a8.4. Gal. 5.16,25.
b1 Kor. 15.45. 2 Kor. 3.6.
cJoha. 8.32. Gal. 5.1.
d7.24,25. 7. 4.
eSeb. 13.39. Heb. 7.19. 10.1,2,10,14. Roma 3.20.
fGal. 4.9. Heb. 7.18.
g2 Kor. 5.21.
h1.32.
i8.4. Gal. 5.16,25.
j1 Kor. 2.14. Joha. 3.6.
kMat. 16.23. Roma 8.6,7.
lGal. 5.19-21.
mGal. 5.22,23,25.
n6.21. 8.13.
oJak. 4.4. Mat. 6.24.
p1 Kor. 2.14.
qHlab. 51.11. 2 Tim. 1.14. 1 Kor. 3.16.
r1 Kor. 2.11,12. Mat. 10.20. Joha. 3.34. Gal. 4.6. Fil. 1.19. 1 Pet. 1.11. Joha. 14.26.
s1 Kor. 2.11,12. Mat. 10.20. Joha. 3.34. Gal. 4.6. Fil. 1.19. 1 Pet. 1.11. Joha. 14.26.
t1 Kor. 15.45.
uSeb. 2.24.
v6.4.
wJoha. 5.21.
x2 Kor. 3. 6.
y6.7,14,18.
z8.6. Gal. 6.8.
aaKol. 3.5. Efe. 4.22. Mat. 5.29.
abGal. 5.18.
ac1 Kor. 2.12. Roma 8.26. Heb. 2.15.
ad2 Tim. 1.7. 1 Joha. 4.18.
ae8.23. Gal. 4.5. Efe. 1.5. Gal. 3.26. Joha. 1.12. Roma 9.4.
afMark. 14.36. Gal. 4.6. Isa. 56.5. Jer. 31.9.
ag2 Kor. 1.22. Roma 8.23.
ahDute. 14.1.
aiGal 4.7. Mat. 25.34.
ajGal 4.7. Mat. 25.34.
akSeb. 14.22. 2 Kor. 1.7. Fil. 1.29.
al4.4.
am2 Kor. 4.17. 1 Pet. 1.6.
an1 Pet. 1.7. 4.13.
aoFil. 1.20.
ap1 Kor. 1.7.
aq1 Pet. 1.7,13. 4.13. 2 Pet. 3.13. Seb. 3.21.
arGen. 3.18,19. Roma 8.22.
asTshu. 1.2.
atGen. 3.17.
au1 Pet. 1.18.
av1 Kor. 15.42,50.
awMark. 16.15. Kol. 1.23.
ayJer. 12.4,11.
az5.3.
baJak. 1.18.
bb2 Kor. 1.22. Roma 8.23.
bc2 Kor. 5.2,4.
bd8.25. Gal. 5.5.
be8.15. Luka 20.36.
bfLuka 21.28. Roma 7.24.
bg2 Kor. 4.18. 5.7. Heb. 11.1.
bh8.25. Gal. 5.5.
biMat. 20.22. Jak. 4.3.
bjZek. 12.10. Efe. 6.18. Joha. 14.16.
bk1 Sam. 16.7. 1 Lan. 28.9. Seb. 1.24. 1 Thes. 2.4.
bl8.6 .
bn8.34.
bo1 Joha. 5.14. 2 Kor. 7.9.
bp8.32. 1 Kor. 3.21. 2 Kor. 4.15.
bqEzra 8.22.
brJuda 1. Roma 8.30. 1.6.
bs9.11. Efe. 1.11. 3.11. 2 Tim. 1.9. Seb. 27.13.
bt11.2. 2 Tim 2.19. 1 Pet. 1.2.
bu8.30. Efe. 1.5,11. Roma 9.23.
bvFil. 3.21. 2 Kor. 3.18. 1 Joha. 3.2.
bw1 Kor. 15.49. 2 Kor. 3.18. Kol. 3.10. Gen. 1.26.
bxKol. 1.15,18. Heb. 1.6. Isam. 1.5.
byMat. 28.10.
bz8.30. Efe. 1.5,11. Roma 9.23.
ca9.24. 1 Kor. 1.9. 7.15. Gal. 1.6,15. 5.8. Efe. 4.4. Heb. 9.15. 1 Pet. 2.9,21. Roma 8.28.
cb1 Kor. 6.11.
ccJoha. 17.22. Roma 8.34. Efe. 2.6.
cdNani 14.9. Jobe 34.29. Hlab. 118.6. 2 Kho. 6.16.
ceGen. 22.12,16. Joha. 3.16.
cf4.25.
cg8.28.
chSeb. 19.38.
ciLuka 18.7. Roma16.13.
cjIsa. 50.8,9. Isam. 12.10,11.
ck8.1. Hlab. 37.33.
clIsa. 50.8,9. Isam. 12.10,11.
cm14.9.
cn4.25.
coMark. 16.19. Hlab. 110.1.
cp8.27. Heb. 7.25. 1 Tim. 2.5. Heb. 9.24. 1 Joha. 2.1.
cqEsta 11.8. Roma 2.9.
crEsta 11.8. Roma 2.9.
csEsta 11.8. Roma 2.9.
ct2 Kor. 12.10.
cu1 Kor. 4.11.
cvHlab. 44.22.
cw1 Kor. 4.9. 15.31. 2 Kor. 1.9. 4.10,11. 6.9. 11.23. Seb. 20.24.
cx1 Kor. 15.57. 2 Kor. 2.14. Joha. 16.33.
cyGal. 2.20. Efe. 5.2.
czMat. 18.10. Gal. 1.8.
da1 Kor. 15.24. Efe. 1.21. 3.10. 6.12. Kol. 1.16. 2.10,15. Luka 12.11. Tit. 3.1.
db1 Pet. 3.22.
dc1 Kor. 15.24. Efe. 1.21. 3.10. 6.12. Kol. 1.16. 2.10,15. Luka 12.11. Tit. 3.1.
dd1 Kor. 7.26. Gal. 1.4. Heb. 9.9.
de1 Kor. 3.22.
df1 Kor. 3.22.
dgEfe. 3.18. Isa. 7.11.
dhEfe. 3.18. Isa. 7.11.
di5.8.

