a20.8. 9.14.
b20.8. 9.14.
cDan. 7.2. Mat. 24.31. Mark. 13.27.
d6.6; 9.4. 7.1.
eLuka 1.78. Hez. 40.6. Isam. 16.12.
f9.4. Efe. 1.13.
gHlab. 42.2.
h6.6; 9.4. 7.1.
i9.4. Efe. 1.13.
jHez. 9.4. Hez. 3.9.
k9.16.
l14.1.
mGen. 48.14.
nGen. 48.14.
oRoma 11.25.
p5.9.
q3.4. 7.13,14.
rLevi 23.40.
s12.10; 19.1. Hlab. 3.8.
t5.13.
u4.4,6.
v5.14.
w5.12.
x5.12.
y5.12.
z4.9.
aa5.12.
ab5.12.
ac5.12.
adMat. 11.25.
ae3.4. 7.13,14.
afGen. 43.20. Mat. 13.27; 21.30; 27.63. Joha. 4.11,15,19,49; 5.7; 12.21; 20.15.
agMat. 24.21.
ahIsa. 1.18. Zek. 3.3,5.
ai3.4. 7.13,14.
ajHeb. 9.14. 1 Joha. 1.7. Isam.1.5.
ak4.8.
al21.3. Eks. 25.8. Hlab. 68.18 Hez. 43.7. Joha. 1.14. Levi 26.11. Isa. 4.5,6. Isam. 12.12; 13.6.
amIsa. 49.10.
anIsa. 49.10.
aoHlab. 121.6. Isam.16.8,9.
apHlab. 23.1. Joha. 10.11,14.
aqHlab. 23.2. Isa. 49.10. Hlab.36.8. Isam. 14.4.
arIsa. 25.8. Isam. 21.4. Mat. 5.4.

Revelation of John 7

AbakoIsrayeli ababekwa uphawu

Emva kwalezizinto-ke ngabona ingilosi ezine a  zimi emagumbini womane omhlaba b  zibambe imimoya emine yomhlaba c , ukuze kungavunguzi moya emhlabeni, kumbe olwandle, loba kwesisodwa isihlahla d . Ngasengibona enye ingilosi isenyuka isuka lapho eliphuma khona ilanga e , ilophawu f  lukaNkulunkulu ophilayo g ; yasimemeza ngelizwi elikhulu kungilosi ezine, okwakunikwe kuzo ukona umhlaba lolwandle, isithi: Lingoni umhlaba, kumbe ulwandle, kumbe izihlahla h , size siphawule izinceku zikaNkulunkulu wethu i  emabunzini azo j .

Ngasengisizwa k  inani elababephawulwa: Zinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amane lane l  abaphawulwayo ezizweni zonke zabantwana bakoIsrayeli; esizweni sakoJuda baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoRubeni baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoGadi baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoAsheri baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoNafithali baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoManase m  baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoSimeyoni baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoLevi baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoIsakari baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoZebuloni baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoJosefa n  baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili; esizweni sakoBhenjamini baphawulwa abazinkulungwane ezilitshumi lambili.

UJohane ubona embonweni abahlengiweyo ezulwini

Emva kwalezizinto ngabona, khangela-ke, ixuku elikhulu o , okungelamuntu ongalibala, elivela kuzo zonke izizwe lemihlobo labantu lezindimi, limi phambi kwesihlalo sobukhosi laphambi kweWundlu p , lembethe izembatho ezimhlophe q , lengatsha zezihlahla zamalala ezandleni zabo r ; 10 njalo limemeza ngelizwi elikhulu, lisithi: Usindiso kuNkulunkulu wethu s  ohlezi esihlalweni sobukhosi, lakulo iWundlu t . 11 Lengilosi zonke zazimi zihanqe isihlalo sobukhosi u  labadala lezidalwa ezine eziphilayo, zasezisiwa ngobuso bazo phambi kwesihlalo sobukhosi, zasezikhonza uNkulunkulu, 12 zisithi: Ameni v . Ukudunyiswa w  lobukhosi x  lenhlakanipho y  lokubonga z  lodumo aa  lamandla ab  lengalo ac  kakube kuNkulunkulu wethu kuze kube nini lanini. Ameni.

13 Omunye wabadala wasephendula ad , esithi kimi: Laba abembethe izembatho ezimhlophe ae , ngobani, futhi bavela ngaphi? 14 Ngasengisithi kuye: Nkosi, nguwe owaziyo af . Wasesithi kimi: Laba yibo abaphuma ekuhluphekeni okukhulu ag , basebewatsha izembatho zabo ah  benza izembatho zabo zaba mhlophe ai  egazini leWundlu aj . 15 Ngakho baphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, bamkhonza emini lebusuku ethempelini lakhe ak ; lohleziyo esihlalweni sobukhosi uzabasibekela al . 16 Kabasayikulamba, njalo kabasayikoma am , lelanga kaliyikuwela phezu kwabo, kumbe lokutshisa an, ao ; 17 ngoba iWundlu elingaphakathi kwesihlalo sobukhosi lizabondla ap , libakhokhele emithonjeni ephilayo yamanzi aq ; loNkulunkulu uzakwesula yonke inyembezi emehlweni abo ar .

Copyright information for Ndebele