a2 Kor. 3.1. 4.2. 5.12. 6.4. 7.11. 10.12,18. 12.11.
bSeb. 18.18.
cFil. 2.29.
d16.15. Seb. 9.13.
e16.6,9,21. Fil. 4.3.
fSeb. 18.2.
g16.6,9,21. Fil. 4.3.
h1 Kor. 16.19. Kol. 4.15. Filim. 2.
i1 Kor. 16.15.
jSeb. 18.12.
k16.6,9,21. Fil. 4.3.
l16.6. Gal. 4.11.
m16.11,21.
nKol. 4.10. Filim. 23.
oMat. 27.16.
pSeb. 14.4.
q16.6,9,21. Fil. 4.3.
r2 Tim. 2.15. 1 Kor. 11.19. 2 Kor. 10.18. 13.7. Jak. 1.12.
s16.11,21.
t16.6. Gal. 4.11.
uMark. 15.21.
v8.33.
w16.10,11.
x16.10,11.
y16.15. Seb. 9.13.
z1 Kor. 3.3.
aa14.13.
ab2 Thes. 3.6,14. Tit. 3.10. 2 Joha. 10.
ac12.11.
adFil. 3.19.
aeEfe. 5.6. Kol. 2.4. Tit. 1.10. 2 Pet. 2.3. Hlab. 28.3.
afHeb. 7.26.
ag1.8.
ahMat. 10.16. 1 Kor. 14.20.
ai15.33.
ajGen. 3.15.
ak1 Kor. 5.5.
al1 Kor. 16.23. 1 Thes. 5.28. Roma 16.24. 2 Kor. 13.14. Fil. 4.23. 2 Thes. 3.18. Isam. 22.21. Gal. 6.18.
amSeb. 16.1.
an1 Thes. 3.2. 1 Kor. 16.10. Roma 16.3, 9.
aoSeb. 13.1.
apSeb. 17.5,6,7,9.
aqSeb. 20.4.
ar16.11,21.
as1 Kor. 16.21.
at1 Kor. 1.14.
auSeb. 19.22. 2 Tim. 4.20.
av1 Kor. 16.23. 1 Thes. 5.28. Roma 16.24. 2 Kor. 13.14. Fil. 4.23. 2 Thes. 3.18. Isam. 22.21. Gal. 6.18.
awEfe. 3.20. Juda 24.
ax1 Thes. 3.2. 2 Thes. 2.17. 3.3. 1 Pet. 5.10. 1 Thes. 3.13. Jak. 5.8.
ay2.16.
azEfe. 1.9. 3.3,4,5,9. Kol. 1.26,27. Mat. 13.35.
ba1 Kor. 2.7.
bb2 Tim. 1.10. Tit. 1.2,3. 1 Pet. 1.20.
bcEfe. 1.9. 3.3,4,5,9. Kol. 1.26,27. Mat. 13.35.
bd1.2.
be1 Tim. 1.1. Titus 1.3.
bfSeb. 6.7. Roma 1.5. 15.18.
bg1 Tim. 1.17. Juda 25.

Romans 16

UPawuli ubingelela abazalwane

Ngiyamncoma-ke kini udadewethu uFebe a , oyisikhonzikazi sebandla eliseKenikreya b ; ukuze limemukele eNkosini c  njengokufanele abangcwele d , ukuthi limsize loba kuluphi udaba aluswelayo kini; ngoba laye ubengummeli wabanengi, lowami uqobo e . Bingelelani uPrisila loAkwila f  izisebenzi kanye lami kuKristu Jesu, ababeka phansi intamo yabo esikhundleni sempilo yami, engibabongayo kungeyisimi ngedwa, kodwa lamabandla wonke abezizwe g ; bingelelani lebandla elisendlini yabo h . Bingelelani uEpenetu othandiweyo wami, oyisithelo sokuqala i  seAkaya kuKristu j . Bingelelani uMariya k , owasisebenzela kakhulu l . Bingelelani uAnderoniku loJuniya abayizihlobo zami m  lezibotshwa kanye lami n , abangabadumileyo o  phakathi kwabaphostoli p , ababekuKristu labo ngaphambi kwami. Bingelelani uAmpiliyasi othandiweyo wami eNkosini. Bingelelani uOrbanu isisebenzi kanye lathi kuKristu, loSitaku othandiweyo wami q . 10 Bingelelani uApele othembekileyo kuKristu r . Bingelelani labo abakaAristobulu. 11 Bingelelani uHerodiyoni isihlobo sami s . Bingelelani abakaNarkisu, labo abaseNkosini. 12 Bingelelani uTrifina loTrifosa abesifazana abasebenza eNkosini. Bingelelani uPersisi owesifazana othandekayo, owasebenza kakhulu eNkosini t . 13 Bingelelani uRufusi u  okhethiweyo eNkosini, lonina njalo ongowami v . 14 Bingelelani uAsinkiritu, uFileko, uHermasi, uPatroba, uHermesi, labazalwane abalabo w . 15 Bingelelani uFilologu loJuliya, uNerusi lodadewabo, loOlimpa, labangcwele bonke x  abalabo y . 16 Bingelelanani ngokwanga okungcwele. Amabandla kaKristu ayalibingelela.

17 Njalo ngiyalincenga, bazalwane, ukuthi liqaphele ababanga ukuxabana z  lezikhubekiso, okuphambene lemfundiso elayifundiswayo aa ; baxwayeni bona ab . 18 Ngoba abanjalo kabasebenzeli iNkosi yethu uJesu Kristu ac , kodwa isisu sabo ad ; njalo ngelizwi elimnandi ae  lendumiso bakhohlisa inhliziyo zabangelacala af . 19 Ngoba ukulalela kwenu sekufikile kibo bonke ag . Ngakho ngiyathokoza ngani; kodwa ngithanda ukuthi lihlakaniphe kokuhle, kodwa libe msulwa kokubi ah . 20 Njalo uNkulunkulu wokuthula ai  uzahle amchoboze aj  uSathane ngaphansi kwenyawo zenu ak . Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani. Ameni al .

21 UTimothi am  isisebenzi kanye lami an , loLukiyu ao  loJasoni ap  loSosipatro aq  izihlobo zami bayalibingelela ar . 22 Mina Tertiyo, engibhale incwadi, ngiyalibingelela eNkosini as . 23 UGayusi umngenisi wami lebandla lonke uyalibingelela at . UErastu au  umphathisikhwama somuzi uyalibingelela, loKwartu umzalwane. 24 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke. Ameni av .

Isicino

25 Kuye olamandla aw  okuliqinisa ax  ngokwevangeli lami lokutshunyayelwa kukaJesu Kristu ay , ngokwembulwa kwemfihlo az  eyayigcinwe ifihlakele ngezikhathi zendulo ba , 26 kodwa bb  isibonakalisiwe khathesi bc , langemibhalo yabaprofethi bd , njengomlayo kaNkulunkulu olaphakade be , yaziswa ezizweni zonke ekulaleleni kokholo bf , 27 kuNkulunkulu ololwazi yena yedwa kakube ubukhosi, ngoJesu Kristu, kuze kube nininini. Ameni bg .

Copyright information for Ndebele