aSeb. 27.37.
bTit. 3.1. 1 Pet. 2.13. Luka 12.11.
cJoha. 19.11. Dan. 2.21.
dSeb. 13.48.
eTit. 3.1. 1 Pet. 2.13. Luka 12.11.
f1 Kor. 11.29,34.
gSeb. 9.36.
h1 Pet. 2.14.
iTshu. 8.2.
j1 Pet 2.19.
kLuka 20.22.
lMat. 22.21. Mark. 12.17. Luka 20.25.
mLuka 20.22.
nMat. 17.25.
o13.10. Kol. 3.14. 1 Tim. 1.5. Joha. 13.34.
pEks. 20.13-17. Dute. 5.17-21. Mat. 19.18.
qEks. 20.13-17. Dute. 5.17-21. Mat. 19.18.
r7.7.
sLevi 19.18. Mat. 19.19. 22.39. Mark. 12.31. Luka 10.27. Gal. 5.14. Jak. 2.8.
tMat. 22.40.
u13.10. Kol. 3.14. 1 Tim. 1.5. Joha. 13.34.
vEfe. 5.16. 1 Kor. 7.29. 10.11. Fil. 4.5. Heb. 10.25,37. Jak. 5.8,9. 1 Pet. 4.7. 2 Pet. 3.9,11. 1 Joha. 2.18.
wEfe. 5.16. 1 Kor. 7.29. 10.11. Fil. 4.5. Heb. 10.25,37. Jak. 5.8,9. 1 Pet. 4.7. 2 Pet. 3.9,11. 1 Joha. 2.18.
x1 Kor. 15.34. Efe. 5.14. 1 Thes. 5.6.
ySeb. 8.13. 13.48. 1 Kor. 3.5.
zJoha. 9.4.
aaEfe. 5.11. Joha. 3.20.
ab2 Kor. 6.7. Efe. 6.11,13. 1 Thes. 5.5,8.
ac6.13.
ad1 Thes. 4.12.
aeLuka 21.34. Gal. 5.21. 1 Kor. 5.11. 6.10. Efe. 5.18. Zaga 23.20.
af1 Kor. 6.9.
agMark. 7.22.
ahJak. 3.14. 1 Kor. 3.3.
aiGal. 3.27. Efe. 4.24. Kol. 3.10.
ajGal. 5.16. 1 Pet. 2.11.

Romans 13

Mayelana lokulalela amakhosi

Wonke umphefumulo a  awuzehlisele ngaphansi kwamandla aphezulu b ; ngoba kakukho amandla ngaphandle kwavela kuNkulunkulu c ; lamandla akhona amiswe nguNkulunkulu d . Ngakho omelana lamandla, umelana lesimiso sikaNkulunkulu e ; lalabo abamelana lawo bazazithathela ukulahlwa f . Ngoba ababusi kabesabeki emisebenzini emihle g , kodwa kwemibi. Njalo uyathanda yini ukungesabi amandla? Yenza okuhle, njalo uzakuba lodumo kuwo h ; ngoba uyinceku kaNkulunkulu ukuze kube kuhle kuwe. Kodwa nxa usenza okubi, yesaba; ngoba inkemba kayiphatheli ize. Ngoba uyinceku kaNkulunkulu, ungumphindiseli wolaka kulowo owenza okubi. Ngakho kumele ukuthi uzehlise, kungabi ngenxa yolaka kuphela i , kodwa langenxa yesazela j . Ngoba ngenxa yalokho lithela lomthelo k ; ngoba bayizinceku zikaNkulunkulu, ezikhuthalela khona lokho. Ngakho phanini bonke okufaneleyo l ; umthelo kofanele umthelo m ; inkokhelo kofanele inkokhelo; ukwesatshwa kofanele ukwesatshwa; udumo kofanele udumo n .

Ukuthanda abazalwane

Lingabi lamlandu kumuntu, ngaphandle kowokuthandana; ngoba othanda omunye, ugcwalisile umlayo o . Ngoba lokhu ukuthi: Ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga p , ungabi lomhawu q , loba-ke kukhona lawuphi umlayo, kuhlanganiswa kulelilizwi, kulokhu r : Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena s . 10 Uthando kalwenzi okubi kumakhelwane; ngakho uthando luyikugcwaliseka komlayo t, u .

Ukuhamba ekukhanyeni

11 Njalo lokhu, lisazi isikhathi v , ukuthi sekulihola w  lokuthi sivuke ebuthongweni x ; ngoba usindiso selusondele kithi kulesikhathi esakholwa ngaso y . 12 Ubusuku budlulile, usuku selusondele z ; ngakho asikhuphe imisebenzi yobumnyama aa , sihlome ab  izikhali zokukhanya ac . 13 Asihambe ngokufaneleyo, njengasemini ad , kungabi ngokuminza langokudakwa ae , kungabi emacansini af  lokungcola ag , kungabi ngokuxabana langomona ah . 14 Kodwa yembathani iNkosi uJesu Kristu, linganakekeli inyama ai , ngezinkanuko aj .

Copyright information for Ndebele