a1 Sam. 12.22. Jer. 31.37.
bLuka 20.16.
cFil. 3.5.
d2 Kor. 11.22. Seb. 22.3.
eFil. 3.5.
fHlab. 94.14.
g8.29.
hSeb. 25.24.
i1 Kho. 19.10,14.
j1 Kho. 19.18.
k9.27.
l4.4,5. Gal. 5.4. Dute. 9.4,5.
m9.31. 10.3.
nIsa. 29.10.
oIsa. 6.9. Mat. 13.14.
pHlab. 69.22,23.
q14.13.
rLuka 20.16.
sSeb. 28.28.
t10.19. 11.14.
u15.16. Seb. 9.15.
v10.19. 11.14.
w1 Kor. 9.22.
x1 Kor. 7.16. 10.33. 1 Tim. 4.16. Jak. 5.20.
y1 Kor. 9.22.
z5.11.
aaLevi 23.10.
abNani 15.19,20.
acJobe 18.16.
adJer. 11.16. Joha. 15.2.
aeEfe. 2.12.
afHlab. 52.8.
ag1 Kor. 10.12. 2 Kor. 1.24. Roma 12.3.
ah1 Kor. 10.12. 2 Kor. 1.24. Roma 12.3.
aiZaga 28.14. Fil. 2.12. 1 Pet. 1.17. 3.15.
ajHeb. 3.6.
akJoha. 15.2.
al2 Kor. 3.16.
am1 Kor. 10. 1.
an12.16.
ao2 Kor. 3.14.
ap15.15.
aqLuka 21.24. Isam. 7.9.
ar2 Kor. 3.16.
asIsa. 59.20,21.
atHlab. 14.7. 53.6.
auSeb. 3.26.
avIsa. 27.9.
awDute. 7.8. 9.5. 10.15. Roma 9.5.
ax3.3.
ay2 Kor. 7.10. Nani 23.19.
azEfe. 2.2.
ba11.25.
bbGal. 3.22. Roma 3.9.
bcHlab. 92.5. Tshu. 7.24.
bdHlab. 92.5. Tshu. 7.24.
beHlab. 139.6.
bfJobe 5.9. 11.7. 28.14. Hlab. 36.6. 2.
bgDute. 29.29. Zaga 25.2.
bhEfe. 3.8.
biIsa. 40.13. Jobe 15.8. 21.22. 36.22. 40.2. Jer. 23.18. 1 Kor. 2.16.
bjJobe 41.11. Jobe 35.7. Hlab. 16.2.
bk1 Kor. 8.6. 11.12.
bl1 Kor. 8.6. Kol. 1.16. Zaga 16.4.
bm1 Kor. 8.6. Kol. 1.16. Zaga 16.4.
bnGal. 1.5. 1 Tim. 1.17. 2 Tim. 4.18. Heb. 13.21. 1 Pet. 4.11. 5.11. 2 Pet. 3.18. Juda 25. Isam. 1.6.

Romans 11

AbakoIsrayeli abakhethiweyo nguNkulunkulu bayasindiswa

Ngakho ngithi: UNkulunkulu ubalahlile yini abantu bakhe a ? Phinde b ! Ngoba lami ngingumIsrayeli, enzalweni kaAbrahama c, d , wesizwe sikaBhenjamini e . UNkulunkulu kabalahlanga abantu bakhe f  abazi ngaphambili g . Kumbe kalazi yini kuElija ukuthi umbhalo uthini? Ukuthi walabhela njani kuNkulunkulu emelene loIsrayeli h , esithi: Nkosi, babulele abaprofethi bakho, badilizile amalathi akho; mina-ke ngisele ngedwa, sebedinga umphefumulo wami i . Kodwa impendulo kaNkulunkulu yathini kuye? Yathi: Ngizitshiyele amadoda azinkulungwane eziyisikhombisa, angaguqanga ngedolo kuBhali j . Kunjalo-ke kukhona langalesisikhathi insali ngokukhetha komusa k . Kodwa uba kungomusa, kakusayi ngemisebenzi; uba kungenjalo umusa kawuseyiwo umusa. Kodwa aluba kusiya ngemisebenzi, akusengumusa; uba kungenjalo umsebenzi kawusengumsebenzi l . Pho-ke? UIsrayeli ayekudinga, lokhu kakutholanga, kodwa abakhethiweyo bakuthola, labanye benziwa baba lukhuni m ; njengokulotshiweyo ukuthi: UNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo obukhulu n , amehlo ukuze bangaboni, lendlebe ukuze bangezwa, kuze kube lusuku lwalamuhla o . LoDavida uthi: Itafula labo libe ngumjibila lesifu p , lesikhubekiso, lempindiselo kibo; 10 amehlo abo afiphazwe ukuze bangaboni, njalo ugobise umhlana wabo njalonjalo q .

