a3.28,30.
bIsa. 32.17. Luka 2.14.
cEfe. 2.18.
d1 Kor. 15.1.
e5.3,11. Heb. 3.6.
f5.11. 8.23. 9.10.
gMat. 5.12. 1 Pet. 3.14.
h5.3,11. Heb. 3.6.
iJak. 1.3. Luka 21.19.
j2 Kor. 8.2. Fil. 2.22. Jak. 1.3,12. 1 Pet. 1. 7.
k2 Kor. 8.2. Fil. 2.22. Jak. 1.3,12. 1 Pet. 1. 7.
lFil. 1.20. Hlab. 119.116.
mSeb. 2.17,18,33. Gal. 4.6.
o4.25.
p3.5.
qJoha. 3.16. Joha. 15.13. Roma 8.39.
r4.25.
s3.25.
t3.25.
u1 Thes. 1.10. Roma 1.18.
vKol. 1.21.
w2 Kor. 5.18-20. Efe. 2.16. Kol. 1.20. Roma 5.11.
xJoha. 1.4. 2 Kor. 4.10,11.
y5.11. 8.23. 9.10.
z5.3,11. Heb. 3.6.
aaGen. 3.6. Hlab. 51.5.
abGen. 2.17. 3.19. Roma 6.23. 1 Kor. 15.21,22. Jak. 1.15.
ac5.19. 5.12,18.
ae2 Kor. 5.4. Fil. 3.12. 4.10.
af4.15.
agHos. 6.7.
ah1 Kor. 15.45.
ai5.19,12,18.
ajIsa. 53.11.
ak5.19,12,18.
alSeb. 13.43.
am5.18.
an5.15,19.
ao5.15,19.
aq5.18.
arHeb. 2.9.
as5.19,12,18.
at4.25.
au5.19,12,18.
av5.19,12,18.
awIsa. 53.11.
ax4.15.
ayGal. 2. 4.
az6.1. 1 Tim. 1.14.
baJoha. 1.17.
bb2.7.

Romans 5

Izithelo zokulunga

Ngakho sesilungisisiwe ngokholo a , silokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu b , okungaye njalo silokungena ngokholo kulumusa c  esimi kuwo d , sizincoma ethembeni lobukhosi bukaNkulunkulu e . Kakusikho lokhu-ke kuphela f , kodwa g  sizincoma langezinhlupheko h , sisazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukubekezela i , lokubekezela ukuqina j , lokuqina ithemba k ; lethemba kalidanisi l , ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhliziyweni zethu ngoMoya oNgcwele esimuphiweyo m . Ngoba sisebuthakathaka, ngesikhathi esifaneleyo
 ngesikhathi esifaneleyo: kumbe,  njengokwesikhathi.
uKristu wafela abeyisa uNkulunkulu o .
Ngoba kunzima ukuthi umuntu afele olungileyo; kodwa mhlawumbe kungaba khona ngitsho olesibindi sokufela olungileyo. Kodwa uNkulunkulu uqinisa p  uthando lwakhe uqobo kithi q , ukuthi uKristu wasifela r  siseyizoni s . Ngakho kakhulu-ke, lokhu sesilungisisiwe khathesi ngegazi lakhe t , sizasindiswa ngaye elakeni u . 10 Ngoba uba, lapho siseyizitha v , sesibuyisene loNkulunkulu ngokufa kweNdodana yakhe w , ikakhulu lokhu sesibuyisene sizasindiswa ngempilo yayo x ; 11 njalo kakusikho lokhu kuphela y , kodwa sizincoma futhi kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu, esesemukelisiwe ngaye ukubuyisana z .

Ukufa kweza ngoAdamu; impilo yeza ngoJesu

12 Ngakho, njengalokhu ngamuntu munye isono sangena emhlabeni aa , langesono ukufa ab , ngokunjalo ukufa kwedlulela kubo bonke abantu ac , ngoba bonke bonile
 ngoba bonke bonile: kumbe,  bonke bonile bekuye.
;
13 ngoba kuze kufike umlayo isono sasikhona emhlabeni ae ; kodwa isono kasibalelwa, ungekho umlayo af , 14 kanti ukufa kwabusa kusukela kuAdamu kusiya kuMozisi, laphezu kwalabo ababengonanga okufanana lokweqa kukaAdamu ag , ongumfanekiso wakhe obezakuza ah . 15 Kodwa kungenjengesiphambeko, sinjalo lesipho somusa. Ngoba uba ngesiphambeko soyedwa abanengi bafa ai , ikakhulu kwanda kwabanengi aj, ak  umusa kaNkulunkulu lesipho ngomusa womuntu munye uJesu Kristu al . 16 Futhi isipho kasinjengoyedwa owonayo; ngoba isigwebo sivela kwesisodwa sisiya ekulahlweni, kodwa isipho somusa savela eziphambekweni ezinengi sisiya ekulungisisweni am . 17 Ngoba uba ngesiphambeko somuntu oyedwa ukufa kwabusa ngalowo oyedwa, ikakhulu bona abemukela ubunengi bomusa lobesipho sokulunga bazabusa empilweni ngalowo oyedwa, uJesu Kristu. 18 Ngakho njengoba ngesiphambeko sinye isigwebo saba kubo bonke abantu ukuya ekulahlweni an , ngokunjalo ao  langokulunga koyedwa
 ngokulunga koyedwa: kumbe,  ngokulunga okukodwa.
umusa weza kubo aq  bonke abantu ar, as  ukuya ekulungisisweni kwempilo at .
19 Ngoba njengoba ngokungalaleli komuntu munye abanengi benziwa izoni au , ngokunjalo langokulalela koyedwa abanengi bazakwenziwa abalungileyo av, aw . 20 Kodwa umlayo ax  wangena wengeza, ukuze isiphambeko sande ay ; kodwa lapho okwanda isono khona, umusa wanda kakhulukazi az ; 21 ukuze njengoba isono sabusa ekufeni, ngokunjalo lomusa ubuse ngokulunga ba  empilweni elaphakade, ngoJesu Kristu iNkosi yethu bb .

Copyright information for Ndebele