a8.10. 1.20.9.11.
bLuka 10.18. Isam. 12.9.
c20.1. 1.18.
dLuka 8.31. Isam.9.2,11. 11.7; 17.8; 20.1,3.
eLuka 8.31. Isam.9.2,11. 11.7; 17.8; 20.1,3.
fMat. 13.42.
gJow. 2.10. Isam.16.10.
h9.7. Eks. 10.4. Hlu.6.5; 7.12.
i9.5,10. Luka 11.12.
j6.6; 7.3.
k8.7.
l7.2. Hez. 9.4. Eks. 12.23.
m9.10.
n9.5,10. Luka 11.12.
oJer. 8.3. Isam.6.16.
pJow. 2.4.
q9.7. Eks. 10.4. Hlu. 6.5; 7.12.
rNah. 3.17. Isam. 6.2.
sDan. 7.8.
tJow. 1.6.
uJow. 2.5.
v1 Kor. 14.8.
w9.5,10. Luka 11.12.
x9.10.
yJobe 18.14. Efe. 2.2. Zaga 30.27.
z8.10. 1.20. 9.11.
aaLuka 8.31.Isam.9.2,11.11.7; 17.8; 20.1,3.
ab16.16. Seb. 21.40.
acJobe 26.6.
ae8.13.
afEks. 30.3. Isam. 16.7.
ag8.3.
ah7.1.
ai16.12. 14.8.
aj7.1.
ak14.7 Mark. 13.32.
am1 Kor. 3.13.
anIsa. 34.8; 61.2.
aoHos. 5.7.
apIsa. 34.8; 61.2.
aq9.18. 8.7.
arHlab. 68.17.
asHez. 38.4.
atHlab. 68.17.
au7.4.
av21.20.
aw1 Lan. 12.8. Isa. 5.28,29.
ax16.8.
ay16.8.
az2.21.
baDute. 31.29. Hlab. 115.4.
bbHlab. 106.37.
bc1 Joha. 5.21.
bdHlab. 115.4,7; 135.15,17.
beDan. 5.23.
bfHlab. 115.4,7; 135.15,17.
bgDan. 5.23.
bhDan. 5.23.
biDan. 5.23.
bjDan. 5.23.
bkHlab. 115.4,7; 135.15,17.
bl21.8; 22.15.
bm21.8; 22.15.
bn18.23.
bo21.8; 22.15.
bp1 Kor. 6.18.

Revelation of John 9

Ingilosi yesihlanu yasilukhalisa uphondo, ngasengibona inkanyezi a  ivela ezulwini isiwele emhlabeni b , kwasekunikelwa kuyo isihluthulelo c  segodi lomgodi ongelamkhawulo d . Yasivula igodi lomgodi ongelamkhawulo e , kwasekusenyuka intuthu emgodini njengentuthu yesithando somlilo esikhulu f , kwasekufiphazwa ilanga lomoya ngentuthu yomgodi g . Kwasekuphuma isikhonyane entuthwini seza emhlabeni h , kwasekunikwa kuso amandla, njengabofezela bomhlaba belamandla i . Kwasekuthiwa kuso singoni j  utshani bomhlaba, loba yini eluhlaza, loba yisiphi isihlahla k , ngaphandle kwabantu kuphela abangelaphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo l . Kwasekunikwa kuso ukuthi singababulali, kodwa bahlutshwe inyanga ezinhlanu m ; lobuhlungu baso babunjengobuhlungu bukafezela n , lapho eluma umuntu. Langalezonsuku abantu bazadinga ukufa, kodwa bangakutholi o ; bazafisa ukufa, kodwa ukufa kuzababalekela. Lezimo p  zesikhonyane zinjengamabhiza alungiselwe impi q , lemakhanda aso kwakukhona okunjengemiqhele enjengegolide r , lobuso baso babunjengobuso babantu s . Njalo sasilenwele ezinjengenwele zabesifazana, lamazinyo aso ayenjengawezilwane t . Futhi sasilezivikelo zesifuba ezinjengezivikelo zesifuba zensimbi, lomdumo wempiko zaso wawunjengomdumo wezinqola zamabhiza amanengi u  egijimela empini v . 10 Njalo sasilemisila efanana leyabofezela w , njalo kwakulendonsi emisileni yaso; lamandla aso ayengawokona abantu inyanga ezinhlanu x ; 11 futhi sasilenkosi phezu kwaso y , ingilosi z  yomgodi ongelamkhawulo aa ; ibizo layo ngesiHebheru ab  linguAbadoni ac , langesiGriki ilebizo elithiwa nguApoliyoni
 uApoliyoni: elitsho,  umchithi.
.
12 Umaye oyedwa usedlulile; khangela kuseza omaye ababili emva kwalezizinto ae . 13 Ingilosi yesithupha yasilukhalisa uphondo; ngasengisizwa ilizwi livela empondweni ezine af  zelathi legolide eliphambi kukaNkulunkulu ag , 14 lisithi kungilosi yesithupha eyayilophondo: Khulula ingilosi ezine ah  ezibotshiweyo emfuleni omkhulu iYufrathi ai . 15 Zasezikhululwa ingilosi ezine aj  ezazilungiselwe ihola ak,
 ezazilungiselwe ihola: kumbe,  ezazilungiswe eholeni.
losuku am, an  lenyanga ao  lomnyaka ap , ukuze zibulale ingxenye yesithathu yabantu aq .
16 Lenani lamabutho ar  agade amabhiza as  laliyizigidi ezimbili zezigidi at ; ngasengisizwa inani lawo au . 17 Ngasengiwabona ngokunje amabhiza embonweni, labagadi bawo, belezivikelo zesifuba zomlilo lezehiyakinte av * lezesibabule; lamakhanda amabhiza ayenjengamakhanda ezilwane aw , lemilonyeni yawo kwaphuma umlilo lentuthu lesibabule ax . 18 Ngalezi ezintathu kwabulawa ingxenye yesithathu yabantu, ngomlilo langentuthu langesibabule ay  okwaphuma emilonyeni yawo. 19 Ngoba amandla awo asemlonyeni wawo, lemisileni yawo; ngoba imisila yawo injengezinyoka ilamakhanda, langawo ayalimaza.

20 Labaseleyo babantu, abangabulawanga kulezinhlupheko, kabaphendukanga az  emisebenzini yezandla zabo ba , ukuthi bangakhonzi amadimoni bb , lezithombe bc  zegolide bd, be  lezesiliva bf, bg  lezethusi bh  lezelitshe bi  lezesihlahla bj , njalo ezingaboniyo, lezingezwayo, lezingahambiyo bk ; 21 futhi kabaphendukanga ekubulaleni kwabo bl , kumbe ekuthakatheni kwabo bm, bn , loba ekuphingeni kwabo, kumbe ekwebeni kwabo bo, bp .

Copyright information for Ndebele