11 Ngakho ngithi: Bakhubeka ukuze bawe yini? Phinde r ! Kodwa ngesiphambeko sabo usindiso lufikile kwabezizwe s , ukubavusela umona t . 12 Kodwa uba isiphambeko sabo siyinotho yomhlaba, lokwehluleka kwabo kuyinotho yabezizwe, kakhulu kangakanani ukugcwala kwabo?

Usindiso lwafika kwabezizwe

13 Ngoba ngikhuluma lani bezizwe, njengalokho mina ngingumphostoli wabezizwe; ngikhulisa inkonzo yami u ; 14 ukuthi mhlawumbe ngibavusele umona abenyama yami v , ngisindise w  abanye babo x, y . 15 Ngoba uba ukulahlwa kwabo kuyikubuyiswa komhlaba, kungaba yini ukwemukelwa, ngaphandle kokuthi yimpilo evela kwabafileyo z ? 16 Njalo uba izithelo zokuqala zingcwele aa , lenhlama injalo ab ; uba-ke impande ingcwele, lengatsha zinjalo ac . 17 Kodwa uba kwephulwe ezinye ingatsha ad , lawe ongumhlwathi weganga waxhunyelelwa phakathi kwazo ae , uhlanganyele lazo impande lamafutha omhlwathi af , 18 ungazincomi phezu kwengatsha; kodwa uba uzincoma phezu kwazo, kayisuwe othwele impande, kodwa impande wena. 19 Uzakuthi-ke: Ingatsha zephulwa, ukuze mina ngixhunyelwe. 20 Kulungile; zephulwa ngokungakholwa, wena-ke umi ngokholo ag . Ungazikhukhumezi ah , kodwa yesaba ai ; 21 ngoba uba uNkulunkulu engayekelanga ingatsha zemvelo, hlezi lawe kayikukuyekela. 22 Khangela-ke ububele lobukhali bukaNkulunkulu; ubukhali, kulabo abawayo; kodwa kuwe, ububele, uba uhlala ebubeleni aj ; uba kungenjalo uzaqunywa lawe ak . 23 Lalabo futhi, uba bengahlali ekungakholweni, bazaxhunyelwa, ngoba uNkulunkulu ulamandla okubuya abaxhume. 24 Ngoba uba wena waqunywa emhlwathini weganga ngemvelo, wasuxhunyelelwa ngokuphambene lemvelo emhlwathini ohlanyelweyo, kakhulu kangakanani labo, abazingatsha ngemvelo, bazaxhunyelelwa esihlahleni sakibo somhlwathi al ?

UNkulunkulu ulesihawu kubantu bonke

25 Ngoba ngithanda ukuthi lingabi ngabangaziyo, bazalwane, ngalimfihlo am , hlezi lizitshaye abahlakaniphileyo an , ukuthi ubulukhuni ao  sebehlele uIsrayeli nganxanye ap , kuze kungene ukugcwala kwabezizwe aq ; 26 ngokunjalo-ke uIsrayeli wonke uzasindiswa ar ; njengokulotshiweyo ukuthi: Kuzavela as  eSiyoni uMkhululi at , asuse ukungabi loNkulunkulu kuJakobe au ; 27 njalo yilesi isivumelwano sami kibo, lapho ngizasusa izono zabo av . 28 Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu; kodwa ngokukhetha bangabathandiweyo ngenxa yabobaba aw ; 29 ngoba izipho zomusa lokubiza kukaNkulunkulu ax  kakulakuphenduka ay . 30 Ngoba njengalokhu lani kade lingamlaleli uNkulunkulu az , kodwa khathesi selihawukelwe ngenxa yokungalaleli kwabo; 31 ngokunjalo lalabo khathesi kabalalelanga, ukuze ngesihawu senu bahawukelwe labo ba ; 32 ngoba uNkulunkulu ubavalele bonke ekungalalelini, ukuze abe lesihawu kibo bonke bb . 33 Yeka ukujula kwenotho bc , kokubili yenhlakanipho bd  leyolwazi lukaNkulunkulu be ! Kakuphenyeki kangakanani ukwahlulela kwakhe bf , lendlela zakhe bg  kazilandeleki bh ! 34 Ngoba ngubani owazi ingqondo yeNkosi? Kumbe ngubani owaba ngumeluleki wayo bi ? 35 Kumbe ngubani owamnika kuqala, njalo kubuyiselwe kuye bj ? 36 Ngoba konke kuvela kuye bk , kungaye bl , kuya kuye bm ; kabube kuye ubukhosi kuze kube nininini. Ameni bn .

Copyright information for Ndebele