Romans 8

Impilo engoMoya

Ngakho khathesi kakukho ukulahlwa kibo abakuKristu Jesu, abangahambi ngokwenyama, kodwa ngokoMoya a . Ngoba umthetho woMoya wempilo kuKristu Jesu b  ungikhulule c  emthethweni wesono lowokufa d . Ngoba lokho umthetho owawungekwenze e , ngoba ubuthakathaka ngenyama f , uNkulunkulu ethuma eyakhe iNdodana ekufananeni kwenyama elesono g , njalo kusenzelwa isono, walahla isono enyameni; ukuze ukulunga komthetho kugcwaliswe kithi h , esingahambi ngokwenyama kodwa ngokukaMoya i . Ngoba bona abangokwenyama j  banakana k  izinto zenyama l ; kodwa abangokoMoya izinto zikaMoya m . Ngoba ukuzindla kwenyama kuyikufa n ; kodwa ukuzindla kukaMoya kuyimpilo lokuthula; ngoba ukuzindla kwenyama kuyibutha kuNkulunkulu; ngoba kakuzehliseli ngaphansi komthetho kaNkulunkulu o , ngoba isibili kungekwenze; lalabo abasenyameni bangemthokozise uNkulunkulu p . Lina-ke alisenyameni, kodwa likuMoya, uba phela q  uMoya kaNkulunkulu ehlala kini r . Uba-ke umuntu engelaye uMoya kaKristu, lowo kayisuye owakhe s . 10 Uba-ke uKristu ekini, umzimba ufile ngenxa yesono, kodwa umoya uyimpilo ngenxa yokulunga t . 11 Njalo uba uMoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini u , yena owavusa uKristu kwabafileyo v  uzaphilisa lemizimba yenu efayo w , ngoMoya wakhe ohlala kini x .

12 Ngakho, bazalwane, silomlandu, kungeyisikho enyameni, ukuthi siphile ngokwenyama y ; 13 ngoba uba liphila ngokwenyama, lizakufa z ; kodwa uba libulala imisebenzi yomzimba ngoMoya, lizaphila aa . 14 Ngoba bonke abakhokhelwa nguMoya kaNkulunkulu, bona bangabantwana bakaNkulunkulu ab . 15 Ngoba kalemukelanga ac  umoya wobugqili ukuze libuye lesabe ad , kodwa lemukele umoya wokuma kwabantwana ae , esimemeza ngawo sisithi: Aba*, Baba af ! 16 UMoya uqobo ufakazelana kanye lomoya wethu ag , ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu ah ; 17 njalo uba singabantwana, siyizindlalifa ai  futhi; izindlalifa zikaNkulunkulu aj , lezindlalifa kanye loKristu; uba phela sihlupheka kanye laye, ukuze lathi sidunyiswe kanye laye ak .

