a3.8. 6.15.
b5.21.
c6.15. Luka 20.16.
d6.11. 7.4,6. Gal. 2.19. Kol. 2.20. 3.3. 1 Pet. 2.24.
eGal. 3.27.
fMat. 28.19.
g1 Kor. 15.29.
hKol. 2.12.
i8.11. Efe. 2.5. Seb. 2.24.
jJoha. 11.40. 2 Kor. 13.4.
k2 Kor. 5.17. Gal. 6.15. Efe. 4.23,24. Kol. 3.10.
lFil. 3.10,11.
mJoha. 15.5.
nEfe. 4.22. Kol. 3.9.
oGal. 2.20. 5.24. 6.14.
pKol. 2.11. Roma 7.24.
q1 Pet. 4.1
s6.18.
t2 Tim. 2.11. 2 Kor. 4.10.
uIsam. 1.18.
vHeb. 9.28.
wHeb. 10.10.
xLuka 20.38.
y6.2.
zGal. 2.19.
aaHlab. 19.13.
ab6.19. 7.5,23. Kol. 3.5. Jak. 4.1. Zaga 6.13.
ac12.1. 1 Pet. 4.2.
adHlab. 19.13.
aeJoha. 1.17.
af6.1. 1 Kor. 9.21.
ag6.2.
ah6.2.
aiJoha. 8.34. Roma 6.20. Mat. 6.24.
ajMat. 11.25. Luka 10.21.
ak2 Tim. 1.13. Roma 2.20.
alJoha. 8.32. Roma 6.22.
am1 Kor. 7.22. 1 Pet. 2.16.
an3.5.
aoGal. 4.13. 1 Kor. 3.2.
apGal. 4.13. 1 Kor. 3.2.
aq6.19. 7.5,23. Kol. 3.5. Jak. 4.1. Zaga 6.13.
ar1.17.
as12.1. 1 Pet. 4.2.
atJoha. 8.34. Roma 6.20. Mat. 6.24.
au7.5.
avZaga 14.12. Roma 1.32. 8.6,13.
awJoha. 8.32. Roma 6.22.
axLuka 3.14. Roma 6.13.
ay5.12.
az2.7. 1 Pet. 1.3,4.

Romans 6

Impilo entsha engoKristu

Ngakho sizakuthini? Sizahlala yini esonweni a , ukuze kwande umusa b ? Phinde c ! Thina esafa mayelana lesono, sizaphila njani kuso futhi d ? Kalazi yini ukuthi thina sonke esabhabhathizelwa e  kuKristu Jesu f , sabhabhathizelwa ekufeni kwakhe g ? Ngakho sangcwatshwa laye ngobhabhathizo ekufeni h ; ukuze, njengoba uKristu wavuswa kwabafileyo i  ngobukhosi bukaYise j , ngokunjalo lathi sihambe ebutsheni bempilo k . Ngoba uba l  sihlanyelwe kanye laye ekufananeni kokufa kwakhe, sizakuba njalo ekufananeni kokuvuka kwakhe m ; sisazi lokhu, ukuthi umuntu wethu omdala n  ubethelwe laye o , ukuze umzimba wesono ubhujiswe, ukuze singabe sisakhonza isono p ; ngoba ofileyo q  ukhululiwe
 ukhululiwe: Gr.  ulungisisiwe.
esonweni s .
Njalo uba sifile kanye loKristu, siyakholwa ukuthi sizaphila futhi kanye laye t ; sisazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo kasafi futhi; ukufa kungeke kusabusa phezu kwakhe u . 10 Ngoba lokhu wafa, wafela isono v  kanye w ; kodwa lokhu ephila, uphilela uNkulunkulu x . 11 Ngokunjalo lani zinakaneni sibili lifile esonweni y , kodwa liphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu iNkosi yethu z .

12 Ngakho kakumelanga isono sibuse emzimbeni wenu ofayo, lize lilalele inkanuko zawo aa ; 13 njalo linganikeli izitho zenu zibe yizikhali zokungalungi esonweni ab ; kodwa zinikeleni lina kuNkulunkulu njengabaphilayo kwabafileyo, njalo linikele izitho zenu kuNkulunkulu zibe yizikhali zokulunga ac ; 14 ngoba isono kasiyikubusa phezu kwenu ad ; ngoba kalikho ngaphansi komlayo, kodwa ngaphansi komusa ae .

Umfanekiso wobugqili

15 Pho-ke? Sizakona yini af , ngoba singekho ngaphansi komlayo, kodwa ngaphansi komusa ag ? Phinde ah ! 16 Kalazi yini ukuthi lowo elizinikela kuye ukuze libe yizigqili zokumlalela, liyizigqili zakhe elimlalelayo, loba ezesono kube yikufa, loba ezokulalela kube yikulunga ai ? 17 Kodwa kabongwe uNkulunkulu, ukuthi lina lake laba yizigqili zesono aj , kodwa selilalela enhliziyweni isibonelelo semfundiso elanikelwa kuso ak ; 18 njalo likhululiwe esonweni al , lenziwe izigqili zokulunga am . 19 Ngikhuluma ngokwabantu an  ngenxa ao  yobuthakathaka benyama yenu ap ; ngoba njengalokho lanikela izitho zenu njengezigqili zamanyala aq  lokubi kube ngokubi ar , ngokunjalo zinikeleni izitho zenu khathesi njengezigqili zokulunga, kube yibungcwele as . 20 Ngoba lapho liyizigqili zesono, lalikhululekile ekulungeni at . 21 Ngakho sithelobani elilaso ezintweni ngalesosikhathi eselilenhloni ngazo au ? Ngoba ukucina kwalezizinto yikufa av . 22 Kodwa khathesi-ke selikhululiwe esonweni aw , njalo selenziwe izigqili kuNkulunkulu, lilesithelo senu kube yibungcwele, lokucina kuyimpilo elaphakade. 23 Ngoba inkokhelo yesono ax  iyikufa ay , kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu siyimpilo elaphakade ngoKristu Jesu iNkosi yethu az .

Copyright information for Ndebele