aGal. 6.1. 1 Thes. 5.14.
b14.1.
c1 Kor. 10.33. 1 Kor. 9.19,22. 10.24. 13.5. Fil. 2.4.
d14.19.
eFil. 2.5. Joha. 5.30.
fHlab. 69.9.
gHlab. 102.18. Roma 4.23,24. 1 Kor. 9.9,10. 10.6,11. 2 Tim. 3.16,17.
h12.7.
iHlab. 119.50.
j12.16.
kSeb. 4.24.
l2 Kor. 1.3. 11.31. Efe. 1.3. Kol. 1.3. 1 Pet. 1.3. Isam. 1.6.
m14.1,3.
n15.9.
oMat. 15.24. Joha. 1.11.
pJoha. 11.4. Roma 3.3.
q2 Kor. 1.20. Seb. 13.32.
rMat. 8.11.
s15.9.
t2 Sam. 22.50. Hlab. 18.49.
uDute. 32.43.
vHlab. 117.1.
wIsa. 11.10.
xIsa. 11.1. Isam. 5.5. 22.16.
y2 Pet. 1.12. 1 Joha. 2.21.
zGal. 5.22. Efe. 5.9. 2 Thes. 1.11.
aa1 Kor. 1.5. 8.1,7,10. 12.8. 13.2.
ab11.25. 15.24. 2 Kor. 1.14. 2.5. 1 Kor. 12.27. 13.9,10,12.
ac2 Pet. 1.12. 1 Joha. 2.21.
ad1.5.
ae11.13. Seb. 9.15.
afIsa. 66.20. Fil. 2.17.
ag15.31. 2 Kor. 6.2. 8.12. 1 Pet. 2.5.
ahHeb. 2.17. 5.1.
aiSeb. 15.12. 21.19. Gal. 2.8.
aj1.5. 16.26.
akSeb. 19.11. 1 Kor. 2.4. 2 Kor. 12.12. Seb. 5.12.
al2 Kor. 5.9.
am2 Kor. 10.13,15,16. 1 Kor. 3.10.
anIsa. 52.15.
ao1 Thes. 2.18.
ap2 Kor. 11.10. Gal. 1.21.
aqSeb. 19.21. Roma 1.11. 15.32.
arSeb. 15.3.
as11.25. 15.24. 2 Kor. 1.14. 2.5. 1 Kor. 12.27. 13.9,10,12.
atSeb. 19.21. 20.3,22. 24.17.
auSeb. 16.12.
avSeb. 19.21. 1 Thes. 1.7,8.
awSeb. 18.12.
axSeb. 19.21. 1 Thes. 1.7,8.
ay2 Kor. 9.2. Seb. 24.17.
az11.17.
ba1 Kor. 9.11. Gal. 6.6.
bbJoha. 6.27.
bc1.13.
bd1.11.
beJoha. 1.16.
bfKol. 4.12. 2 Kor. 1.11.
bh2 Thes. 3.2. 2 Kor. 1.10. Seb. 20.22,23.
bi2 Kor. 8.4.
bj1.10. Seb. 18.21.
bk2 Tim. 1.16.
bl16.20. Fil. 4.9. 1 Thes. 5.23. Heb. 13.20. 1 Kor. 14.33. 2 Kor. 13.11. 2 Thes. 3.16.

Romans 15

Kodwa thina esilamandla a  sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangelamandla b , njalo singazithokozisi thina. Ngoba ngulowo lalowo wethu kathokozise umakhelwane c  ebuhleni ekumakheni d . Ngoba laye uKristu kazithokozisanga yena e , kodwa, kunjengokulotshiweyo ukuthi: Ukuthuka kwabakuthukayo kwawela phezu kwami f . Ngoba konke okwabhalwa ngaphambili g , kwabhalelwa ukufundiswa kwethu h , ukuze ngokubekezela langenduduzo yemibhalo sibe lethemba i . Kodwa uNkulunkulu wokubekezela lenduduzo angalipha ukuthi libe nhliziyonye phakathi kwenu njengokukaKristu Jesu j ; ukuze nganhliziyonye k  ngomlomo munye limdumise uNkulunkulu, ngitsho uYise weNkosi yethu uJesu Kristu l . Ngakho yemukelanani, njengalokhu loKristu wasemukela m , kube ludumo lukaNkulunkulu n . Njalo ngithi, uJesu Kristu waba yinceku yokusoka o  ngenxa yeqiniso likaNkulunkulu p , ukuthi aqinise izithembiso zabobaba q ; lezizwe r  zimdumise uNkulunkulu ngenxa yesihawu s ; njengokulotshiweyo ukuthi: Ngakho ngizakuvuma phakathi kwezizwe, ngihube izibongo kubizo lakho t . 10 Njalo futhi uthi: Thokozani, bezizwe, kanye labantu bakhe u . 11 Futhi-ke: Dumisani iNkosi lina bezizwe lonke; idumiseni-ke lina bantu bonke v . 12 Njalo futhi uIsaya uthi: Kuzakuba khona w  impande kaJese, lophakamela ukubusa abezizwe; abezizwe bazathembela kuye. 13 Kungathi-ke uNkulunkulu wethemba angaligcwalisa ngentokozo yonke langokuthula ekukholweni, ukuze lengezwe ethembeni, ngamandla kaMoya oNgcwele x .

