a9.2,3.
bSeb. 22.3. Seb. 21.20. Gal. 1.14. 4.17. Roma 9.31.
cJoha. 16.3.
dFil. 3.9.
eFil. 3.9.
f2 Kor. 3.13. Mat. 5.17.
gLevi 18.5. Neh. 9.29. Hez. 20.11,13,21. Gal. 3.12. Roma 7.10.
hFil. 3.9.
iDute. 30.12,13.
jJoha. 3.13.
kDute. 30.14.
lMat. 10.32. Luka 12.8.
mMark. 16.16.
nIsa. 28.16. Roma 9.33.
oMat. 8.11. Seb. 10.35. Roma 1.16.
pSeb. 10.36. Roma 3.29.
q9.23.
rJow. 2.32. Seb. 2.21.
sSeb. 9.14.
tTit. 1.3.
uSeb. 13.2.
vIsa. 52.7. Nahum 1.15.
w3.3.
xIsa. 53.1. Joha. 12.38.
z10.17. Mat. 4.24. 14.1. Gal. 3.2. 1 Thes. 2.13.
aa10.17. Mat. 4.24. 14.1. Gal. 3.2. 1 Thes. 2.13.
ab10.17. Mat. 4.24. 14.1. Gal. 3.2. 1 Thes. 2.13.
acLuka 11.28.
adHlab. 19.4. Mat. 24.14. Mat. 28.19. Mark. 16.15.
aeDute. 32.21. Roma 11.11,14.
af1.31. Tit. 3.3.
agIsa. 65.1. Roma 9.30.
ahIsa. 65.2.

Romans 10

Bazalwane, isifiso lomkhuleko wenhliziyo yami kuNkulunkulu ngoIsrayeli kungokosindiso lwabo a . Ngoba ngiyabafakazela ukuthi balokutshisekela uNkulunkulu b , kodwa kungenjengolwazi c ; ngoba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu d , njalo bedinga ukumisa okwabo ukulunga, kabazehliselanga ngaphansi kokulunga kukaNkulunkulu e . Ngoba uKristu uyisiphetho somlayo ekulungeni kuye wonke okholwayo f .

Ukulunga kukaNkulunkulu kungokwabo bonke abantu

Ngoba uMozisi ubhala ngokulunga okungokomlayo, ukuthi umuntu owenza lezizinto uzaphila ngazo g . Kodwa ukulunga okungokholo kukhuluma kanje h : Ungatsho enhliziyweni yakho ukuthi: Ngubani ozakwenyukela ezulwini i ? Lokhu kuyikuthi ukumehlisa uKristu; kumbe ukuthi: Ngubani ozakwehlela ekujuleni? Lokhu kuyikuthi ukumkhuphula uKristu kwabafileyo j . Kodwa kuthini? Ilizwi liseduze lawe, emlonyeni wakho lenhliziyweni yakho; leli yilizwi lokholo esilitshumayelayo k ; ukuthi uba uvuma ngomlomo wakho iNkosi uJesu l , njalo ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uzasindiswa m ; 10 ngoba ngenhliziyo omunye uyakholwa kube yikulunga, langomlomo uyavuma kube lusindiso. 11 Ngoba umbhalo uthi: Wonke okholwa kuye kayikuyangeka n . 12 Ngoba kakukho umehluko phakathi komJuda lomGriki o ; ngoba yinye iNkosi yabo bonke p , inothele bonke abakhuleka kuyo q . 13 Ngoba wonke loba ngubani r  ozabiza ibizo leNkosi uzasindiswa s .

14 Ngakho bazayibiza njani abangakholwanga kuyo? Futhi bazakholwa njani kuyo abangezwanga ngayo? Futhi bazakuzwa njani bengelamtshumayeli t ? 15 Njalo bazatshumayela njani uba bengathunywanga u ? Njengokulotshiweyo ukuthi: Zinhle kangakanani inyawo zabatshumayela ivangeli lokuthula, zabatshumayela ivangeli ngezinto ezinhle v ! 16 Kodwa kabalilalelanga bonke ivangeli w . Ngoba uIsaya uthi: Nkosi, ngubani owakholwa x  umbiko
 umbiko: kumbe,  intshumayelo, Gr.  ukusizwa.
wethu z ?
17 Ngakho ukholo luvela ekuzweni aa , lokuzwa ngelizwi likaNkulunkulu ab . 18 Kodwa ngithi: Kabezwanga yini? Yebo sibili ac , ilizwi labo liphumele emhlabeni wonke, lamazwi abo emikhawulweni yomhlaba ad . 19 Kodwa ngithi: UIsrayeli kaqedisisanga yini? Kuqala uMozisi uthi: Mina ngizalivusela umona ngabo abangesiso isizwe ae , ngilithukuthelise ngesizwe esingelangqondo af . 20 LoIsaya ulesibindi uthi: Ngaficwa yilabo abangangidinganga, ngabonakala kibo abangabuzanga ngami ag . 21 Kodwa kuIsrayeli uthi: Usuku lonke ngelulela izandla zami kubantu abangalaleliyo labalenkani ah .

Copyright information for Ndebele