a2 Kor. 11.10. 1 Tim. 2.7. 2 Kor. 11.31.12.19. Gal. 1.20. Roma 1.9.
b2.15.
c10.1.
dEks. 32.32. Esta 13.13. Seb. 25.22. Gal. 4.20.
e1 Kor. 12.3. 16.22. Gal. 1.8,9. Seb. 23.14.
f1 Kor. 10.18.
gDute. 7.6. Joha. 1.47.
hEks. 4.22. Dute. 14.1. Roma 8.15.
i1 Sam. 4.21. 1 Kho. 8.11. Hlab. 63.2.
jGen. 17.2. Dute. 29.14. Luka 1.72. Seb. 3.25. 7.8. Roma 11.27. Gal. 3.15. Efe. 2.12. Heb. 8.6,8-10. 9.4. 10.16,29. 12.24. 13.20.
k2.17. 3.2.
lJoha. 16.2. Roma 12.1 Heb. 9.1,6.
mSeb. 13.32. Eks. 12.25. Joha. 4.22.
n11.28.
o1.3. Mat. 1.1.
p1 Kor. 10.18.
qEfe. 4.6.
rJer. 23.6. 1 Joha. 5.20.
s1.25. 2 Kor. 11.31.
t3.3. Hlab. 77.8.
uHlab. 73.1. Joha. 1.47. Gal. 6.16. Roma 2.28,29.
vJoha. 8.37,39. Roma 4.12. Gal. 4.23.
wGen. 21.12. Heb. 11.18. Gal. 3.29.
xGal. 4.28. Roma 4.16.
yGen. 18.10.
z5.3.
aaGen. 25.21.
ab8.28.
ac4.17.
adGen. 25.23.
aeMal. 1.2,3.
afLuka 14.26.
agJobe 34.10.
ahLuka 20.16.
aiEks. 33.19.
ajGal. 3.8.
akEks. 9.16.
al2 Lan. 20.6. Jobe 9.12. 23.13. Dan. 4.35.
amFil. 3.8. Luka 11.28.
an2.1.
aoIsa. 45.9. Isa. 29.16. 64.8.
apJer. 18.6.
aqMat. 10.1.
ar2 Tim. 2.20.
as2.4.
at9.23. Seb. 9.15.
au1 Pet. 2.8. Zaga 16.4.
av10.12. 2.4.
aw9.23. Seb. 9.15.
ax8.29.
ay8.28,30.
az3.29.
baHos. 2.23. 1 Pet. 2.10.
bbHos. 1.10.
bcHlab. 42.2.
bdIsa. 10.22,23. Hos. 1.10.
be11.5.
bgIsa. 28.22.
bhIsa. 1.9.
biIsa. 13.19.
bj10.20.
bkFil. 3.12.
blFil. 3.12.
bm1.17. 10.3.
bn10.2,3. 11.7. Mat. 5.20.
boGal. 5.4.
bpMat. 12.28.
bqLuka 2.34. 1 Kor. 1.23.
br14.13.
bsIsa. 28.16. 8.14.1 Pet. 2.6-8. Hlab. 118.22.
bt14.13.
buMat. 11.6. Roma 14.13.
bv10.11. Hlab. 2.12. 25.2. Seb. 10.43.
bwIsa. 28.16. 8.14.1 Pet. 2.6-8. Hlab. 118.22.

Romans 9

Ukungakholwa kwabakoIsrayeli kuyadabula

Ngikhuluma iqiniso kuKristu a , kangiqambi manga, isazela sami sifakazelana lami ngoMoya oNgcwele b , ukuthi ngilokudabuka okukhulu, lobuhlungu obungapheliyo enhliziyweni yami c . Ngoba ngifisa ukuthi d  mina uqobo ngiqalekiswe kuKristu ngenxa yabazalwane bami e , izihlobo zami ngokwenyama f ; abangamaIsrayeli g , okungokwabo ukuma kwabantwana h , lenkazimulo i , lezivumelwano j , lokunikwa komlayo k , lenkonzo kaNkulunkulu l , lezithembiso m , abangababo obaba n , njalo avela kubo o  uKristu ngokwenyama p , ophezu kwakho konke q , uNkulunkulu r  obongekayo kuze kube nininini. Ameni s .

Ukukhethwa kwamaIsrayeli nguNkulunkulu

Kodwa kakunjengokuthi ilizwi likaNkulunkulu lehlulekile t . Ngoba kakusibo bonke abavela kuIsrayeli, abanguIsrayeli u ; kungesikuthi ngoba bayinzalo kaAbrahama, bonke bangabantwana v ; kodwa: NgoIsaka inzalo izabizelwa kuwe w . Lokhu kutsho ukuthi, kakusibo abantwana benyama, bona bangabantwana bakaNkulunkulu; kodwa abantwana besithembiso bathiwa yinzalo x . Ngoba ilizwi lesithembiso yileli elokuthi: Ngalesisikhathi ngizafika, njalo uSara uzakuba lendodana y .