UPawuli uchasisa umsebenzi wakhe

14 Lami-ke ngokwami nganelisiwe ngani, bazalwane bami y , ukuthi lani ngokwenu ligcwele okuhle z , ligcwaliswe yikwazi konke aa , lilamandla-ke okwelulekana. 15 Kodwa, bazalwane, ngilibhalele ngesibindi esikhulu, nganxanye ab , njengolikhumbuza ac , ngenxa yomusa engiwuphiweyo nguNkulunkulu ad , 16 ukuze ngibe yisikhonzi sikaJesu Kristu kwabezizwe, ngikhonze ivangeli likaNkulunkulu ae , ukuze iminikelo yabezizwe af  yemukeleke, kwenziwe kube ngcwele ngoMoya oNgcwele ag . 17 Ngakho ngilokuzincoma kuKristu Jesu ezintweni eziqondane loNkulunkulu ah ; 18 ngoba kangiyikuba lesibindi sokukhuluma ulutho lwezinto uKristu angazenzanga ngami ai , ukuze kube khona ukulalela kwabezizwe aj , ngelizwi langesenzo, 19 ngamandla ezibonakaliso lezimangaliso, ngamandla kaMoya kaNkulunkulu; ngakho kusukela eJerusalema lendawo ezizingelezeleyo kwaze kwafika eIliriku ngitshumayele ivangeli likaKristu ngokupheleleyo ak ; 20 ngokunjalo ngazama kakhulu ukutshumayela ivangeli, kungeyisikho lapho uKristu abizwe khona al , ukuze ngingakhi phezu kwesisekelo somunye am ; 21 kodwa, njengokulotshiweyo ukuthi: Abangatshelwanga ngaye, bazabona, labangezwanga, bazaqedisisa an .

UPawuli ukhuluma ngokuya eRoma

22 Ngenxa yalokho futhi ngavinjelwa kanengi ukuza kini ao ; 23 kodwa khathesi-ke lokhu ngingaselandawo kulezizabelo ap , futhi sekuyiminyaka eminengi ngilesifiso esikhulu sokuza kini aq , 24 ngokunjalo nxa ngizakuya eSpaniya, ngizakuza kini; ngoba ngithemba ukuthi ngizalibona ekudluleni, njalo ngiphelekezelwa yini khona ar , uba kuqala sengisuthisekile nganxanye ngilani as . 25 Kodwa khathesi-ke ngiya eJerusalema, ngikhonze abangcwele at . 26 Ngoba kwaba kuhle eMakedoniya au, av  leAkaya aw, ax  ukwenzela umnikelo othile abayanga kwabangcwele abaseJerusalema ay . 27 Ngoba kwaba kuhle kibo, njalo balomlandu kibo. Ngoba uba abezizwe behlanganyela labo ezintweni zabo zomoya az , balomlandu futhi wokubasebenzela ezintweni zenyama ba . 28 Ngakho nxa sengiqede lokhu, sengibaphawulele bb  lesisithelo bc , ngizasuka ngiye eSpaniya ngidlule ngakini. 29 Ngiyazi-ke ukuthi nxa ngisiza kini bd  ngizafika ekugcwaleni kwesibusiso sevangeli likaKristu be .

30 Ngiyalincenga-ke, bazalwane, ngayo iNkosi yethu uJesu Kristu, langothando lukaMoya, ukuthi lilwe kanye lami emikhulekweni kuNkulunkulu ngami bf ; 31 ukuze ngophulwe kwabangakholwayo
 abangakholwayo: kumbe,  abangalaleliyo.
eJudiya bh , njalo ukuze umsebenzi wami ongoweJerusalema wemukeleke kibo abangcwele bi ;
32 ukuze ngentando kaNkulunkulu bj  ngize kini ngentokozo, ngivuseleleke kanye lani bk . 33 Ngakho uNkulunkulu wokuthula kabe lani lonke. Ameni bl .

Copyright information for Ndebele