a1 Kor. 1.1. Seb. 22.21. Gal. 1.1,15. 1 Tim. 1.11. 2.7. 2 Tim. 1.11.
bSeb. 13.2. Gal. 1.15. Seb. 9.13.
cTit. 1.2. Luka 1.70. Seb. 13.32.
d3.21. 16.26. Gal. 3.8. 1 Pet. 1.10. Luka 24.27.
eMat. 1.1.
fJoha. 1.14.
hSeb. 13.33. Mat. 14.33.
iLuka 4.18. Joha. 10.36. Seb. 10.38. Heb. 9.14.
j12.3,6. 15.15. 1 Kor. 3.10. 15.10. Gal. 1.15. 2.9. Efe. 3.2,7,8.
kSeb. 1.25.
lSeb. 6.7. Roma 15.18.
mSeb. 9.15.
nSeb. 9.15.
o1 Kor. 1.2,24. 1 Thes. 4.7. Roma 8.28,30.
p1 Kor. 1.2,24. 1 Thes. 4.7. Roma 8.28,30.
q1 Kor. 1.3. 2 Kor. 1.2. Gal. 1.3. Efe. 1.2. Fil. 1.2. Kol. 1.2. 1 Thes. 1.1. Filim. 3. 2 Thes. 1.2. 1 Tim. 1.2. 2 Tim. 1.2. Tit. 1.4. 1 Pet. 1.2. 2 Pet. 1.2. 2 Joha. 3. Juda 2.
r1 Kor. 1.4. Efe. 1.15,16. Fil. 1.3. Kol. 1.3,4. 1 Thes. 1.2. 2 Thes. 1.3. Filim 1.4.
s16.19. 1 Thes. 1.8.
tFil. 1.8. 1 Thes. 2.5. Roma 9.1. 2 Kor. 1.23. 12.19.
uSeb. 27.23.
v1 Thes. 1.2. Filim. 4.
w15.23,32. 1 Thes. 3.10.
x15.32. Seb. 18.21.
yGen. 24.27,48.
z15.29.
aa1.13.
ab2 Kor. 4.13. Tit. 1.4. 2 Pet. 1.1.
ac15.23.
ad15.22. Seb. 16.7. 1 Thes. 2.18.
ae1.11.
afFil. 4.17. Roma 15.28.
ag1 Kor. 9.16. 2 Kor. 5.14.
ahSeb. 28.2.
aiHlab. 40.9,10. Mark. 8.38.
aj1 Kor. 1.18,24. 1 Kor. 15.2. Luka 2.30,31,32.
akSeb. 14.1. 18.4. 19.10. 20.21. Roma 2.9,10. 3.9. 10.12. 1 Kor. 1.24. 10.32. 12.13. Gal. 3.28. Kol. 3.11.
al2.9. Seb. 3.26. Mat. 21.43.
amMark. 7.26. Joha. 7.35.
an3.21.
ao6.19.
apHab. 2.4. Joha. 3.36. Fil. 3.9. Gal. 3.11. Heb. 10.38.
aqSeb. 17.30. Efe. 5.6. Kol. 3.6. Roma 5.9.
ar1.21. 3.20. 8.7.
asSeb. 14.17. 17.24-27. Roma 2.14,15. Hlab. 94.10. Luka 12.48.
atSeb. 14.17. 17.24-27. Roma 2.14,15. Hlab. 94.10. Luka 12.48.
auHlab. 19.1.
av2.1. 3.19.
aw2 Kho. 17.15.
axEfe. 4.17,18.
ay1.31.
azEfe. 4.17,18.
baTshu. 7.23. Jer. 10.14.
bbJer. 2.11.
bcDute. 4.15-19. Hlab. 106.20. Hez. 8.10. Seb. 17.29.
bdDute. 4.15-19. Hlab. 106.20. Hez. 8.10. Seb. 17.29.
be1.26,28. Ephes. 4.19. Hlab. 81.12.
bf1 Kor. 6.18. 1 Thes. 4.4. 1 Pet. 4.3.
bg1 Joha. 5.20.
bhIsa. 28.15. 44.20. Jer. 10.14. 13.25. Amos 2.4. Hab. 2.18. 2 Thes. 2.11.
bi9.5.
bj1.26,28. Ephes. 4.19. Hlab. 81.12.
bk1 Thes. 4.5. Efe. 5.12. Juda 10.
blLevi 18.22.
bm2.18.
bn1.26,28. Ephes. 4.19. Hlab. 81.12.
boEfe. 5.4.
bp1 Kor. 5.8.
bqMark. 7.22.
brMark. 7.22.
bsEfe. 4.31. Kol. 3.8.
btTit. 3.3.
bu1 Kor. 5.8.
bvTit. 3.3.
bwEsta 16.6.
bx2 Kor. 12.20.
by2 Kor. 12.20.
bzHlab. 81.15. Roma 3.18.
ca1 Tim. 1.13.
cb2 Tim. 3.2.
ccMark. 7.22.
cd2 Tim. 3.2.
ceZaga 24.8.
cf2 Tim. 3.2.
cg1.21. Mat. 15.16. Mark. 7.18. Roma 10.19.
ch2 Tim. 3.3.
ci2 Tim. 3.3.
cj2.26. 8.4. 2.2.
ck6.21.
clHlab. 50.18. Zaga 2.14. 28.4. Hos. 7.3. 2 Thes. 2.12.

