a1 Kor. 7.39.
bMat. 5.32.
c8.2. Gal. 5.18. Efe. 2.15. Kol. 2.14. Roma 6.2.
dEfe. 2.16. Kol. 1.22.
eGal. 5.22. Efe. 5.9.
f6.13.
g1.20.
h6.21.
i2 Kor. 3.6. Roma 2.27,29.
j7.13. Luka 20.16.
k3.20. 4.15.
lEks. 20.17. Dute. 5.21. Roma 13.9.
m3.20. 4.15.
n7.11. 2 Kor. 5.12. 11.12. Gal. 5.13. 1 Tim. 5.14.
o3.28.
p1 Kor. 15.56.
q3.28.
rLuka 15.24,32. Roma 14.9. Isam. 20. 5.
s10.5. 2 Kor. 3.7,9.
t7.11. 2 Kor. 5.12. 11.12. Gal. 5.13. 1 Tim. 5.14.
uGen. 3.13.
vHlab. 19.8.
wHlab. 119.137.
x7.16.
y1 Kor. 3.1.
z1 Kor. 3.1.
aa1 Kho. 21.20. Isa. 50.1. 52.3.
acGal. 5.17. Roma 7.18,19.
ad1 Tim. 1.8. Roma 7.12.
ae7.20.
afGen. 6.5.
agGal. 5.17. Roma 7.18,19.
ahGal. 5.17. Roma 7.18,19.
ai7.20.
ajHlab. 119.35.
ak2 Kor. 4.16. Efe. 3.16. 1 Pet. 3.4.
al6.13.
amGal. 1.6.
anGal. 5.17.
ao6.6. 8.23.
ap1 Kor. 15.57.

Romans 7

Ukukhululeka emlayweni

Kalazi yini, bazalwane (ngoba ngikhuluma lalabo abawaziyo umlayo), ukuthi umlayo ubusa umuntu selokhu esaphila? Ngoba umfazi a  owendileyo ubotshelwe ngomlayo endodeni ephilayo; kodwa uba indoda isifile, ukhululiwe emlayweni wendoda. Ngakho uba indoda isaphila, uzathiwa yisifebe uba esiba ngowenye indoda; kodwa uba indoda isifile, ukhululekile emlayweni, ukuze angabi yisifebe uba esiba ngowenye indoda b . Ngakho, bazalwane bami, selenziwe lafa lani emlayweni c  ngomzimba kaKristu d , ukuze libe ngabomunye, ngabalowo owavuswa kwabafileyo, ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo e . Ngoba sathi sisenyameni, inkanuko zesono ezingomlayo zasebenza ezithweni zethu f  ukuthelela g  ukufa izithelo h . Kodwa khathesi-ke sesikhululiwe emthethweni, sifile mayelana lalokho esasibanjwe yikho, ukuze sikhonze ngobutsha bomoya, njalo kungeyisikho ngobudala bokulotshiweyo i .

Umthetho lesono

Pho-ke sizakuthini? Umthetho uyisono yini? Phinde j ! Kodwa bengingasazi isono, ngaphandle ngomthetho k ; ngoba bengingawazi umhawu futhi, uba umthetho ubungatshongo ukuthi: Ungabi lomhawu l . Kodwa isono, sizuze m  ithuba ngomthetho, sasebenza kimi umhawu wonke n ; ngoba ngaphandle komlayo isono sifile o, p . Mina-ke ngake ngaphila ngaphandle komlayo q ; kodwa kwathi sekufike umthetho, isono savuka r , njalo ngafa mina; 10 njalo umthetho ongowempilo, wona waficwa yimi ungowokufa s ; 11 ngoba isono, sizuze ithuba ngomthetho t , sangikhohlisa, sangibulala ngawo u . 12 Ngakho umthetho ungcwele, lomlayo ungcwele v  njalo ulungile w , futhi muhle x . 13 Ngakho okulungileyo kwaba yikufa kimi yini? Phinde! Kodwa isono, ukuze sibonakaliswe ukuthi siyisono, sisebenza ukufa kimi ngokulungileyo; ukuze isono ngomthetho sibe yikonakala okukhulu kakhulu.

14 Ngoba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya y ; kanti mina ngingowenyama z , ngithengisiwe ngaphansi kwesono aa . 15 Ngoba lokhu engikwenzayo, angivumelani
 angivumelani: Gr.  angikwazi.
lakho; ngoba kakusikho engikuthandayo, lokho engikwenzayo; kodwa lokho engikuzondayo, yikho engikwenzayo ac .
16 Uba ngisenza lokho engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi ulungile ad . 17 Kodwa khathesi-ke kakuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi ae . 18 Ngoba ngiyazi ukuthi kimi, lokhu kuyikuthi enyameni yami, kakuhlali okuhle af ; ngoba kukhona ukuthanda kimi, kodwa ukwenza okuhle kangikutholi ag . 19 Ngoba okuhle engikuthandayo, kangikwenzi; kodwa okubi engingakuthandiyo, yikho engikwenzayo ah . 20 Kodwa uba ngisenza lokho mina engingakuthandiyo, kakuseyimi engikwenzayo, kodwa yisono esihlala kimi. 21 Ngakho ngithola umthetho wokuthi lapho ngithanda ukwenza okuhle, okubi kukhona kimi ai . 22 Ngoba ngiyathokoza emthethweni kaNkulunkulu aj  ngomuntu ophakathi ak ; 23 kodwa ngibona ezithweni zami al  omunye umthetho am  olwa lomthetho wengqondo yami, longithumbela emthethweni wesono osezithweni zami an . 24 Mina muntu olusizi! Ngubani ozangikhulula kulumzimba walokhukufa ao ? 25 Ngiyabonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Ngalokho-ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo, kodwa ngenyama umthetho wesono ap .

Copyright information for Ndebele