a1.20.
bLuka 12.14. Roma 1.3. 9.20.
c2 Sam. 12.5-7. Mat. 7.1,2. Joha. 8.7.
d1.32.
eLuka 12.14. Roma 1.3. 9.20.
f9.23. 2 Kor. 8.2. Efe. 1.7,18. 2.4,7. 3.16. Kol. 1.27. 2.2.
g3.25. Tshu. 8.11.
h9.22. 1 Tim. 1.16. 1 Pet. 3.20. 2 Pet. 3.15. Eks. 34.6.
iIsa. 30.18. 2 Pet. 3.9. Hlab. 50.21.
jDute. 32.34. Jobe 36.13. Jak. 5.3.
kHlab. 110.5.
lHlab. 62.12. Tshu. 12.14. Roma 14.12. Isam. 20.12,13.
mLuka 8.15.
n5.17,21. 6.23. Mat. 25.46.
oFil. 1.16.
pJobe 24.13. Roma 1.18. 2 Thes. 1.8.
qZaga 11.23.
r8.35. 2 Kor. 4.8.
s8.35. 2 Kor. 4.8.
tHlab. 32.10.
uLuka 12.47,48.
v1.16. Amos 3.2. 1 Pet. 4.17.
wLuka 12.47,48.
x1 Pet. 1.7.
y1 Pet. 1.7.
zDute. 10.17.
aaLuka 12.47,48.
abLuka 12.47,48.
acJoha. 5.45.
adJak. 1.22,23,25. Mat. 7.21. Seb. 10.35. 1 Joha. 2.29. 3.7,10.
aeLuka 18.14.
af1.19.
agTshu. 12.14. Mat. 12.36. 25.31. Joha. 12.48. Seb. 24.25. Roma 3.6. 1 Kor. 4.5. Heb. 9.27. Isam. 20.12.
ahJoha. 5.22,27. Seb. 10.42. 17.31. Roma 14.10,12. 2 Kor. 5.10. 2 Tim. 4.1,8. 1 Pet. 4.5. Mat. 16.27.
ai16.25. 2 Tim. 2.8. 1 Kor. 15.1. Gal. 1.11. 2.2. 1 Tim. 1.11.
ajMat. 3.9. Joha. 8.33,39. Roma 9.6,7. 2.28. 2 Kor. 11.22. Isam. 2.9. 3.9.
akMika 3.11. Joha. 5.45. Roma 9.4.
al2.23. Isa. 48.2. Joha. 8.41. Roma 3.27. 4.2.
am3.2.
an1.28. 12.2. 14.22. 1 Kor. 3.13. 11.28. 16.3. 1 Pet. 1.7.
apLuka 1.4.
aqMat. 15.14. 23.16,17,19,24. Joha. 9.40,41.
ar2 Tim. 3.5. Roma 6.17. 2 Tim. 1.13. Gal. 4.19.
asLuka 11.52.
atHlab. 50.16-21. Mat. 23.3-32.
auJoha. 8.9.
avMal. 1.8,12,14. 3.8. Seb. 19.37.
aw2.17.
axIsa. 52.5.
ay2 Sam. 12.14. Hez. 36.20,23.
azGal. 5.3.
baSeb. 10.35.
bb1.32.
bcMat. 12.41.
bd7.6. 2 Kor. 3.6. Roma 2.29.
be2.17. Gal. 6.15.
bf1 Pet. 3.4.
bgFil. 3.3. Kol. 2.11. Dute. 10.16.
bh7.6.
bi7.6. 2 Kor. 3.6. Roma 2.29.
bj1 Kor. 4.5.
bk2 Kor. 10.18. 1 Thes. 2.4.

