aDute. 4.7,8. Hlab. 147.19,20. Roma 2.18. 9.4. Joha. 4.22.
bHeb. 5.12. 1 Pet. 4.11. Seb. 7.38.
c10.16. Heb. 4.2.
d2 Tim. 2.13. Nani 23.19. Roma 9.6. 11.29.
e3.6,31. Luka 20.16. Jobe 40.8.
fJoha. 3.33. 8.26. Joha. 7.28.
gHlab. 62.9. Hlab. 116.11. Roma 3.6.
hHlab. 51.4.
i5.8. 2 Kor. 7.11. Gal. 2.18.
jGal. 3.15. Roma 6.19. 2 Kor. 11.17,21.
k3.6,31. Luka 20.16. Jobe 40.8.
lJobe 8.3. Roma 2.16.
m3.4.
n3.4.
o6.1,15.
p3.1.
q2.1-29.
r1.18-32.
s3.19,23. 11.32. Gal. 3.22. Zaga 20.9.
tHlab. 14.1-3. 53.1-3.
uLuka 17.10.
vHlab. 5.9.
wHlab. 140.3.
xHlab. 10.7.
yIsa. 59.7,8.
zZaga 1.16.
aaHlab. 36.1.
abJoha. 10.34.
acHez. 16.63. Hlab. 63.11. Roma 1.20. 2.1.
ad3.9.
ae1.19.
af3.28. Gal. 2.16. 3.11. Efe. 2.9. 2 Tim. 1.9. Tit. 3.5. Hlab. 143.2. 8.3.
ag7.7. 4.15.
ah1.17. Fil. 3.9.
ai3.28.
ajSeb. 26.22.
akJoha. 5.46.
al1.2.
amSeb. 26.22.
an4.3, 5.
ao10.12. Kol. 3.11. Seb. 10.35.
ap3.9.
aqMat. 10.8.
arSeb. 15.11. Roma 4.16. Efe. 2.5,8. 2 Tim. 1.9. Tit. 2.11. 3.7. Joha. 1.17.
asEfe. 1.7. Kol. 1.14. Heb. 9.12. 1 Pet. 1.18,19.
at4.25.
auLevi 16.15. 1 Joha. 2.2. 4.10.
av5.9. Efe. 2.13. Kol. 1.20. Seb. 20.28.
awHlab. 98.2.
axHeb. 9.15.
ay2.4.
azHlab. 98.2.
ba4.2. 2.17.
bbEfe. 2.9.
bc8.18. 4.4,5,6.
bdSeb. 13.38,39. Roma 4.2. 5.1. 3.20.
be3.21. 4.6. 7.8,9. Jak. 2.20,26. Joha. 15.5.
bfSeb. 10.36. Roma 10.12. Seb. 10.35.
bgGal. 3.8.
bh3.4.
biMat. 5.17.

Romans 3

AmaJuda alelungelo kulabanye ngoba anikiwe umlayo

Pho-ke yibuphi ubungcono bomJuda, kumbe luyini usizo lokusoka? Kukhulu ngendlela yonke; ngoba kuqala-ke ukuthi a  baphathiswe amazwi kaNkulunkulu b . Ngoba kuyini uba abanye bengakholwanga c ? Ukungakholwa kwabo kuzakwenza ize ukholo lukaNkulunkulu yini d ? Phinde e ! Kodwa uNkulunkulu kabe leqiniso f , kodwa wonke umuntu umqambimanga g , njengokulotshiweyo ukuthi: Ukuze uthiwe ulungile emazwini akho, unqobe ekwahlulelweni kwakho h . Kodwa uba ukungalungi kwethu kubonakalisa ukulunga kukaNkulunkulu, sizakuthini? Kambe uNkulunkulu kalunganga yini owehlisela ulaka i ? (Ngikhuluma njengomuntu j .) Phinde k ! Uba kungenjalo uNkulunkulu uzawahlulela njani umhlaba l ? Ngoba uba iqiniso likaNkulunkulu landisile kakhulu m  edumeni lwakhe ngamanga ami, mina ngisagwetshelwani njengesoni futhi n ? Njalo kungenjengalokhu sigconwa, lanjengoba abanye bathi thina sithi: Kasenze izinto ezimbi ukuze kuvele okuhle? Abakulahlwa kwabo kube ngokokulunga o .

