aHlu. 2.16.
bHlu. 6.4,5,6.
cHlu. 17.8.
dGen. 35.19.
eHlu. 3.30.
fEks. 3.16.
gHlab. 132.15.
hJosh. 2.12,14. Hlu. 1.24.
i1.5; 2.20.
j3.1.
kGen. 38.11. Dute. 25.5.
lHlu. 2.15. Jobe 19.21. Hlab. 32.4; 38.2; 39.9,10.
mJosh. 24.15. 2 Kho. 2.2,3,4,5,6. Gen. 32.26.
n2.11,12.
o1 Sam. 3.17; 14.44; 20.13; 25.22. 2 Sam. 19.13. 1 Kho. 19.2; 20.10. 2 Kho. 6.31.
pSeb. 21.14.
qMat. 21.10.
rJobe 27.2.
sJobe 1.21.
t2 Sam. 21.9. Ruthe 2.23.

Ruth 1

URuthe loNawomi

1 Kwasekusithi ensukwini abahluleli a  abahlulela ngazo kwaba khona indlala b  elizweni. Umuntu weBhethelehema-Juda c  wasehamba ukuyahlala njengowezizwe elizweni lakoMowabi, yena lomkakhe lamadodana akhe amabili. 2Njalo ibizo lalowomuntu lalinguElimeleki, lebizo lomkakhe lalinguNawomi, lebizo lamadodana akhe amabili lalinguMaheloni loKiliyoni, amaEfratha d  eBhethelehema-Juda. Basebesiza elizweni lakoMowabi e  , baba khona. 3UElimeleki umkaNawomi wasesifa, wasetshiywa yena lamadodana akhe womabili. 4Asezithathela abafazi amaMowabikazi, ibizo lomunye lalinguOrpa, lebizo lomunye lalinguRuthe. Basebehlala khona phose iminyaka elitshumi. 5Basebesifa labo bobabili oMaheloni loKiliyoni; owesifazana wasetshiywa ngabantwana bakhe bobabili layindoda yakhe.

6Wasesukuma yena labomalokazana bakhe wabuyela esuka elizweni lakoMowabi, ngoba wayesezwile elizweni lakoMowabi ukuthi i Nkosi ihambele abantu bayo f  ukubanika ukudla g  . 7Ngakho waphuma endaweni lapho ayekhona labomalokazana bakhe bobabili kanye laye, bahamba endleleni ukubuyela elizweni lakoJuda. 8UNawomi wasesithi kubomalokazana bakhe bobabili: Hambani libuyele ngulowo lalowo endlini kanina; i Nkosi kayilenzele umusa h  njengoba lenza kwabafileyo i  lakimi. 9I Nkosi kayilinike ukuthi lithole ukuphumula j  , ngulowo lalowo endlini yomkakhe. Wasebanga, basebephakamisa ilizwi labo bakhala inyembezi. 10Basebesithi kuye: Isibili, sizabuyela lawe ebantwini bakini. 11Kodwa uNawomi wathi: Buyelani, madodakazi ami, lizahambelani lami? Kambe ngiselamadodana esiswini sami ukuthi abe ngomkenu k  ? 12Buyelani, madodakazi ami, zihambeleni, ngoba sengimdala kakhulu ukuthi ngibe lendoda. Loba ngingathi ngilethemba lokuthi lami ngalobubusuku ngibe lendoda, njalo ngizale amadodana, 13belingawalindela yini aze akhule? Belingazivimbela lingabi lendoda yini? Hatshi, madodakazi ami, ngoba kuyababa kakhulu kimi ngenxa yenu ukuthi isandla se Nkosi siphume ukumelana lami l  . 14Basebephakamisa ilizwi labo bakhala inyembezi futhi. UOrpa wasemanga uninazala, kodwa uRuthe wanamathela kuye. 15Wasesithi: Khangela, umkamfowenu usebuyele ebantwini bakibo lakubonkulunkulu bakhe; buyela umlandele umkamfowenu m  . 16Kodwa uRuthe wathi: Ungangincengi ukuthi ngikutshiye, ngibuyele ngiyekele ukukulandela; ngoba lapho oya khona, ngizakuya khona, lalapho olala khona, ngizalala khona. Abantu bakho bangabantu bami n  , loNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wami; 17lapho ozafela khona, ngizafela khona, ngingcwatshelwe lapho. I Nkosi kayenze njalo kimi o  ngokunjalo yengezelele, ngoba yikufa kuphela okuzakwehlukanisa phakathi kwami lawe. 18Kwathi esebonile ukuthi uzimisele p  ukuhamba laye waseyekela ukukhuluma kuye.

19Basebehamba bobabili baze bafika eBhethelehema. Kwasekusithi sebefikile eBhethelehema umuzi wonke wayaluzela ngenxa yabo q  , bathi: Lo nguNawomi yini? 20Wasesithi kibo: Lingangibizi ngokuthi Nawomi, lingibize ngokuthi Mara; ngoba uSomandla ungiphethe ngokubaba okukhulu r  . 21Mina ngasuka ngigcwele, njalo i Nkosi ingibuyise ngingelalutho s  . Lingibizelani ngokuthi Nawomi lokhu i Nkosi ifakaze imelane lami, loSomandla ungihluphile? 22Wabuyela ngokunjalo uNawomi loRuthe umMowabikazi umalokazana wakhe kanye laye, owabuyela evela elizweni lakoMowabi. Bona-ke bafika eBhethelehema ekuqaliseni kwesivuno sebhali t  *.

Copyright information for Ndebele