a4.16. Isa. 51.2. Mat. 3.9.
b3.28.
c3.27. 2.17.
d1 Kor. 1.31.
eGen. 15.6. Gal. 3.6. Roma 4.9. Jak. 2.23.
f11.6.
g4.4,5,6. 3.28. 6.11. 8.18.
h3.22.
i4.4,5,6. 3.28. 6.11. 8.18.
j4.4,5,6. 3.28. 6.11.8.18.
k3.28.
lHlab. 32.1,2.
m3.30.
n4.12.
o3.30.
pGen. 15.6. Gal. 3.6. Roma 4.9. Jak. 2.23.
qGen. 17.11.
rJoha. 6.27.
sLuka 19.9.
tGen. 17.4-6. Gal. 3.29. Seb. 13.32.
uGal. 3.18.
v1 Kor. 1.17.
wGal. 3.18.
x7.5,10. 2 Kor. 3.7,9. Gal. 3.10.
y3.20. 5.13,20. 7.7,8,11,13. 1 Kor. 15.56. Joha. 9.41. 15.22. 1 Joha. 3.4.
zGal. 3.19.
aa3.24.
ab3.22.
acGal. 3.16.
ad4.1. 9.8.
aeGen. 17.5.
afJoha. 5.21.
ag1 Kor. 1.28.
ahGen. 15.5. Gen. 15.4-6.
aiHeb. 11.12.
ajGen. 17.17.
akGen. 18.11.
alMat. 21.21.
am14.5. Luka 1.1.
anGen. 18.14.
ao15.4.
apSeb. 2.24.
aqIsa. 53.5,6,10. Roma 3.25. 5.6,8. 8.32,34. 2 Kor. 5.21. Gal. 1.4. 2.20. Efe. 5.2. Heb. 9.14. 1 Pet. 2.24. 3.18. 1 Joha. 1.7. 2.2. Mat. 20.28.
ar1 Kor. 15.17. 1 Pet. 1.21.
as5.18. Joha. 16.10.

Romans 4

UAbrahama walungisiswa ngokholo

Pho-ke sizakuthi uAbrahama ubaba wethu wazuzani ngokwenyama a ? Ngoba uba uAbrahama walungisiswa ngemisebenzi b , ulokuzincoma c , kodwa kungekho phambi kukaNkulunkulu d . Ngoba umbhalo uthini? Uthi: Kodwa uAbrahama wakholwa kuNkulunkulu, kwasekubalelwa kuye ukuthi yikulunga e . Kodwa kulowo osebenzayo kabelwa iholo f  ngokomusa, kodwa ngokomlandu g . Kodwa kulowo ongasebenziyo, kodwa ekholwa kuye olungisisa oweyisa uNkulunkulu, ukholo lwakhe h  lubalelwa ukuthi yikulunga i . Njengoba laye uDavida ekhuluma ngokubusiswa komuntu, uNkulunkulu ambalela ukulunga j  ngaphandle kwemisebenzi k  esithi: Babusisiwe abaziphambeko zabo zithethelelwe labazono zabo zisitshekelwe. Ubusisiwe umuntu iNkosi engasoze yambalela isono l .

Ngakho lokhukubusiswa kuphezu kokusoka m  yini n , kumbe laphezu kokungasoki o ? Ngoba sithi: Ukholo lwabalelwa kuAbrahama ukuthi yikulunga. 10 Pho lwabalelwa njani? Lapho esekusokeni yini, kumbe ekungasokini? Kungekho ekusokeni, kodwa ekungasokini p . 11 Wasesemukela isibonakaliso sokusoka q , uphawu lokulunga kokholo ayelakho ekungasokini r ; ukuze abe nguyise wabo bonke abakholwayo ekungasokini, ukuze ukulunga kubalelwe lakibo; 12 loyise wokusoka kulabo abangaveli ekusokeni kuphela, kodwa abahamba labo ezinyathelweni zokholo lukababa wethu uAbrahama ayelalo engakasokwa s .

13 Ngoba kasingomlayo isithembiso kuAbrahama kumbe kunzalo yakhe, ukuthi uzakuba yindlalifa yomhlaba, kodwa ngokulunga kokholo t . 14 Ngoba uba labo abomlayo beyizindlalifa u , ukholo lwenziwe ize v , lesithembiso senziwa ize w ; 15 ngoba umlayo uveza ulaka x ; ngoba lapho okungekho khona umlayo y , kakukho lokweqa z . 16 Ngakho kungokholo, ukuze kube ngokomusa aa , ukuze isithembiso siqiniseke ab  kuyo yonke inzalo, kungeyisiyo engeyomlayo kuphela kodwa lakuyo engeyokholo lukaAbrahama ac , ongubaba wethu sonke ad , 17 (njengokulotshiweyo ukuthi: Ngikumisile ukuthi ube nguyise wezizwe ezinengi ae ) phambi kwakhe akholwa kuye, uNkulunkulu, owenza abafileyo baphile af , lobiza izinto ezingekho ngokungathi zikhona ag . 18 Owathi emelane lethemba wakholwa ngethemba, ukuthi uzakuba nguyise wezizwe ezinengi, njengalokho okwatshiwoyo ukuthi: Izakuba njalo inzalo yakho ah . 19 Njalo kabanga buthakathaka ekholweni, kanakananga umzimba wakhe uqobo owawusufile ai , ngoba wayesengaba leminyaka elikhulu aj , lokufa kwesizalo sikaSara ak ; 20 kodwa kathandabuzanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa waqiniswa ekholweni, enika uNkulunkulu udumo al , 21 njalo eqinisekile ngokupheleleyo ukuthi lokho ayekuthembisile am , ulamandla ngitsho okukwenza. 22 Ngalokho-ke kwabalelwa kuye ukuthi yikulunga an . 23 Kodwa kakubhalwanga ngenxa yakhe yedwa, ukuthi kwabalelwa kuye; 24 kodwa langenxa yethu, esizabalelwa khona ao , abakholwa kuye owavusa uJesu iNkosi yethu kwabafileyo ap , 25 owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu aq , wavuswa ar  ngenxa yokulungisiswa kwethu as .

Copyright information for Ndebele