AmaJuda alesono njengabanye

Pho-ke? Singcono yini p ? Hatshi bo! Ngoba sesiwacalile mandulo amaJuda q  kanye lamaGriki r  ukuthi wonke angaphansi kwesono s , 10 njengokulotshiweyo ukuthi: Kakho olungileyo ngitsho loyedwa; 11 kakho oqedisisayo, kakho odinga uNkulunkulu t ; 12 bonke baphambukile, kabasizi lutho bonkana; kakho owenza okuhle, kakho ngitsho loyedwa u ; 13 umphimbo wabo ulingcwaba elivulekileyo; bakhohlisa ngenlimi zabo v ; ubuhlungu bephimpi bungaphansi kwendebe zabo w ; 14 omlomo wabo ugcwele ukuqalekisa lokubaba x ; 15 inyawo zabo ziphangisela ukuchitha igazi; 16 incithakalo losizi kusendleleni zabo, 17 njalo indlela yokuthula kabayazanga y, z ; 18 ukwesaba uNkulunkulu kakukho phambi kwamehlo abo aa . 19 Njalo siyazi ukuthi konke okutshoyo umlayo, ukukhuluma kibo abangaphansi komlayo ab , ukuze yonke imilomo ivinjwe ac , lokuthi umhlaba wonke ube lecala kuNkulunkulu ad ; 20 ngoba ae  emisebenzini yomlayo kakulanyama ezalungisiswa phambi kwakhe af ; ngoba ngomlayo kulokwazi isono ag .

Umuntu ulungisiswa ngoJesu Kristu

21 Kodwa khathesi-ke sekubonakalisiwe ukulunga kukaNkulunkulu ah  ngaphandle komlayo ai , okufakazelwa ngumlayo aj, ak  labaprofethi al, am ; 22 ngitsho ukulunga kukaNkulunkulu ngokholo lukaJesu Kristu kibo bonke laphezu kwabo bonke abakholwayo an ; ngoba kawukho umehluko ao ; 23 ngoba bonke bonile basilele enkazimulweni kaNkulunkulu ap , 24 balungisiswa ngesihle aq  ngomusa wakhe ar  ngohlengo olukuKristu Jesu as ; 25 uNkulunkulu at  ammisayo ukuthi abe yinhlawulo yokuthula au , ngokholo egazini lakhe av , ukuze kube yisibonakaliso sokulunga kwakhe aw , ngokunganaki izono ezenziwa ngaphambili ax , ekubekezeleni kukaNkulunkulu ay ; 26 ukuze kube yisibonakaliso sokulunga kwakhe kulesisikhathi, ukuze abe ngolungileyo lokuthi uyamlungisisa ongowokholo lukaJesu az . 27 Ngakho kungaphi ukuzincoma? Kuvalelwe phandle. Ngomthetho bani ba ? Wemisebenzi yini bb ? Hatshi bo, kodwa ngomthetho wokholo. 28 Ngakho sicina ngokuthi bc  umuntu ulungisiswe ngokholo bd , ngaphandle kwemisebenzi yomlayo be . 29 Kambe unguNkulunkulu wamaJuda kuphela? Njalo kayisuye lowabezizwe yini? Yebo lowabezizwe; 30 lokhu uNkulunkulu emunye bf , ozalungisisa ukusoka ekholweni, lokungasoki ngokholo bg . 31 Ngakho siyawenza umlayo ube yize yini ngokholo? Phinde bh ! Kodwa siyawuqinisa umlayo bi .

Copyright information for Ndebele