a6.1.
b5.1.
c1.4.
dLuka 1.19. Mat. 18.10.
e1 Lan. 15.24. Levi 25.9,10.
fHeb. 9.4.
h5.8.
iEks. 30.1,3. Isam. 8.5. 9.13; 11.1.
j5.8.
kSeb. 10.4.
lHeb. 9.4.
mLevi 16.12.
nEks. 30.1,3.Isam.5.9.13; 11.1.
o8.8.
p4.5.
q1 Kho. 19.11. Isam. 11.19. Hlu. 5.4. Seb. 4.31. Isam. 6.12.
rHez. 38.22.
s11.19; 16.21.
tHez. 38.22.
u16.2.
v9.15,18; 12.4.
w9.4.
xIsa. 2.13; 10.18.
y9.4.
zJer. 51.25.
aa8.8.
ab16.3.
ac16.3.
adEks. 7.17,19. Isam. 11.6.
ae16.3.
af16.3.
agIsa. 2.16.
ah9.1. Isa. 14.12. Isam. 6.13.
ai4.5.
aj16.4.
akDute. 29.18. Zaga 5.4. Ruthe 1.20.
alJer. 8.14. Eks. 15.23.
am6.12; 16.8. Mat. 24.29.
an14.6.
ao14.6.
ap19.17.
aq9.12; 11.14.
ar12.12.
as12.12.
at3.10.

Revelation of John 8

Ukukhaliswa kwempondo eziyisikhombisa

Lapho selivule a  uphawu lwesikhombisa b , kwaba khona ukuthula ezulwini okungaba yingxenye yehola. Ngasengibona ingilosi eziyisikhombisa c  ezazimi phambi kukaNkulunkulu d , njalo kwanikelwa kizo impondo e  eziyisikhombisa. Kwasekufika enye ingilosi, yasisima elathini, ilomganu wegolide wokutshisela impepha f , yasiphiwa impepha enengi, ukuze iyinikele lemikhuleko
 iyinikele lemikhuleko: kumbe,  iyengezelele emikhulekweni.
yabo bonke abangcwele h  phezu kwelathi legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi i .
Lentuthu yempepha yenyuka lemikhuleko yabangcwele j  esandleni sengilosi phambi kukaNkulunkulu k . Ingilosi yasithatha umganu wokutshisela impepha l , yasiwugcwalisa ngomlilo m  welathi n , yasiwuphosela emhlabeni o ; kwasekusiba khona amazwi lemidumo lemibane p  lokuzamazama komhlaba q .

Kwathi ingilosi eziyisikhombisa ezazilempondo eziyisikhombisa zazilungiselela ukuze zizikhalise.

Ingilosi yokuqala yasilukhalisa uphondo, kwasekusiba khona isiqhotho r, s  lomlilo kuhlanganiswe legazi t , kwasekuphoselwa emhlabeni u ; lengxenye yesithathu v  yezihlahla yatshiswa w, x , labo bonke utshani obuluhlaza batshiswa y .

Ingilosi yesibili yasilukhalisa uphondo; kwasekuphoselwa olwandle okunjengentaba enkulu evutha umlilo z, aa, ab . Lengxenye yesithathu yolwandle ac  yaba ligazi ad ; kwasekusifa ingxenye yesithathu yezidalwa eziselwandle ae  ezilempilo af , lengxenye yesithathu yemikhumbi yachithwa ag .

10 Ingilosi yesithathu yasilukhalisa uphondo, kwasekusiwa ezulwini inkanyezi enkulu ah  ibhebha njengesibane ai , yasiwela phezu kwengxenye yesithathu yemifula, laphezu kwemithombo yamanzi aj . 11 Lebizo lenkanyezi lalithiwa nguMhlonyane ak ; lengxenye yesithathu yamanzi yaba ngumhlonyane, labantu abanengi bafa ngamanzi, ngoba ayenziwe ababa al .

12 Ingilosi yesine yasilukhalisa uphondo, kwasekutshaywa ingxenye yesithathu yelanga lengxenye yesithathu yenyanga lengxenye yesithathu yezinkanyezi am , ukuze kufiphazwe ingxenye yesithathu yazo, lengxenye yesithathu yosuku ingakhanyi, lobusuku ngokunjalo.

13 Ngasengibona, ngasengisizwa ingilosi an  eyodwa iphapha phakathi laphakathi kwezulu ao, ap , isithi ngelizwi elikhulu: Maye, maye aq , maye kulabo ar  abakhileyo emhlabeni as, at , kumazwi aseleyo empondo zengilosi ezintathu esezizakhala!

Copyright information for Ndebele