Romans 2

Bonke amaJuda labezizwe bazakwahlulelwa nguNkulunkulu

Ngakho kawulakuzilandulela a , wena muntu b , loba ungubani owahlulelayo; ngoba ngalokho owahlulela ngakho omunye, uyazilahla wena, ngoba wena owahlulelayo wenza izinto ezifananayo c . Njalo siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu kungokweqiniso phezu kwalabo abenza izinto ezinjalo d . Njalo ucabanga lokho, O muntu owahlulela abenza izinto ezinjalo, lawe uzenza lezozinto, ukuthi wena uzaphepha ukwahlulela kukaNkulunkulu yini e ? Kumbe uyayeyisa yini inotho yomusa wakhe f  leyokubekezela g  lesineke h , ungazi ukuthi umusa kaNkulunkulu ukukhokhelela ekuphendukeni i ? Kodwa ngobulukhuni bakho lenhliziyo yakho engaphendukiyo uzibekela ulaka j  ngosuku lolaka lolwesembulo sokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu k , ozavuza lowo lalowo ngokwemisebenzi yakhe l ; kubo abalesineke ngokwenza imisebenzi elungileyo bedinga inkazimulo lodumo m  lokungabhubhi, kuzakuba lempilo elaphakade n ; kodwa kulabo abalenkani o , njalo bengalaleli iqiniso kodwa belalela ukungalungi p , kuzakuba lentukuthelo lolaka q , usizi r  lokubandezeleka s , phezu kwawo wonke umphefumulo womuntu owenza ububi t , womJuda kuqala u, v  lowomGriki w ; 10 kodwa inkazimulo x  lodumo y  lokuthula kuwo wonke owenza okuhle, kumJuda kuqala lakumGriki; 11 ngoba kakukho ukubandlulula umuntu kuNkulunkulu z .

12 Ngoba ngobunengi babonileyo bengelamlayo, bazabhubha labo bengelamlayo aa ; njalo ngobunengi babonileyo emlayweni ab , bazagwetshwa ngomlayo ac ; 13 ngoba kakusibo abezwayo umlayo abalungileyo phambi kukaNkulunkulu ad , kodwa abenzayo umlayo bazalungisiswa ae . 14 Ngoba nxa abezizwe abangelawo umlayo besenza ngokwemvelo okungokomlayo, bona, bengelawo umlayo, bangumlayo wabo ngokwabo; 15 ababonakalisa ukuthi umsebenzi womlayo ulotshiwe enhliziyweni zabo; isazela sabo siyafakaza laso, lemicabango yabo phakathi kwabo ibasole kumbe njalo ibavikele af , 16 ngosuku uNkulunkulu azakwahlulela ngalo imfihlo zabantu ag , ngoJesu Kristu ah , ngokwevangeli lami ai .

Ukwehluleka komlayo lokokusoka

17 Khangela wena ubizwa ngokuthi ungumJuda aj , weyeme emlayweni ak , uzincoma ngoNkulunkulu al , 18 usazi intando yakhe am , usemukela izinto ezingcono an,
 izinto ezingcono: kumbe,  ubusuhlolisisa izinto ezehlukileyo.
, ufundiswe emlayweni ap ,
19 njalo uzithembile wena ukuthi ungumholi weziphofu, ukukhanya kwabasemnyameni aq , 20 umeluleki wezithutha, umfundisi wensane, ulesimo ar  solwazi lolweqiniso emlayweni as . 21 Ngakho wena ofundisa omunye, kawuzifundisi yini? Wena otshumayela ukuthi ungebi, uyeba yini at ? 22 Wena othi ungafebi, uyafeba yini au ? Wena onengwa yizithombe, uphanga amathempeli yini av ? 23 Wena ozincoma ngomlayo, udumaza uNkulunkulu ngokweqa umlayo yini aw ? 24 Ngoba ibizo likaNkulunkulu liyahlanjazwa ax  phakathi kwabezizwe ngenxa yenu ay , njengoba kulotshiwe.

25 Ngoba isibili ukusoka kuyasiza, uba usenza umlayo; kodwa uba ungumeqi womlayo, ukusoka kwakho sekuyikungasoki az . 26 Ngakho uba ukungasoki ba  kugcina izimiso zomlayo, ukungasoki kwakhe kakuyikubalwa yini ukuthi kuyikusoka bb ? 27 Lokungasoki ngemvelo, egcwalisa umlayo, kungekugwebe yini bc  wena ongumeqi womlayo ngombhalo langokusoka bd ? 28 Ngoba kayisuye umJuda onguye ngokusobala, njalo kakusikho ukusoka okusobala enyameni be ; 29 kodwa yena ungumJuda onguye ngasese bf , lokusoka kwenhliziyo bg  emoyeni bh , kungeyisikho ngombhalo bi ; ondumiso yakhe bj  kayiveli ebantwini kodwa kuNkulunkulu bk .

Copyright information for Ndebele