10 Kakusikho lokhu kuphela z , kodwa loRebeka esekhulelwe ngomunye, ubaba wethu uIsaka; 11 ngoba abantwana bengakazalwa, bengakenzi okuhle loba okubi aa , ukuze icebo likaNkulunkulu elingokokukhetha lime, kungaveli emisebenzini ab , kodwa kuvele kobizayo ac , 12 kwatshiwo kuye ukuthi: Omkhulu uzakhonza omncinyane ad , 13 njengokulotshiweyo ukuthi: UJakobe ngamthanda ae , kodwa uEsawu ngamzonda af .

UNkulunkulu ulesihawu; ulokubusa konke

14 Pho-ke sizakuthini? Kukhona ukungalungi kuNkulunkulu yini ag ? Phinde ah ! 15 Ngoba uthi kuMozisi: Ngizakuba lomusa kwengilomusa kuye, njalo ngimhawukele engimhawukelayo. 16 Ngakho kakusikho kothandayo, njalo kakusikho kogijimayo, kodwa ngokukaNkulunkulu olesihawu ai . 17 Ngoba umbhalo uthi kuFaro aj : Ngakuphakamisela khona lokho, ukuze ngibonakalise amandla ami ngawe, njalo ukuze ibizo lami litshunyayelwe emhlabeni wonke. 18 Ngakho uhawukela lowo athanda ukumhawukela; njalo amenze abe lukhuni lowo athanda ukumenza lukhuni ak . 19 Ngakho uzakuthi kimi: Usasolelani? Ngoba ngubani ongamelana lentando yakhe al ? 20 Hatshi bo am , muntu, ungubani wena ophikisana loNkulunkulu an ? Okubunjiweyo kungatsho yini kowakubumbayo ukuthi: Wangenzelani ngabanje ao ? 21 Kumbe umbumbi ap  kalagunya yini phezu kwebumba aq , ukuthi ngesigaqa sisinye enze isitsha esinye esihloniphekayo, lesinye esingahloniphekiyo ar ? 22 Njalo uba uNkulunkulu ethanda ukubonakalisa ulaka lwakhe, lokwazisa amandla akhe, wathwala ngokubekezela okukhulu as  izitsha zolaka at  ezilungiselwe ukubhujiswa au ; 23 njalo ukuze azise inotho yenkazimulo av  yakhe phezu kwezitsha zomusa aw , ayezilungisele ngaphambili inkazimulo ax , 24 azibizileyo futhi esiyizo thina ay , kungeyisikho kumaJuda kuphela, kodwa lakwabezizwe az ? 25 Njengalokhu akutsho lakuHoseya: Abangeyisibo abantu bami ngizababiza ngokuthi ngabantu bami; lowayengathandwa ngokuthi ngothandekayo ba ; 26 njalo kuzakuthi, endaweni lapho kwathiwa kibo: Kalisibo abantu bami bb , lapho bazabizwa ngokuthi ngabantwana bakaNkulunkulu ophilayo bc . 27 LoIsaya umemeza ngoIsrayeli esithi: Lanxa inani labantwana bakoIsrayeli lingangetshebetshebe lolwandle bd , insali izasindiswa be ; 28 ngoba uqeda isenzo
 isenzo: kumbe,  indaba.
njalo asiqume ngokulunga; ngoba iNkosi izakwenza isenzo siqunywe ngokuphangisa emhlabeni bg .
29 Njalo njengoba uIsaya watsho ngaphambili ukuthi: Uba iNkosi yamabandla ibingasitshiyelanga inzalo bh , besizakuba njengeSodoma, njalo besizakwenziwa sifanane leGomora bi .

AbakoIsrayeli behluleka ukugcina umlayo

30 Pho sizakuthini? Ukuthi abezizwe bj  abangadingisisi ukulunga bk , bakubambile ukulunga bl , ukulunga-ke okungokholo bm ; 31 kodwa uIsrayeli, edingisisa umlayo wokulunga bn , kawufinyelelanga bo  umlayo wokulunga bp . 32 Ngani? Ngoba kabadingisisanga ngokholo, kodwa ngokungathi ngemisebenzi yomlayo; ngoba bakhubeka bq  elitsheni lokukhubekisa br , 33 njengokulotshiweyo ukuthi: Khangela ngibeka eSiyoni bs  ilitshe lokukhubekisa bt  ledwala lokuwisa bu ; laye wonke okholwa kuye kayikuyangeka bv, bw .

Copyright information for Ndebele