a15.1. 1 Kor. 8.9,11. 9.22.
b14.3.15.7.
c14.14.
d15.1. 1 Kor. 8.9,11. 9.22.
e14.3.
fKol. 2.16. 1 Kor. 8.1.
g14.3. 15.7.
hJak. 4.12.
iSeb. 10.7.
jGal. 4.10. Kol. 2.16.
k4.21. Luka 1.1.
l1 Kor. 10.31. 1 Tim. 4.3,4. Mat. 15.36.
m2 Kor. 5.15. Gal. 2.20. 1 Kor. 6.19,20. 1 Thes. 5.10. 1 Pet. 4.2.
n2 Kor. 5.15. Gal. 2.20. 1 Kor. 6.19,20. 1 Thes. 5.10. 1 Pet. 4.2.
o8.34.
p7.9.
qSeb. 10.36.
rSeb. 10.42.
sKol. 2.16. 1 Kor. 8.1.
t14.3.
uMat. 25.31,32. Roma 2.16.
v2 Kor. 5.10.
wIsa. 45.23.
xFil. 2.10.
yMat. 12.36. 1 Pet. 4.5. Roma 2.6. Gal. 6.5.
zKol. 2.16. 1 Kor. 8.1.
aa1 Kor. 8.13. 10.32.
ab9.32,33. 14.20. 1 Kor. 8.9. 1 Pet. 2. 8.
ac9.33. 11.9. 16.17. 1 Kor. 1.23. Gal. 5.11. 1 Pet. 2.8. Mat. 13.41. Mat. 11.6.
adSeb. 10.15. Roma 14.2,20. 1 Kor. 8.1.
ae1 Kor. 8.7,10.
af1 Kor. 8.11. Roma 14.20.
ag12.17.
ah1 Kor. 8.8. Seb. 10.15.
ai12.11.
aj12.1. Fil. 4.18. 2 Kor. 5.9. Efe. 5.10. Kol. 3.20. Heb. 13.21.
ak12.17.
alHlab. 34.14. 2 Tim. 2.22. Heb. 12.14. Roma 12.18. 1 Kor. 7.15. 14.33.
am15.2. 1 Kor. 14.3,5,12,26. 2 Kor. 10.8. 12.19. 13.10. 1 Thes. 5.11.
an1 Kor. 8.11. Roma 14.20.
aoTit. 1.15.
apSeb. 10.15. Roma 14.2,20. 1 Kor. 8.1.
aq1 Kor. 8.9-12.
ar9.32,33.14.20. 1 Kor. 8.9. 1 Pet. 2.8.
as1 Kor. 8.13.
at1 Joha. 3.21.
au2.18.
avMat. 21.21.
awTit. 1.15.

Romans 14

Indlela yokuphatha ababuthakathaka ekholweni

Lowo obuthakathaka ekholweni a  memukeleni, kungabi ngokokuphikisana b  kwemibono. Omunye ukholwa ukuthi angadla konke c , kodwa obuthakathaka udla imibhida d . Lowo odlayo kangamdeleli ongadliyo e , longadliyo kangamgwebi odlayo f ; ngoba uNkulunkulu umemukele g . Ungubani wena ogweba h  inceku yomunye i ? Ukuma kumbe ukuwa kungokweyayo inkosi. Izakuma isibili; ngoba uNkulunkulu ulamandla okuyimisa. Omunye wazisa usuku kulolunye usuku, omunye wazisa insuku zonke j . Kakube ngulowo lalowo aqiniseke kweyakhe ingqondo. Owazisa usuku, ulwazisa eNkosini; longalwazisiyo usuku, kalwazisi eNkosini k . Lodlayo udla eNkosini, ngoba ebonga uNkulunkulu; longadliyo akadli eNkosini, njalo ebonga uNkulunkulu l . Ngoba kakho phakathi kwethu oziphilelayo, njalo kakho ozifelayo. Ngoba uba siphila, siphilela iNkosi; uba-ke sisifa, sifela iNkosi; ngakho loba siphila, loba sisifa, singabeNkosi m . Ngoba kulokhu uKristu n  laye wafa, wavuka o , wabuya waphila p , ukuze abe yiNkosi q  yabafileyo kanye labaphilayo r . 10 Wena-ke umgwebelani umzalwane wakho s ? Kumbe lawe umdelelelani umzalwane wakho t ? Ngoba sonke sizakuma u  phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu v . 11 Ngoba kulotshiwe ukuthi: Mina ngiyaphila w , itsho iNkosi; lonke idolo lizaguqa phambi kwami, lalo lonke ulimi luzamvuma uNkulunkulu x . 12 Ngakho ngulowo lalowo wethu uzaziphendulela ngokwakhe kuNkulunkulu y .

13 Ngakho kasingabe sisahlulelana z ; kodwa ahlulelani lokho ikakhulu aa , ukuthi singambekeli umzalwane isikhubekiso ab  loba ulutho lokumwisa ac . 14 Ngiyazi njalo ngiqinisekisile eNkosini uJesu, ukuthi kakulalutho olungcolileyo ngokwalo ad ; ngaphandle kwalowo ocabangela ulutho ukuthi lungcolile, kuye lungcolile ae . 15 Kodwa uba umzalwane wakho ekhutshwa yikudla, kawusahambi ngokothando. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lowo, amfelayo uKristu af . 16 Ngakho okuhle kini kakungahlanjazwa ag ; 17 ngoba umbuso kaNkulunkulu kawusikho ukudla lokunatha, kodwa ukulunga lokuthula lentokozo kuMoya oNgcwele ah . 18 Ngoba okhonza uKristu ai  kulezizinto uyemukeleka kuNkulunkulu aj , njalo ukholekile ebantwini ak . 19 Ngakho asidingisise izinto zokuthula al , lezinto zokwakhisana am . 20 Ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokudla an . Konke kuhlambulukile ao, ap , kanti kubi kumuntu odla aq  ngokukhubekisa ar . 21 Kuhle ukungadli inyama, lokunganathi iwayini, lokunye umzalwane wakho akhubeka ngakho kumbe acunulwe kumbe abebuthakathaka as . 22 Ulokholo yini? Woba lalo ngokwakho phambi kukaNkulunkulu. Ubusisiwe lowo ongazigwebiyo ngalokho at  akuvumelayo au ! 23 Kodwa othandabuzayo, uba esidla, ulahliwe, ngoba akuveli ekholweni av ; njalo konke okungaveli ekholweni, kuyisono aw .

Copyright information for Ndebele