aHlu. 2.16.
bHlu. 6.4,5,6.
cHlu. 17.8.
dGen. 35.19.
eHlu. 3.30.
fEks. 3.16.
gHlab. 132.15.
hJosh. 2.12,14. Hlu. 1.24.
i1.5; 2.20.
j3.1.
kGen. 38.11. Dute. 25.5.
lHlu. 2.15. Jobe 19.21. Hlab. 32.4; 38.2; 39.9,10.
mJosh. 24.15. 2 Kho. 2.2,3,4,5,6. Gen. 32.26.
n2.11,12.
o1 Sam. 3.17; 14.44; 20.13; 25.22. 2 Sam. 19.13. 1 Kho. 19.2; 20.10. 2 Kho. 6.31.
pSeb. 21.14.
qMat. 21.10.
rJobe 27.2.
sJobe 1.21.
t2 Sam. 21.9. Ruthe 2.23.

Ruth 1

URuthe loNawomi

Kwasekusithi ensukwini abahluleli a  abahlulela ngazo kwaba khona indlala b  elizweni. Umuntu weBhethelehema-Juda c  wasehamba ukuyahlala njengowezizwe elizweni lakoMowabi, yena lomkakhe lamadodana akhe amabili. Njalo ibizo lalowomuntu lalinguElimeleki, lebizo lomkakhe lalinguNawomi, lebizo lamadodana akhe amabili lalinguMaheloni loKiliyoni, amaEfratha d  eBhethelehema-Juda. Basebesiza elizweni lakoMowabi e , baba khona. UElimeleki umkaNawomi wasesifa, wasetshiywa yena lamadodana akhe womabili. Asezithathela abafazi amaMowabikazi, ibizo lomunye lalinguOrpa, lebizo lomunye lalinguRuthe. Basebehlala khona phose iminyaka elitshumi. Basebesifa labo bobabili oMaheloni loKiliyoni; owesifazana wasetshiywa ngabantwana bakhe bobabili layindoda yakhe.

Wasesukuma yena labomalokazana bakhe wabuyela esuka elizweni lakoMowabi, ngoba wayesezwile elizweni lakoMowabi ukuthi i Nkosi ihambele abantu bayo f  ukubanika ukudla g . Ngakho waphuma endaweni lapho ayekhona labomalokazana bakhe bobabili kanye laye, bahamba endleleni ukubuyela elizweni lakoJuda. UNawomi wasesithi kubomalokazana bakhe bobabili: Hambani libuyele ngulowo lalowo endlini kanina; i Nkosi kayilenzele umusa h  njengoba lenza kwabafileyo i  lakimi. I Nkosi kayilinike ukuthi lithole ukuphumula j , ngulowo lalowo endlini yomkakhe. Wasebanga, basebephakamisa ilizwi labo bakhala inyembezi. 10 Basebesithi kuye: Isibili, sizabuyela lawe ebantwini bakini. 11 Kodwa uNawomi wathi: Buyelani, madodakazi ami, lizahambelani lami? Kambe ngiselamadodana esiswini sami ukuthi abe ngomkenu k ? 12 Buyelani, madodakazi ami, zihambeleni, ngoba sengimdala kakhulu ukuthi ngibe lendoda. Loba ngingathi ngilethemba lokuthi lami ngalobubusuku ngibe lendoda, njalo ngizale amadodana, 13 belingawalindela yini aze akhule? Belingazivimbela lingabi lendoda yini? Hatshi, madodakazi ami, ngoba kuyababa kakhulu kimi ngenxa yenu ukuthi isandla se Nkosi siphume ukumelana lami l . 14 Basebephakamisa ilizwi labo bakhala inyembezi futhi. UOrpa wasemanga uninazala, kodwa uRuthe wanamathela kuye. 15 Wasesithi: Khangela, umkamfowenu usebuyele ebantwini bakibo lakubonkulunkulu bakhe; buyela umlandele umkamfowenu m . 16 Kodwa uRuthe wathi: Ungangincengi ukuthi ngikutshiye, ngibuyele ngiyekele ukukulandela; ngoba lapho oya khona, ngizakuya khona, lalapho olala khona, ngizalala khona. Abantu bakho bangabantu bami n , loNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wami; 17 lapho ozafela khona, ngizafela khona, ngingcwatshelwe lapho. I Nkosi kayenze njalo kimi o  ngokunjalo yengezelele, ngoba yikufa kuphela okuzakwehlukanisa phakathi kwami lawe. 18 Kwathi esebonile ukuthi uzimisele p  ukuhamba laye waseyekela ukukhuluma kuye.

19 Basebehamba bobabili baze bafika eBhethelehema. Kwasekusithi sebefikile eBhethelehema umuzi wonke wayaluzela ngenxa yabo q , bathi: Lo nguNawomi yini? 20 Wasesithi kibo: Lingangibizi ngokuthi Nawomi, lingibize ngokuthi Mara; ngoba uSomandla ungiphethe ngokubaba okukhulu r . 21 Mina ngasuka ngigcwele, njalo i Nkosi ingibuyise ngingelalutho s . Lingibizelani ngokuthi Nawomi lokhu i Nkosi ifakaze imelane lami, loSomandla ungihluphile? 22 Wabuyela ngokunjalo uNawomi loRuthe umMowabikazi umalokazana wakhe kanye laye, owabuyela evela elizweni lakoMowabi. Bona-ke bafika eBhethelehema ekuqaliseni kwesivuno sebhali t *.

Copyright information for Ndebele