Romans 1

Isibingelelo

UPawuli, inceku kaJesu Kristu, ebizelwe ukuba ngumphostoli a , ehlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu b , alithembisa ngaphambili c  ngabaprofethi bakhe emibhalweni engcwele d , mayelana leNdodana yakhe, eyavela e  enzalweni kaDavida ngokwenyama f , eyamiswa
 eyabonakaliswa: Gr.  eyamiswa.
ukuba yiNdodana kaNkulunkulu ngamandla h , ngokukaMoya wobungcwele i , ngokuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu iNkosi yethu;
esemukela ngaye umusa j  lobuphostoli k  ukuthi kube yikulalela kokholo l  phakathi kwezizwe zonke m , ngenxa yebizo lakhe n , elikuzo lani, babiziweyo bakaJesu Kristu o : Kibo bonke abaseRoma, abathandiweyo bakaNkulunkulu, ababizelwe ukuba ngabangcwele p : Kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu q .

Isifiso sikaPawuli sokutshumayela ivangeli eRoma

Kuqala-ke ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngani lonke r , ukuthi ukholo lwenu lumenyezelwa emhlabeni wonke s . Ngoba uNkulunkulu ungumfakazi wami t , engimkhonza emoyeni wami ngevangeli leNdodana yakhe u , ukuthi kangiyekeli ukulikhumbula, 10 ngesikhathi sonke emikhulekweni yami v  ngicela w , ukuthi nxa kusenzeka ngentando kaNkulunkulu x , ngiphumelele ukuza kini y  ekucineni. 11 Ngoba ngilangatha ukulibona, ukuze ngiliphe z  isipho esithile somoya, ukuze liqiniswe aa , 12 okuyikuthi, siduduzeke ndawonye phakathi kwenu ngokholo olukomunye lomunye, olwenu kanye lolwami ab . 13 Kanti angithandi ukuthi kungaziwa kini, bazalwane, ukuthi ngazimisela kanengi ukuza kini ac  (ngasengibambeka kuze kube khathesi ad ), ukuze ngizuze ae  esinye isithelo af  laphakathi kwenu, lanjengaphakathi kwezinye izizwe. 14 Ngilomlandu kumaGriki ag  kanye lakwabezizwe ah , kwabahlakaniphileyo kanye lakwabangahlakaniphanga; 15 ngokunjalo njengokukimi ngilungele ukutshumayela ivangeli lakini abaseRoma.

16 Ngoba kangilanhloni ngevangeli likaKristu ai ; ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube lusindiso kuye wonke okholwayo aj , kumJuda ak  kuqala al  lakumGriki am . 17 Ngoba ukulunga kukaNkulunkulu an  kwembulwa kilo kusukela kukholo kusiya kukholo; njengokulotshiweyo ukuthi ao : Kodwa olungileyo uzaphila ngokholo ap .

Intukuthelo kaNkulunkulu ngezono zabezizwe

18 Ngoba ulaka lukaNkulunkulu luyabonakaliswa luvela ezulwini kikho konke ukungakhonzi uNkulunkulu lokungalungi kwabantu abavimbela iqiniso ngokungalungi aq ; 19 ngoba ar  lokho okwaziwayo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwabo; ngoba uNkulunkulu ukubonakalisile kibo as . 20 Ngoba okungabonwayo kwakhe, selokhu kwadatshulwa umhlaba at , kuzwisiseka ngezinto ezenziweyo, kubonakaliswa obala, amandla akhe aphakade kanye lobuNkulunkulu bakhe au , kuze kuthi kabalakuzivikela av ; 21 ngoba kuthe bemazi uNkulunkulu, kabamdumisanga njengoNkulunkulu kumbe ukumbonga, kodwa baba aw  yize kumicabango yabo ax , lenhliziyo yabo engaqondanga ay  yaba mnyama az . 22 Bezitshaya abahlakaniphileyo baba yizithutha ba , 23 lenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiphendulela bb  ekufananeni lomfanekiso womuntu obhubhayo bc , lowezinyoni, lowezidalwa ezilenyawo ezine, lowokuhuquzelayo bd . 24 Ngalokho-ke uNkulunkulu wabanikela emanyaleni, enkanukweni zenhliziyo zabo be , ukuthi badumaze imizimba yabo phakathi kwabo bf ; 25 abaphendulela iqiniso likaNkulunkulu bg  emangeni bh , basebedumisa bekhonza okudaliweyo kuloMdali, ongobongekayo kuze kube phakade. Ameni bi . 26 Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela bj  enkanukweni ezilihlazo bk ; ngoba labesifazana babo baphendula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene lemvelo bl ; 27 langokunjalo labesilisa bayekela ukwenza kwemvelo kowesifazana, batsha ngokukhanukana kwabo, abesilisa labesilisa benza okulihlazo, bemukeliswa phakathi kwabo umvuzo ofanele ukuduha kwabo. 28 Njalo njengalokhu bengavumanga ukuba lolwazi ngoNkulunkulu bm , uNkulunkulu wabanikela ukuthi babe lengqondo ebolileyo bn , eyokwenza izinto ezingafanelanga bo ; 29 begcwele konke ukungalungi, ukuphinga, ububi bp, bq , umhawu br , inzondo bs, bt, bu ; begcwele umona bv , ukubulala, inkani, inkohliso, ulunya bw ; abahlebayo bx , 30 abanyeyayo by , abazonda uNkulunkulu bz , abangelamakhanda ca , abazigqajayo cb, cc , abazikhukhumezayo cd , abaqambi bezinto ezimbi ce , abangalaleli abazali cf , 31 abangelangqondo, abephula izithembiso cg , abalolunya ch , abangelakuxoliswa, abangelasihawu ci ; 32 abathi besazi umlayo wokulunga kaNkulunkulu cj , ukuthi abenza izinto ezinjalo bafanele ukufa ck , kungesikuthi bayazenza kuphela, kodwa futhi bevumelana labazenzayo cl .

Copyright information for Ndebele