Ukungena enkazimulweni emva kwezinhlupheko

18 Ngoba ngithi al  inhlupheko zalesisikhathi kazilakulinganiswa am  lenkazimulo ezakwembulwa kithi an . 19 Ngoba ukulangatha kokudaliweyo ao  kulindele ap  ukwembulwa kwabantwana bakaNkulunkulu aq . 20 Ngoba okudaliweyo kwehliselwa ar  ngaphansi kobuze as , kungeyisikho ngokuthanda, kodwa ngenxa yalowo owakwehliselayo; ethembeni at  21 lokuthi lalokho okudaliweyo kuzakhululwa ebugqilini au  bokubhubha kuze kube senkululekweni yenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu av . 22 Ngoba siyazi ukuthi konke okudaliweyo aw,
 konke okudaliweyo: kumbe,  sonke isidalwa.
kuyabubula kanyekanye kuyahelelwa kuze kube khathesi ay .
23 Kakusikho lokhu kuphela, kodwa lathi uqobo lwethu az  esilengqabutho yesithelo sikaMoya ba, bb , lathi uqobo siyabubula ngaphakathi kwethu bc , silindele bd  ukuma kwabantwana be , uhlengo lomzimba wethu bf . 24 Ngoba sisindiswa ngethemba; kodwa ithemba elibonwayo kayisilo ithemba; ngoba lokho umuntu akubonayo, ukuthembelani futhi bg ? 25 Kodwa uba sithemba lokho esingakuboniyo, sikulindela ngokubekezela bh . 26 Ngokunjalo loMoya uyasiza ubuthakathaka bethu; ngoba kasikwazi esikukhulekelayo njengokufaneleyo bi , kodwa uMoya uqobo usikhulekela ngokububula okungelakuphumisela bj ; 27 yena-ke ohlola izinhliziyo bk  uyakwazi lokho okuyingqondo kaMoya bl , ngoba
 ngoba: kumbe,  ukuthi.
ukhulekela abangcwele bn  ngokukaNkulunkulu bo .
28 Njalo siyazi ukuthi izinto zonke zisebenzelana bp  okuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu bq , ababiziweyo br  ngokwecebo lakhe bs . 29 Ngoba labo abazi ngaphambili bt , wabamisa labo ngaphambili bu  ukuthi bafanane bv  lesimo seNdodana yakhe bw , ukuze yona ibe lizibulo bx  phakathi kwezelamani ezinengi by ; 30 lalabo abamisayo ngaphambili bz , bona labo wababiza ca ; lalabo ababizayo, bona labo wabalungisisa cb ; lalabo abalungisisayo, bona labo wabapha inkazimulo cc .

Ukuqiniswa kothando lukaNkulunkulu

31 Pho-ke sizakuthini kulezizinto? Uba uNkulunkulu engowethu, ngubani omelana lathi cd ? 32 Yena ongazange ayigodle eyakhe iNdodana ce , kodwa wayinikelela thina sonke cf , uzayekela njani ukusinika ngesihle konke kanye layo cg ? 33 Ngubani ozababeka icala ch  abakhethiweyo bakaNkulunkulu ci ? NguNkulunkulu olungisisayo cj ; 34 ngubani olahlayo ck, cl ? NguKristu owafayo cm, cn , njalo ikakhulu owavuswayo, ongakwesokunene sikaNkulunkulu co , losikhulekelayo cp . 35 Ngubani ozasehlukanisa lothando lukaKristu? Ukuhlupheka cq , kumbe usizi cr , kumbe ukuzingelwa cs , kumbe indlala ct , kumbe ubuze cu , kumbe ingozi, kumbe inkemba yini? 36 Njengokulotshiweyo ukuthi: Ngenxa yakho cv  siyabulawa usuku lonke; kuthiwa sinjengezimvu zokuhlatshwa cw . 37 Kanti kulezizinto zonke sedlula abanqobi cx  ngaye owasithandayo cy . 38 Ngoba ngileqiniso ukuthi kayisikho ukufa lempilo lezingilosi cz  lababusi da  lamandla db, dc  lezinto ezikhona dd, de  lezinto ezizayo df  39 lobude dg  lokutshona dh  laloba yisiphi isidalwa okuzakuba lamandla okusehlukanisa lothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu di .

Copyright information for Ndebele