Zek. 6.11. Isam. 9.7.
i3.21.
j4.7.
kZek. 1.8; 6.2. Isam. 12.3.
l5.8.
mMat. 10.34.
n4.7.
oZek. 6.2.
pLevi 19.36. Hos. 12.7.
qHez. 5.10,16. Isam.6.8.
rMat. 20.2.
sMat. 20.2.
t7.3; 9.4.
u4.7.
vZek. 6.3.
w20.13. 1 Kor. 15.55.
x20.13. 1 Kor. 15.55.
yHez. 14.21.
zHez. 5.10,16. Isam.6.8.
aaHez. 14.21.
abHez. 14.21.
acHez. 14.21.
adLevi 26.22. Dute. 32.24.
aeEks. 29.12. Levi 4.7; 8.15.
af14.18; 16.7. 8.3
ag20.4.
ah1.9. 1.2.
aiZek. 1.12.
aj2 Pet. 2.1.
ak3.7. 2 Thes. 1.6.
al11.18; 18.20; 19.2.
amHlab. 79.10; 119.84.
an3.10.
aoMark. 16.5. Isam. 3.4.
ap14.13. 2 Thes. 1.7. Heb. 4.10. Heb. 11.40.
aq11.13; 16.18. 8.5; 11.19.
ar8.12. Mat. 24.29.
asZek. 13.4.
at8.12. Mat. 24.29.
auJow. 2.31.
av8.12. Mat. 24.29.
aw8.10; 9.1.
axNah. 3.12.
ayHlab. 102.26.
azIsa. 34.4.
baJer. 4.24.
bb16.20.
bc16.20.
bdMark. 6.21.
be18.23.
bfMark. 6.21.
bg19.18.
bh1 Kor. 1.26.
bi13.16; 19.18. 1 Kor. 12.13.
bj13.16; 19.18. 1 Kor. 12.13.
bkIsa. 2.19.
blHos. 10.8. Luka 23.30. Isam. 9.6.
bm5.13.
bnMark. 3.5.
boJer. 30.7. Jow. 2.11,31. Zef. 1.14. Isam. 16.14.
bpHlab. 76.7.
bqLuka 21.36.

Revelation of John 6

Ukuvulwa kwezimpawu

Ngasengibona lapho iWundlu a  selivule olunye lwezimpawu, ngezwa esinye sezidalwa ezine eziphilayo sisithi, njengelizwi lomdumo b, c : Woza ubone! Ngasengibona, khangela-ke, ibhiza elimhlophe d, e , loligadileyo f  eledandili g ; kwasekunikelwa kuye umqhele h , wasephuma enqoba, lokuze anqobe i .

Lalapho selivule uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa esiphilayo sesibili j  sisithi: Woza ubone! Kwasekuphuma elinye ibhiza elibomvu k ; loligadileyo kwanikwa kuye l  ukususa ukuthula emhlabeni m , lokuthi babulalane; kwasekunikelwa kuye inkemba enkulu.

Lalapho selivule uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa esiphilayo sesithathu n  sisithi: Woza ubone! Ngasengibona, khangela-ke, ibhiza elimnyama o , loligadileyo elesikali esandleni sakhe p . Ngasengisizwa ilizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lisithi: Ingcebethu yamabele q  ngodenariyo r *, lengcebethu ezintathu zebhali* ngodenariyo s ; lamafutha lewayini ungakoni t .

Lalapho selivule uphawu lwesine, ngezwa ilizwi lesidalwa sesine u  lisithi: Woza ubone! Ngasengibona, khangela-ke, ibhiza eliliganu v , loligadileyo, ibizo lakhe linguKufa w , lesihogo salandelana laye x . Kwasekunikelwa kukho amandla okubulala kuze kube yingxenye yesine yomhlaba, ngenkemba y  langendlala z, aa  langokufa ab , langezilo zomhlaba ac, ad .

Lalapho selivule uphawu lwesihlanu, ngabona ngaphansi ae  kwelathi af  imiphefumulo ag  yalabo ababebulewe ngenxa yelizwi likaNkulunkulu ah , langenxa yobufakazi ababelabo ai . 10 Basebememeza ngelizwi elikhulu besithi: Koze kube nini, Nkosi aj , engcwele leqotho ak , ungagwebi al  uphindisele igazi lethu am  kulabo abakhileyo emhlabeni? an  11 Kwasekunikwa kulowo lalowo izembatho ezimhlophe ao , kwasekuthiwa kubo, bake baphumule okwesikhatshana ap , baze bapheleliswe abayizinceku kanye labo labazalwane babo ababezabulawa lanjengabo.

12 Ngasengibona lapho selivule uphawu lwesithupha, khangela-ke, kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba aq , lelanga laba mnyama njengesaka ar  eliloboya as , lenyanga yaba njengegazi at, au , 13 lenkanyezi zezulu zawohlokela emhlabeni av, aw , njengesihlahla somkhiwa ax  siwohloza izithelo zaso eziluhlaza, sinyikinywa ngumoya omkhulu. 14 Lezulu lamuka ay  njengogwalo olugoqwayo az , layo yonke intaba ba, bb  lesihlenge kwasuswa endaweni zakho bc , 15 lamakhosi omhlaba, lezikhulu bd, be , labanothileyo, lenduna ezinkulu bf, bg , labalamandla bh , laso sonke isigqili bi , laye wonke okhululekileyo bj , bacatsha ezimbalwini lemadwaleni ezintaba bk , 16 besithi ezintabeni lemadwaleni: Welani phezu kwethu bl , lisifihle ebusweni bakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi bm , lelakeni lweWundlu bn ; 17 ngoba usuku olukhulu lolaka lwakhe selufikile bo ; njalo ngubani olamandla bp  okuma? bq 

Copyright information for Ndebele