a1 Kor. 1.10. Efesu. 4.1. Filim. 9. 1 Pet. 2.11. 2 Kor. 6.1. 10.1.
bHlab. 50.13,14,23. Roma 6.13,16,19. 1 Kor. 6.20.
c12.2. 1 Pet. 2.5. Roma 14.18.
d9.4.
e1 Pet. 2.2.
f1 Pet. 1.14.
g1 Joha. 2.15.
hMat. 17.2.
iTitus 3.5. 2 Kor. 4.16. Efe. 4.23. Kol. 3.10.
jEfe. 1.18. Kol. 1.21,22.
kEfe. 5.10,17.
l1 Thes. 4.3.
m12.2. 1 Pet. 2.5. Roma 14.18.
n1.5.
o1 Kor. 4.6. Roma 11.20. Tshu. 7.16. Roma 12.16.
p1 Kor. 7.17. 2 Kor. 10.13. Roma 12.6. 1 Kor. 3.5.12.7,11,18. 1 Pet. 4.11.
qEfe. 4.7.
r1 Kor. 12.12. Efe. 4.4,16.
s1 Kor. 10.17. Efe. 4.13.
t1 Kor. 6.15. 12.20,27. Efe. 1.23. Joha. 17.21.
uEfe. 4.25.
v1 Pet. 4.10,11. 1 Kor. 12.4. Mat. 25.15.
w1.5.
x1 Kor. 7.17. 2 Kor. 10.13. Roma 12.6. 1 Kor. 3.5. 12.7,11,18. 1 Pet. 4.11.
ySeb. 2.18. 11.27.
zSeb. 12.25.
aaSeb. 13.1.
ab15.4. 1 Tim. 5.17.
acSeb. 15.32.
adSeb. 13.15.
aeMat. 6.1-3.
af1 Tim. 5.17. 1 Kor. 12.28.
ag12.11. 2 Kor. 7.11,12. 8.7,8,16. Heb. 6.11. 2 Pet. 1.5. Juda 3.
ah2 Kor. 9.7.
ai2 Kor. 6.6. 1 Tim. 1.5. 1 Pet. 1.22.
aj2 Kor. 6.6. 1 Tim. 1.5. 1 Pet. 1.22.
akHlab. 97.10. Isa. 1.16.
amEfe. 5.21. Fil. 2.3. 1 Pet. 5.5.
anMat. 25.26. Tshu. 9.10. Zaga 20.13.
aoRoma 12.11. 2 Kor. 7.11,12. 8.7,8,16. Heb. 6.11. 2 Pet. 1.5. Juda 3.
apSeb. 18.25.
aqSeb. 20.19. Roma 14.18. 16.18.
arHeb. 10.36.
asSeb. 2.42. Luka 18.1.
atZaga 31.20. 1 Kor. 16.1. 2 Kor. 9.1,12. Gal. 2.10. Efe. 4.28. Heb. 6.10. 13.16. 1 Joha. 3.17.
auJobe 31.32.
avMat. 5.44.
awHlab. 35.27. 1 Kor. 12.26.
axJobe 30.25.
ay15.5. 2 Kor. 13.11. Fil. 2.2. 3.16. 4.2. 1 Kor. 1.10. 1 Pet. 3.8.
azHlab. 131.1.
ba11.25. Zaga 3.7. Zaga 26.12. Isa. 5.21.
bbMat. 5.39.
bc2 Kor. 8.21. Roma14.16. 1 Pet. 2.12.
bdGal. 4.15.
beMark. 9.50. 2 Kor. 13.11. Zaga 3.30. Roma 14.19.
bfLevi 19.18.
bg5.9. 13.4,5.
bhDute. 32.35. Heb. 10.30.
biZaga 25.21,22. 2 Kho. 6.22. Eks. 23.4.
bjMat. 5.44.

Romans 12

Ukuhamba okungcwele

Ngakho, bazalwane, ngiyalincenga ukuthi, ngezihawu zikaNkulunkulu a , linikele imizimba yenu ibe ngumhlatshelo ophilileyo b , ongcwele, owemukelekayo kuNkulunkulu c , kube yinkonzo yenu d  yokuqedisisa e . Njalo lingalingisi f  lumhlaba g , kodwa liguqulwe h  ngokwenziwa zibentsha i  ingqondo zenu j , ukuze lihlolisise k  okuyintando kaNkulunkulu l  elungileyo leyemukelekayo lepheleleyo m .

Ukuthobeka lempilo yamaKristu

Ngoba ngomusa engiwuphiweyo n , ngithi kuwo wonke ophakathi kwenu ukuthi angacabangi ukuthi mkhulu kulalokho afanele ukukucabanga, kodwa acabange ngokuqonda o , njengalokhu uNkulunkulu abele ngulowo lalowo p  isilinganiso sokholo q . Ngoba njengoba silezitho ezinengi emzimbeni munye, kodwa izitho zonke kazilamsebenzi ofananayo r ; kunjalo thina esibanengi s  singumzimba munye kuKristu t , kodwa siyizitho omunye komunye u . Njalo silezipho ezehlukeneyo v  ngokomusa esiwuphiweyo w, x ; zingaba yikuprofetha y , asiprofethe ngokwesilinganiso sokholo; kumbe yikukhonza z , asisebenze enkonzweni; kumbe ofundisayo aa , ekufundiseni ab ; kumbe olayayo ac , ekulayeni ad ; ophanayo, kanike ngobuqotho ae ; obusayo af , ngokukhuthala ag ; olesihawu, ngentokozo ah .

Uthando ai  kalube qotho aj . Yenyanyani okubi, libambelele kokulungileyo ak . 10 Thandanani kakhulu ngothando lobuzalwane
 lobuzalwane: kumbe,  lwabazalwane.
; ekuhloniphaneni phathani abanye ngcono kulani am ;
11 lingabi ngamavila an  ekukhuthaleni ao ; livuthe emoyeni ap ; likhonza iNkosi aq ; 12 lithokoza ethembeni; libekezela ekuhluphekeni ar ; liphikelela emkhulekweni as ; 13 yabelani kunswelo zabangcwele at ; likhuthalele ukuphana kuzihambi au . 14 Babusiseni abalizingelayo; busisani, lingaqalekisi av . 15 Thokozani labathokozayo aw , likhale labakhalayo ax . 16 Kalibe lenhliziyonye komunye lomunye ay . Lingakhumbuli ngezinto eziphakemeyo, kodwa lihlangane labathobekileyo az . Lingazitshayi abahlakaniphileyo ba . 17 Lingaphindiseli muntu okubi ngokubi bb . Linakane okudumisekayo phambi kwabantu bonke bc . 18 Uba kungenzeka, ngokukini bd , hlalani ngokuthula labantu bonke be . 19 Bathandiweyo, lingaziphindiseli bf , kodwa nikani ulaka indawo bg ; ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngeyami impindiselo, mina ngizabuyisela, kutsho iNkosi bh . 20 Ngakho nxa isitha sakho silambile, siphe ukudla; nxa somile, sinathise; ngoba ngokwenza lokho, usibekela amalahle avuthayo phezu kwekhanda laso. 21 Unganqotshwa ngokubi, kodwa nqoba okubi ngokuhle bi, bj .

Copyright information for Ndebele